Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2022
Print Mail TW FB WA

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2022

Posledná aktualizácia: 19.07.2022
Ilustračný obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 19.07.2022

V júni 2022 pokračoval rast medziročnej harmonizovanej inflácie, dosiahla hodnotu 12,6 %

Spotrebiteľské ceny v júni 2022 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 12,6 %, v máji 2022 bola táto hodnota 11,8 %. Medzimesačná HICP inflácia dosiahla v júni 1,1 %, zatiaľ čo v júni minulého roka bola jej hodnota 0,4 %.

Priemerná ročná miera inflácie HICP v júni 2022 (priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) sa zvýšila v porovnaní s jej hodnotou v predchádzajúcom mesiaci máj 2022 o 0,8 percentuálneho bodu na hodnotu 7,1 %. Priemerná ročná miera inflácie HICP je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná aj ako jedno zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.

Počas júna 2022 harmonizované ceny medzimesačne vrástli o 1,1 %. Tento výsledok najvýraznejšie ovplyvnil kladný príspevok odboru potraviny a nealkoholické nápoje o 0,54 percentuálneho bodu, kde rozhodujúci bol rast cien potravín. Bola to takmer polovica z celkovej medzimesačnej inflácie. Druhý najvýraznejší vplyv na rast cien v porovnaní s májom mal odbor doprava (príspevok +0,18 bodu) ťahaný najmä pokračujúcim zdražovaním pohonných hmôt. Tretí najvýraznejší vplyv s rovnakým s príspevkom +0,09 bodu k celkovému číslu mali dva odbory - bývanie a energie a odbor rekreácia a kultúra. Prvý z nich bol determinovaný rastom cien vodného a stočného a potom zvýšením cien služieb týkajúcich sa obydlia. Druhý z nich ovplyvnili mierne zdražovania viacerých zložiek najmä novín a periodík a dovolenkových zájazdov.

Výstupy k téme HICP:

Štatistický úrad zverejňuje údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices) tzv. HICP infláciu mesačne, zvyčajne v deň zverejnenia dát Eurostatom, čo je niekoľko dní po zverejnení národnej inflácii (CPI). Ide o rast cien počítaný v jednotnej metodike pre celú EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť údajov medzi krajinami EÚ navzájom. Spotrebné koše sa od seba čiastočne líšia, HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložku „Imputované nájomné“ a vybraté položky týkajúce sa veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú niektoré odlišnosti vo váhach ostatných zložiek.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail