Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2020
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2020

Posledná aktualizácia: 11.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 11.09.2020

 


V júli sa pokles tržieb spomalil vo všetkých odvetviach, na minuloročnú úroveň sa najpomalšie dostáva stavebníctvo.

Tržby počas júla 2020 medzimesačne vzrástli vo všetkých odvetviach, ale nedosiahli ešte úroveň minulého roka. Najvýraznejšie zlepšenie bolo v priemysle, kde boli tržby medziročne nižšie už len o 1,5 %. V stavebníctve júlové tržby zaostávali za úrovňou minulého roka o 13,5 %, v doprave a skladovaní o 7,8 % a vo vybraných trhových službách 6,6 %.

Z podrobnejších činností jednotlivých odvetví stále najväčší pokles tržieb v júli zaznamenávali činnosti cestovných agentúr a kancelárií, ktoré dosiahli len šestinu objemu tržieb z rovnakého obdobia minulého roka (pokles o 84,6 %). Obnovená výroba v automobilovom priemysle priniesla aj rast tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov, ktoré po piatich mesiacoch prekročili medziročnú úroveň o 13,1 %.

Vývoj v júli 2020 v porovnaní s júnom 2020 1)

Na medzimesačnej úrovni bol v júli vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) priaznivý vo všetkých odvetviach. S oživenou výrobou aj poskytovaním služieb vzrástli tržby v doprave a skladovaní o 4,7 %, priemysle o 3,9 %, stavebníctve o 1,6 %, vybraných trhových službách o 1,1 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,3 % 

Vývoj v júli 2020 v porovnaní s júlom 2019

Tržby v priemysle sa výrazne priblížili tržbám z júla 2019, v júli 2020 boli po výrazných prepadoch v predchádzajúcich mesiacoch (hlavne v máji o 33,9 % a v apríli až o 44,8 %) medziročne nižšie už len o 1,5 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 8,1 %; ťažbe a dobývaní o 6,4 %; dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,2 % a v priemyselnej výrobe o 1,1 %.

Tržby boli aj v júli medziročne nižšie vo väčšine odvetví priemyslu, ich celkový pokles najviac ovplyvnilo zníženie vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 14,2 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 11,8 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 16,5 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 7,8 % a vo výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 11,1 %.

Po päťmesačnom poklese sa opäť do kladných čísel dostala výroba dopravných prostriedkov, s medziročným rastom tržieb o 13,1 %. Rástli aj tržby vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 15 %, výrobe elektrických zariadení o 3,8 %, výrobe chemikálií a chemických produktov o 6,7 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 3 %.

Piaty mesiac po sebe pokračoval pokles tržieb v stavebníctve, oproti júlu 2019 klesli o 13,5 %.

Pokles tržieb v doprave a skladovaní 2) sa v júli zmiernil na 7,8 % oproti júnovému poklesu o 11,7 %. Celkový pokles najviac ovplyvnili nižšie tržby v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 12,4 %. Medziročne nižšie tržby zaznamenala aj letecká doprava a pozemná doprava a doprava potrubím.

V informačných a komunikačných činnostiach 3) pokles pokračoval tretí mesiac po sebe, tržby sa oproti júlu 2019 znížili o 4 %. Najviac klesli vo výrobe filmov o 40,9 %, informačných službách o 10,8 % a po jeden a pol ročnom raste sa znížili aj tržby v počítačovom programovaní o 3,1 %. Tržby sa medziročne zvýšili len v nakladateľských činnostiach.

Vo vybraných trhových službách 4) boli tržby medziročne nižšie o 6,6 %. Najväčší pokles naďalej pretrvával v činnostiach cestovných agentúr a kancelárií, oproti júlu 2019 sa znížili o 84,6 % (v júni klesli o 84,9 %, v máji o 80,5 %). Významne klesli aj tržby za právne a účtovnícke činnosti o 9,8 %. Priaznivo sa vyvíjali tržby najmä v činnostiach v oblasti nehnuteľností a v činnostiach herní a stávkových kancelárií, u obidvoch medziročný rast presiahol 10 %.  

Vývoj za sedem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019

Za sedem mesiacov roku 2020 tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne klesli o 16,2 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 17,4 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,1 %, ťažbe a dobývaní o 4,7 % a v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch o 3,9 %.

Od začiatku roka sa tržby za vlastné výkony a tovar znížili vo výrobe dopravných prostriedkov o 24,6 %,  výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 16,4 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,1 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu o 12,7 % a vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 14,9 %. Medziročne tržby vzrástli len vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 4,7 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 7,5 %.

Tržby v stavebníctve sa za sedem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 znížili o 8,9 %.

doprave a skladovaní sa tržby medziročne znížili o 12,1 %, pokles ovplyvnili najmä nižšie tržby v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 18 % a v pozemnej doprave a doprave potrubím o 9 %. Tržby vzrástli len v poštových službách a službách kuriérov o 6,8 %.

Celkové tržby v informačných a komunikačných činnostiach sa zvýšili o 1,1 % vplyvom rastu v počítačovom programovaní o 8,7 % , tie ako jediné zaznamenali rast.

Vo vybraných trhových službách sa tržby znížili o 6,3 %. Celkový pokles najviac ovplyvnili nižšie tržby v činnostiach cestovných agentúr a kancelárií o 52,5 %, administratívnych, pomocných kancelárskych činnostiach o 2,7 % a v reklame a prieskume trhu o 4,8 %. Medziročný rast si udržali len tržby v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 9,6 %.

Ďakujeme všetkým podnikom, ktoré si splnili spravodajskú povinnosť aj v súčasnej neľahkej situácii a poskytli Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie aktuálnych štatistík.

 Poznámka: z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1 ) zo sezónne očistených údajov
2 ) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
3 ) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
4) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail