Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2021
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2021

Posledná aktualizácia: 04.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 04.06.2021

(podľa Výberového zisťovania pracovných síl) 1)

Pokles zamestnanosti v prvom štvrťroku 2021 sa dotkol väčšiny odvetví slovenskej ekonomiky

Zmenou legislatívy EÚ došlo k významným metodickým zmenám vo VZPS, čo obmedzilo možnosť porovnávať aktuálne dáta v dlhšom časovom rade.  

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) v 1. štvrťroku 2021 medziročne klesla o 4,8 %, počet pracujúcich 2) na Slovensku klesol na 2 501,8 tis. osôb. Sezónne očistená celková zamestnanosť dosiahla na 2 508,4 tis. osôb a oproti koncu minulého roka (voči 4. štvrťroku 2020) znížila o 0,7 %.

 Miera zamestnanosti,3) ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa v porovnaní s 1. štvrťrokom 2020 znížila o 2,8 p. b. na 73 %.

Pre účely analýzy je dôležité uviesť, že vo Výberovom zisťovaní pracovných síl boli od roku 2021 vykonané zásadné zmeny metodiky vyplývajúce zo zmien v legislatíve EÚ, v dôsledku ktorých údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia a nie je možné ich teda porovnávať v časovom rade. Za účelom zabezpečenia aspoň hlavných charakteristík zmien trhu práce boli prepočítané do maximálnej možnej miery na novú metodiku len základné medziročné indexy, nie však absolútne hodnoty v prvom štvrťroku 2020 či staršie dáta VZPS.

Celkovo z 19 sledovaných odvetví dôsledky pandémie v podobe úbytku pracujúcich pocítili v 12 odvetviach. Sprísnené opatrenia sa výrazne prejavili na poklese zamestnanosti v službách, ktoré tvorili viac ako 60 %-ný podiel z celkovej zamestnanosti. Najväčší dopad pocítili v ubytovacích a stravovacích službách, kde sa počet pracujúcich znížil takmer o jednu tretinu (o 32,2 %), v umení, zábave a rekreácii o 27 % a v ostatných činnostiach s poklesom o 25,4 %. Nárast počtu pracujúcich sa prejavil relatívne najviac v odvetviach  - dodávka elektriny a plynu, v činnostiach v oblasti nehnuteľností a v informáciách a komunikácii.

Odvetvím, ktoré zamestnáva najvyšší počet pracujúcich je priemysel (680 tis. osôb), počet pracujúcich v ňom medziročne klesol o 6,2 % (v priemyselnej výrobe o 7,3 %). Pokles zamestnanosti bol aj v poľnohospodárstve o 18,6 %. Naopak, počet pracujúcich sa zvýšil v stavebníctve o 3,3 %.

Miera zamestnanosti, rovnako ako aj zamestnanosť (počet pracujúcich) klesla medziročne vo všetkých krajoch. Dôsledky pandémie sa prejavili na znížení počtu pracujúcich vo všetkých krajoch, najviac v Trenčianskom kraji o 6,6 %, kde bol zároveň aj najväčší pokles miery zamestnanosti (o 4,5 p. b.). Najnižšia úroveň miery zamestnanosti bola v krajoch východného Slovenska, v Prešovskom (67,4 %) a v Košickom kraji (66,3 %).

Počet pracujúcich v zahraničí 4) na začiatku roka 2021 dosiahol 110,2 tis. osôb, z celkového počtu pracujúcich tvorili podiel 4,4 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa ich počet znížil o 11,2 %. Pracovali najmä v stavebníctve (40,4 tis. osôb),  v priemysle (22,6 tis. osôb) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (18,7 tis. osôb). Z európskych krajín sa uplatnili najmä v Nemecku (29,4 tis. osôb), Rakúsku (28,4 tis. osôb) a v Česku (24,6 tis. osôb). Za prácou do zahraničia odchádzalo najviac pracujúcich z Prešovského (29,7 tis. osôb) a Žilinského kraja (18,6 tis. osôb).

Metodická zmena:

Vo Výberovom zisťovaní pracovných síl boli od roku 2021 vykonané zásadné metodické zmeny, v dôsledku ktorých údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia a nie je možné ich teda porovnávať v dlhšom ako medziročnom časovom rade.

Nakoľko je dopyt po informáciách, ktoré charakterizujú reálny vývoj trhu práce, nahradili sme chýbajúce čísla o vývoji hlavných ukazovateľov odhadmi porovnateľných indexov na medziročnej úrovni. Indexy boli vypočítané z porovnateľných odhadov, t. j. údaje za 1. štvrťrok 2020 boli upravené spôsobom, ktorý v maximálne možnej miere zodpovedal novej metodike. Komplexnú úpravu vlaňajších údajov, či údajov v predošlých rokoch, podľa nových metodických pravidiel nie je možné vykonať.

 Výsledkom sú aktuálne zverejnené dáta s absolútnymi hodnotami VZPS podľa novej metodiky a s medziročnými indexami vypočítanými z porovnateľných údajov, ktoré však nekorešpondujú so zverejnenými údajmi v roku 2020 a predošlých rokoch.   

Zmena metodiky na celoeurópskej úrovni vyplynula z nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek (tzv. IESS) a z nadväzujúcich implementačných a delegovaných nariadení. 

Podľa novej metodiky VZPS sa o. i. zaviedla horná hranica u pracujúcich na 89 rokov (dolná zostala na úrovni 15 rokov), súčasne osoby na platených aktivačných prácach už nepatria do skupiny pracujúcich, ale medzi pracujúcimi sú po novom zahrnuté aj osoby na rodičovskej dovolenke.
Podrobnejšie informácie v poznámke 2) a v kapitole Demografia a sociálne štatistiky/Práca/Vybrané ukazovatele - metodické vysvetlivky
.

Vyjadrenie Ivana Chrappu, riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania ŠÚ SR k téme - Zamestnanosť v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2021 ( v plnom HD rozlíšení na stiahnutie).


Poznámka: 
1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
2) pracujúci v zmysle novej metodiky VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 do 89 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na materskej alebo rodičovskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok, osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku; podľa novej metodiky VZPS platnej od roku 2021 osoby na platených aktivačných prácach do tejto skupiny už nepatria; po novom sú medzi pracujúcimi zahrnuté aj osoby na rodičovskej dovolenke; údaje za vzorku boli dopočítané prostredníctvom nových integrovaných váh na populáciu očistenú o osoby v kolektívnych zariadeniach; indexy sú počítané z porovnateľných medziročných odhadov (údaje za 1. štvrťrok 2020 boli upravené tak , aby v maximálne možnej miere zodpovedali novej metodike a vyjadrili zmenu voči minuloročnému stavu)
3) v percentách vyjadrený podiel počtu pracujúcich vo veku 20 - 64 rokov z celkového počtu obyvateľstva v rovnakom veku
4) podľa VZPS; migrácia za prácou do zahraničia do 1 roku vrátane časovo neobmedzenej dochádzky za prácou cez hranice

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (od roku 2021) [pr0002qs]

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl ( roky 2012 - 2020) [pr0902qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail