Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vlaňajší deficit verejných financií SR sa znížil na 5,5 % HDP, pomohli najmä dane z príjmov firiem
Print Mail TW FB WA

Vlaňajší deficit verejných financií SR sa znížil na 5,5 % HDP, pomohli najmä dane z príjmov firiem

Posledná aktualizácia: 20.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 20.10.2021

SPRÁVA O DEFICITE A DLHU SR ZA ROKY 2017 – 2021 PREDLOŽENÁ EURÓPSKEJ KOMISII (EUROSTATU) K 1. OKTÓBRU 2021

Deficit verejnej správy v roku 2020 dosiahol 5,062 mld. eur, čo predstavovalo hodnotu 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenskej republiky. Dlh verejnej správy v roku 2020 dosiahol 55,010 miliardy eur, čo bolo na úrovni 59,74 % HDP. Oba ukazovatele si v porovnaní s pôvodným jarným odpočtom polepšili

Štatistický úrad SR aktuálne zverejnil Správu o deficite a dlhu SR, ktorá spresňuje jarné predbežné hodnoty hospodárenie sektora verejnej správy SR za rok 2020 a aktualizuje dáta od roku 2017. Hodnoty pre rok 2021 predstavujú aktuálny odhad deficitu, dlhu aj HDP.

V porovnaní s jarnou notifikáciu (prvé predbežné dáta o deficite a dlhu) hospodárenia štátu v minulom roku skončilo s nižším deficitom o takmer 547mil. eur, čo predstavuje zníženie zo 6,16 % na 5,50 % HDP. Celkový dlh verejnej správy je aktuálne nižší o 171 mil. eur, čo je o 0,83% p. b. menej, ako bola hodnota v apríli.

ŠÚ SR predložil správu Európskej komisii (EK) v pravidelnom termíne k 1. októbru (tzv. jesenná EDP notifikácia). SR v zmysle medzinárodných záväzkov zostavuje údaje o dlhu a deficite za sektor verejnej správy pre posúdenie plnenia tzv. Maastrichtských kritérií v oblasti rozpočtu a zasiela ich pravidelne dvakrát ročne EK (Eurostatu), vždy k 1. aprílu a spresnené údaje k 1. októbru kalendárneho roka.

Deficit verejných financií sa v roku 2020 medziročne zvýšil o 3,809 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 4,14 percentuálneho bodu (p. b.) HDP. Ústredná štátna správa hospodárila s deficitom 5,591 mld. eur, hodnota deficitu sa zvýšila o 4,022 mld. eur. Miestna samospráva aj fondy sociálneho zabezpečenia hospodárili s miernym prebytkom.

Štátny dlh stúpol na takmer 60 % HDP

Dlh verejnej správy v roku 2020 dosiahol vyše 55 miliárd eur, čo bolo na úrovni 59,74 % HDP. Štátny dlh vlani stúpol o 9,733 mld. eur a celková výška dlhu v pomere k HDP sa zvýšila o 11,6 percentuálneho bodu (v roku 2019 dlh dosahoval 48,14 % HDP), čo súviselo najmä s výrazným nárastom objemu emitovaných štátnych dlhopisov.

Časť zvýšenia dlhu bola spôsobená deficitom roku 2020 (5,062 mld. eur). Ďalšia časť je spôsobená významným zvýšením hotovosti v roku 2020.


Deficit a dlh za roky 2017 - 2021

v mil. Eur

  2017 2018 2019 2020 2021 (1)
Deficit -829,5 -904,9 -1 252,4 -5 061,8 -8 509,0
Deficit / HDP v % -0,98% -1,01% -1,33% -5,50% -8,77%
Dlh 43 572,4 44 383,7 45 277,0 55 009,7 60 860,0
Dlh / HDP v % 51,60% 49,63% 48,14% 59,74% 62,72%
HDP 84 442,9 89 430,0 94 048,0 92 079,3 97 041,5

2017, 2018 - definitívne údaje, 2019, 2020 - polodefinitívne údaje
(1) plán pre rok 2021 (vrátane odhadu HDP) zostavilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(2) "M" - kategória nie je definovaná v našej krajine; "L" - údaj nie je k dispozícii

V porovnaní so správou predloženou Slovenskou republikou Európskej komisii na jar 2021 ŠÚ SR zapracoval do systému národných účtov viaceré metodické zmeny týkajúce sa sektorovej klasifikácie subjektov a spresnenia údajov a informácií o transakciách subjektov verejnej správy. Tieto zmeny významnejšie neovplyvnili deficit alebo dlh sektora verejnej správy za roky 2017 – 2019.

Vplyvy na deficit a dlh

Pri zostavovaní ukazovateľov za sektor verejnej správy za rok 2020 ŠÚ SR vychádzal zo štandardných podkladov a úprav, ktoré sa realizovali aj v minulých obdobiach.

V porovnaní so správou predloženou Slovenskou republikou Európskej komisii na jar 2020 ŠÚ SR zapracoval do systému národných účtov štandardnú aktualizáciu zdrojových údajov. Najvýznamnejší vplyv 547,8 mil. eur na strane príjmov malo spresnenie daní a sociálnych príspevkov, výber dane z príjmov právnických osôb z toho tvoril 471,5 mil. Eur. Odchýlka v porovnaní s jarnou notifikáciou bola spôsobená pôvodným konzervatívnejším odhadom poklesu daňových príjmov v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Ďalší významný vplyv predstavovali spresnenia týkajúce sa opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19. ŠÚ SR po detailnom preskúmaní podkladov zaznamenal v roku 2020 dodatočný akruálny výdavok schémy prvej pomoci v hodnote 224,313 mil. eur. Časť opatrení sa realizovala prostredníctvom záruk sektora verejnej správy za úvery poskytnuté finančnými inštitúciami. ŠÚ SR zaznamenal tieto schémy v súlade s metodickými ustanoveniami pre štandardizované záruky, čo viedlo k zaznamenaniu výdavku vo výške 24,979 mil. Eur.

Výsledná hodnota vykázaného deficitu sektora verejnej správy obsahuje tiež množstvo menších vplyvov týkajúcich sa zvýšenia výdavkov (vrátane výdavkových COVID opatrení subjektov sektora verejnej správy, z ktorých najväčší podiel predstavujú opatrenia „prvej pomoci“), ako aj zníženia príjmov sektora verejnej správy.

Údaje o deficite a dlhu za sektor verejnej správy sú zostavené na základe účtovných výkazov, dodatočných podkladov a informácií za subjekty klasifikované v sektore verejnej správy v súlade s metodikou Európskeho systému národných a regionálnych účtov (ESA 2010) a ostatnými metodickými pokynmi a odporúčaniami Eurostatu relevantnými pre vyčíslenie deficitu a dlhu za sektor verejnej správy.

Vykazovanie údajov o deficite a dlhu verejnej správy je realizované v súlade s článkom 3 Nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

Dáta o deficite a dlhu za členské krajiny EÚ zverejní EUROSTAT vo štvrtok 21. októbra 2021 o 11 h.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vlaňajší deficit verejných financií SR sa znížil na 5,5 % HDP, pomohli najmä dane z príjmov firiem Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail