Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Inflácia - indexy spotrebiteľských cien vo februári 2023
Print Mail TW FB WA

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien vo februári 2023

Posledná aktualizácia: 15.03.2023
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 15.03.2023

Inflácia vo februári tretíkrát v priebehu posledných štyroch mesiacov dosiahla najvyššie číslo posledných rokov 15,4 %

Medziročné zdražovanie potravín, ako hlavného ťahúňa inflácie, sa ustálilo na hodnote pod úrovňou 29 %, medzimesačne ich ceny spomalili rast pod 2 %. Mieru zdražovania nákladov na bývanie bude po celý rok 2023 ovplyvňovať tiež januárová úprava cien energií, najmä tepla a plynu, ktoré však boli utlmené výraznou pomocou od štátu.

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb boli vo februári 2023 medzimesačne vyššie o 1,1 %. Nepretržitý rast cien od januára 2021 v posledných mesiacoch spomalil a vo februári 2023 dosiahla inflácia opätovne hladinu doterajšieho maxima na úrovni 15,4 %.

Stiahnite si statický graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (232 kB), alebo vo formáte PNG (143 kB).

Medzimesačný vývoj – február 2023 v porovnaní s januárom 2023

Medzimesačne rástli ceny v 10 z 12 odborov (výdavkových skupín domácností). Najväčší vplyv na infláciu mali rastúce ceny potravín, ktoré vo februári v porovnaní s januárom vzrástli o 1,7 %. Najzásadnejší vplyv z hľadiska váhy vo výdavkoch domácností mal rast cien chleba a obilnín o 2 %, potom nárast cien zeleniny o 9,9 % a zvýšenie cien cukru a cukroviniek o 2,4 %. Ceny mlieka, syrov a vajec v porovnaní s januárom boli vyššie 0,8 % (vzrástli ceny mlieka a syrov, klesli ceny masla), ale tempo rastu bolo najnižšie od januára 2022. Ceny ovocia klesli o 1,5 % a opäť viac vzrástli ceny nealkoholických nápojov o 3,5 %.

Druhý najväčší vplyv na infláciu mal rast cien v odbore bývanie a energie o 0,5 %, pri zvýšení cien tepelnej energie o 0,7 %, dodávky vody o 1,3 %, odvádzania odpadových vôd (stočné) o 1,1 %, zberu smetí o 1,3 %, údržby a opráv obydlia o 2,3 % a pevných palív o 0,6 %. Imputované nájomné, ako druhá najvýznamnejšia položka v tomto odbore, sa zvýšilo len mierne (o 0,3 %).

Medzimesačne sa zvýšili ceny pohonných látok o 1,8 % a cestnej osobnej dopravy o 10 %.

Vo februári pokračoval rast cien piva, služieb zubných lekárov a kúpeľnej starostlivosti, vzdelávania, rekreačných služieb a kultúry, stravovacích a ubytovacích služieb, tovarov a služieb osobnej starostlivosti a sociálnych služieb.

Index spotrebiteľských cien sa vo februári oproti januáru zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 1,1 %, v domácnostiach dôchodcov o 1 %.

Medziročný vývoj – február 2023 v porovnaní s februárom 2022

Medziročne sa ceny tovarov a služieb zvýšili na hodnotu 15,4 %, čo je  mierne vyššia hodnota ako bola v januári. Vyššie ceny sa prejavili vo všetkých 12 sledovaných výdavkových skupinách (odboroch) domácností, v 5 odborov medziročný rast prekročil úroveň 12 percent.

Najväčší vplyv na celkovú infláciu majú nepretržite rastúce ceny potravín v tandeme so zvýšením cien nákladov na bývanie vrátane elektriny, plynu, tepla, vody a tepelných energií. Ide totiž o dve najvýznamnejšie položky vo výdavkoch domácností, ktoré súhrnne tvoria polovicu výdavkov domácností.

Ceny potravín nepretržite rastú už tretí rok, vo februári boli podobne ako v predošlom mesiaci medziročne vyššie o 28,6 %. Zvýšenie cien o viac ako štvrtinu sa prejavilo až v 7 z 9 skupín potravín. Opätovne výrazne drahšie boli najmä mlieko, syry a vajcia o 37,1 %, k úrovni 30 % sa priblížil aj rast cien chleba a obilnín aj mäsa. Zelenina bola drahšia o štvrtinu a nealkoholické nápoje takmer o pätinu.

Druhý najväčší vplyv na výdavky domácností mal rast cien v odbore bývanie a energie o 14,3 %. Ide o vplyv zvýšenia cien energií vždy v januári, ktorý sa  následne prejavuje počas nasledujúcich 12 mesiacov. Drahšie o viac ako 20 % bola tepelná energia, ako aj materiály a služby spojené  s údržbou obydlia. Imputované nájomné, do ktorého sa premieta rast cien stavebných materiálov,  utlmilo medziročný rast pod 15 %.

V odbore doprava ceny vzrástli medziročne o 8,3 %, aj vzhľadom na zvýšenie cien nákupu dopravných prostriedkov a najmä dopravných služieb, kde sa vo februári prejavil medziročný nárast cien autobusovej dopravy o 18 %. Ceny pohonných látok však vo februári boli medziročne vyššie len o 3,7 %, čo je najnižšia úroveň zdraženia naposledy evidovaná v marci 2021.

Vyššie o pätinu boli tiež ceny služieb stravovania (najmä závodného), výrobkov a služieb osobnej starostlivosti, či tovary pre domácich miláčikov aj sociálnych služieb. O viac ako 17 % narástli tiež ceny za služby kúpeľnej starostlivosti a u zubných lekárov.

Index spotrebiteľských cien sa vo februári 2023 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 15,3 %, za nízkopríjmové domácnosti a za domácnosti dôchodcov zhodne o 16,3 %.

Spolu za dva mesiace roku 2023 sa spotrebiteľské ceny  medziročne zvýšili o 15,3 %  (za domácnosti zamestnancov o 15,2 %, za nízkopríjmové domácnosti, za domácnosti dôchodcov zhodne o 16,2 %).

Vývoj jadrovej a čistej inflácie

Pri februárovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 15,4 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 16,6 % a čistá inflácia hodnotu 13,1 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu  1,1 % a čistá inflácia hodnotu  0,9 %.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

Poznámka: Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom zo 740 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2023 a sú dostupné v databáze Štatistického úradu SR. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Výstupy k téme inflácia:

Národná inflácia (CPI):

Údaje o indexoch spotrebiteľských cien (národná inflácia/CPI) sa zverejňujú mesačne 13. až 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení referenčného obdobia. Ceny sa sledujú na spotrebnom koši, založenom z 740 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb, ktoré sú zatriedené do 12 odborov, 44 skupín a 102 tried podľa klasifikácie COICOP.

Údaje sú dostupné:

Medzinárodne harmonizovaná inflácia v EÚ (HICP):

Údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) v EÚ sa zverejňujú mesačne, niekoľko dní po národnej inflácii CPI. Ide o údaje zisťované podľa jednotnej metodiky EÚ pre vzájomnú porovnateľnosť inflácie medzi krajinami. Zoznam cien tovarov a služieb (spotrebné koše) sa čiastočne líšia, HICP na rozdiel od národnej inflácie (CPI) neobsahuje „Imputované nájomné“ a vybraté položky veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú odlišnosti vo váhach zložiek vo výdavkoch domácností (v spotrebnom koši).

Údaje nájdete:

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra výdavkov domácností, ktorý prezentuje spotrebný kôš platný pre rok 2023. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne výdavkové skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Poznanie štruktúry výdavkov domácností je nevyhnutnou súčasťou pre zistenie výšky inflácie (rastu cien), pretože určuje váhy výdavkových položiek pre jej výpočet.

Gestor: Riaditeľ odboru cenových štatistík Ing. Štefan Adamec

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (98 kB), alebo vo formáte PNG (181 kB).

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Inflácia - indexy spotrebiteľských cien vo februári 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail