Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Inflácia - indexy spotrebiteľských cien za rok 2022
Print Mail TW FB WA

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien za rok 2022

Posledná aktualizácia: 13.01.2023
Ilustračný obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 13.01.2023

Priemerná inflácia za celý rok 2022 dosiahla úroveň 12,8 %

Vysoký rast cien ovplyvnilo najmä zvýšenie cien energií,  v novodobej histórii SR rekordný nárast cien potravín a pohonných hmôt. Zdraženie vybraných potravín každodennej spotreby - chleba, či mliečnych výrobkov s vajcami, ako aj  zeleniny prekročilo hranicu 20 % a váhovo menej dôležité oleje a tuky hranicu 40 %.

V priemere za celý rok 2022 spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli o 12,8 %.  Rast cien sa v  minulom roku výrazne zdynamizoval, inflácia v roku 2021 dosiahla 3,2 %, a od roku 2005 ani raz neprekročila hranicu 5 %. Vlaňajšia ročná inflácia tak prekonala predošlé maximum z roku 2000, kedy rast cien dosiahol 12 %. Vyššia inflácia bola nameraná iba v prvom roku existencie samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, kedy inflácia prekročila 23 % (pri mierne odlišnej metodika ako v súčasnosti).

Vysoký rast cien sa prejavil najmä kvôli zdražovaniu tovar patriacich do dvoch hlavných výdavkových skupín domácností na Slovensku – potravín a nealkoholických nápojov ako aj bývania s energiami, ktoré spolu tvoria 47 % percent výdavkov.

Ceny  počas roka 2022 vzrástli vo všetkých 12 hlavných odboroch spotrebného koša. Najväčší vplyv na vývoj malo výrazné zdražovanie potravín, energií a pohonných látok.

Najvýznamnejšie vplyvy na rast cien v roku 2022

Pri potravinách sa ceny zvýšili o 19,3 %, pričom vyšší rast sa prejavil vo všetkých deviatich sledovaných skupinách potravinových produktov. Najväčší vplyv na výdavky domácností mal celkový rast cien mäsa o viac ako 18 %, ďalej mlieka, syrov a vajec o viac ako 20 % ako aj chleba a obilnín ktoré  sa za rok zvýšili približne o 21%.  Najdynamickejšie stúpli ceny olejov a tukov o viac ako 42 %, ale ide o tovary s nižšou váhou vo výdavkovom koši. Ovocie bolo o 10 % a zelenina o 20 % drahšie ako v priemere v roku 2021.

Stiahnite si statický graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (102 kB), alebo vo formáte PNG (132 kB).


Pri bývaní a energiách sme zaznamenali medziročný rast cien o 15,5 %. Takýto vývoj najvýraznejšie ovplyvnilo po úpravách regulovaných cien pre domácnosti zvýšenie cien energií  (elektriny a plynu) na začiatku roka. K tomu sa v druhom polroku pripojil zrýchlený rast cien najmä dreva, preto pevné palivá za celý rok zdraželi o štvrtinu. Celkový rast výdavkov na bývanie ovplyvnilo tiež pokračujúce zdražovanie stavebných materiálov, ktoré sa prejavovalo počas celého roka vo viacerých položkách bývania. Z uvedeného dôvodu v priemere za rok stúplo imputované nájomné o viac ako 18 % a údržba opravy obydlia o takmer 19 %.

Značný vplyv mali rastúce ceny pohonných hmôt

Tretí najvýznamnejší vplyv na vývoj miery inflácie v roku 2022 mali pohonné látky, ktoré  zdynamizovali rast cien v odbore doprava. Ich ceny zaznamenali  rekordné rasty aj hodnoty najmä v druhom štvrťroku, kedy mesiac pred prázdninami rast prekročil 40%. V priemere za celý rok boli pohonné hmoty drahšie o 26 %. O 5 % vyššie ceny museli ľudia vynaložiť tiež pri nákupe dopravných prostriedkov.

V priebehu roka vzrástli tiež ceny v oblasti stravovania o 17 %, v marci došlo k zvýšeniu cien poštových služieb, do vrecka sme museli siahnuť hlbšie aj pri nákupe novín, kníh a kancelárskych potrieb. K rastu inflácie prispeli aj vyššie ceny za tovary a služby pre osobnú starostlivosť (vrátane drogérií).  Zvýšenie v rozpätí o 8 % až 10 % sa prejavilo aj v cenách vybraných služieb ako sú služby zubárov, zdravotníckeho personálu, služieb veterinárov či kadernícke služby.

V priemere za celý rok 2022 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 12,6 %, za nízkopríjmové domácnosti o 13,1 % a za domácnosti dôchodcov o 13,9 %. Štatistický úrad SR zverejňuje samostatnú informatívnu správu k inflácii za mesiac december 2022.

Vývoj jadrovej a čistej inflácie za rok 2022

V priemere za rok 2022 pri úhrnnej miere medziročnej inflácie 12,8 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 12,5 % a čistá inflácia hodnotu 10,5 %.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

Štatistický úrad SR zverejnil tiež Potvrdenie o priemernej ročnej miere inflácie v roku 2022 (PDF –200 kB).

Poznámka: Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom zo 738 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2022. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Výstupy k téme inflácia:

Národná inflácia (CPI):

Údaje o indexoch spotrebiteľských cien (národná inflácia/CPI) sa zverejňujú mesačne 13. až 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení referenčného obdobia. Ceny sa sledujú na spotrebnom koši, založenom z 738 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb, ktoré sú zatriedené do 12 odborov, 44 skupín a 102 tried podľa klasifikácie COICOP.

Údaje sú dostupné:

Medzinárodne harmonizovaná inflácia v EÚ (HICP):

Údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) v EÚ sa zverejňujú mesačne, niekoľko dní po národnej inflácii CPI. Ide o údaje zisťované podľa jednotnej metodiky EÚ pre vzájomnú porovnateľnosť inflácie medzi krajinami. Zoznam cien tovarov a služieb (spotrebné koše) sa čiastočne líšia, HICP na rozdiel od národnej inflácie (CPI) neobsahuje „Imputované nájomné“ a vybraté položky veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú odlišnosti vo váhach zložiek vo výdavkoch domácností (v spotrebnom koši).

Údaje nájdete:

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra výdavkov domácností, ktorý prezentuje spotrebný kôš platný pre rok 2022. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne výdavkové skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Poznanie štruktúry výdavkov domácností je nevyhnutnou súčasťou pre zistenie výšky inflácie (rastu cien), pretože určuje váhy výdavkových položiek pre jej výpočet.

Gestor: Riaditeľ odboru cenových štatistík Ing. Štefan Adamec

Ilustračný obrázok - graf
  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Inflácia - indexy spotrebiteľských cien za rok 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail