Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v júli 2022
Print Mail TW FB WA

Priemyselná produkcia v júli 2022

Posledná aktualizácia: 09.09.2022
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 09.09.2022

Slovenský priemysel ešte viac zatiahol ručnú brzdu, júlová produkcia skončila v medziročnom mínuse o 6,4 %

Spomalenie sa prejavilo vo väčšine priemyselných odvetví, do plusu sa dostala len tretina z nich. Rozhodujúca výroba áut bola mierne v pluse, ale to nedáva veľa optimizmu k hodnoteniu prvého prázdninového mesiaca, kedy sa prejavuje aj vplyv medziročnej zmeny dovoleniek u veľkých producentov.

Priemyselná produkcia1) v júli 2022 medziročne poklesla o 6,4 %, zvýšila tak tempo poklesu zaznamenané v júni, ale udržala sa pod mierou poklesu ktoré sme evidovali v jarných mesiacoch. Posúdenie výkonu odvetia v dlhšom časovom období, napríklad s rovnakým obdobím pred pandémiou, umožňuje porovnanie s priemerom v bázickom roku 2015. Aktuálne slovenský priemysel v júli vyprodukoval o 2,8 % menšiu hodnotu ako priemerne v r. 2015. Bol to nižší výkon ako v júli v poslednom roku pred pandémiou (v júli 2019), respektíve približne taká kondícia ako v siedmom mesiaci v roku 2018.

Celkovo z 15 sledovaných odvetví priemyslu (špeciálnych priemyselných zoskupení)2) väčšina, až 10 odvetví, zaznamenala medziročný pokles. Vyššiu produkciu ako pred rokom malo len 5 odvetví, rozhodujúce štruktúry slovenského priemyslu prehĺbili poklesy a dôležitá výroba dopravných prostriedkov bola len tesne nad hodnotou minulého roka.

Aktuálny výsledok odvetvia po zohľadnení rastu/poklesu v kombinácii s váhou odvetvia v štruktúre priemyslu v siedmom mesiaci najvýznamnejšie ovplyvnil pokles produkcie v dodávke elektriny, plynu, pary4)o 29,1 % (príspevok3) -4,01 percentuálneho bodu/p. b. k celkovému výsledku odvetvia), ako aj pokles vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 7,5 % (príspevok -0,99 p. b.). Výrazný vplyv mali aj tretinový prepad vo výrobe počítačov a elektroniky o 31,7 % (príspevok -0,86 p. b.) ako aj pokles vo výrobe z gumy a plastu o 4,8 % (príspevok -0,49 p. b.) či vo výrobe potravín a nápojov o 8,5 % (príspevok -0,46 p. b.). Výkon priemyslu tlmil tiež medziročný pokles vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o viac ako 12 % (príspevok -0,36 p. b.)

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si obrázok vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (70 kB), alebo vo formáte PNG (176 kB).


Naopak, pozitívny vplyv na skutočnosť, že priemysel nedosiahol ešte výraznejší prepad, ovplyvnilo zvýšenie výkonu v ostatnej výrobe a oprave strojov a zariadení o 14,9 % (príspevok +0,48 p. b.), ako aj vo výrobe elektrických zariadení o 5,3 % (príspevok +0,40 p. b.). Rast v rozhodujúcej výrobe dopravných prostriedkov bol len minimálny 1 % (príspevok +0,20 p. b.). Pričom prvý prázdninový mesiac je ovplyvnený aj možnými medziročnými zmenami dovolenkových odstávok či obmedzeniami u veľkých producentov.

Z hľadiska štruktúry podľa hlavných priemyselných zoskupení medziročne o viac ako štvrtinu klesla výroba predmetov dlhodobej spotreby, ako aj produkcia súvisiaca s energetikou. Nižší pokles mala výroba pre medzispotrebu o 5,2 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o viac ako 2 %. Produkcia investičných prostriedkov bola tiež v mínuse na úrovni o 2,7 %.

Medzimesačne (oproti júnu 2022 po zohľadnení sezónnych vplyvov) sa priemyselná produkcia zvýšila o 1,2 %.

V súhrne za prvých 7 mesiacov roka 2022 priemyselná produkcia klesla medziročne o 3,7 %. Celkovo z 15 sledovaných odvetví bola ešte väčšina v pluse, ale celková kumulatívna bilancia bola naďalej pod úrovňou minulého roka. Najvýznamnejší vplyv na dynamiku vývoja mal pokles v dodávke elektriny, plynu, pary o 22,4 %, (príspevok -3,06 p. b.) a spomalenie vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,3 % (príspevok -1,54 p. b.). Na treťom mieste z hľadiska vplyvu bol takmer 15 % prepad v ťažbe a dobývaní (príspevok -0,30 p. b.), ako aj vyše 8 % pokles vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov (príspevok -0,21 p. b.).

Z odvetví, ktoré tvorili rast, najvplyvnejšie boli rasty nad úrovňou 8 % vo výrobe elektrických zariadení (príspevok +0,60 p. b.), ako aj v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov (príspevok +0,28 p. b.).

1) Ukazovateľ vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+, údaje od začiatku časového radu sa upravujú každý mesiac.

2) Štruktúru priemyslu podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 tvoria tri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 odvetví, resp. špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.

3) Príspevok predstavuje hierarchizované rozloženie aktuálnej hodnoty rastu či poklesu celého priemyslu do jednotlivých priemyselných odvetví. Zohľadňujú nielen % rast či pokles produkcie, ale aj váhu (podiel) odvetvia v priemysle SR.

4) Presné názvy jednotlivých priemyselných odvetví ako aj ich špeciálnych zoskupení sú v metodike.


Zdroj údajov databáza DATAcube:

Ďalšie údaje v členení podľa Hlavných priemyselných odvetví:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v júli 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail