Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2021
Print Mail TW FB WA

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2021

Posledná aktualizácia: 03.09.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 03.09.2021


Ekonomika rástla o 9,6 %, okrem exportu ju potiahli vyššie investície aj domáca spotreba

Medziročný rast ekonomickej výkonnosti zaznamenala väčšina odvetví, avšak na dosiahnutie úrovne rovnakého obdobia predpandemického roka 2019 ekonomike chýbali ešte 2,3 %.

Oživenie slovenskej ekonomiky, ktoré už naznačovali hodnoty z 1. štvrťroka, sa v 2. štvrťroku prejavilo v plnej sile. Hrubý domáci produkt (HDP) SR sa v 2. štvrťroku 2021 medziročne zvýšil o 9,6 % (v stálych cenách, sezónne neočistený), čo bola najvyššia dosiahnutá hodnota za posledných trinásť a pol roka (od 4. štvrťroka 2007). Tento prudký nárast bol očakávaný, pretože porovnávacou bázou pre vývoj aktuálneho štvrťroka bol minuloročný, pandémiou poznačený, 2. štvrťrok s výrazným prepadom až o 10,9 %.

V porovnaní s 1. štvrťrokom 2021 bola tvorba HDP po sezónnom očistení reálne vyššia o 2 %.

V bež­ných cenách objem HDP dosiahol 24 mld. eur, čo predstavuje o 11,8 % vyššiu hodnotu ako HDP v 2. štvrťroku 2020.

Ilustračný obrázok - Graf

Podľa metodiky ESA 2010 sa HDP kvantifikuje troma spôsobmi. Vzhľadom na dostupné zdroje informácií je pre SR určujúca výrobná metóda.

Výrobná metóda

Odvetvová aktivita bola v 2. štvrť­roku veľmi výrazná s celkovým dosiahnutým objemom hrubej pridanej hodnoty vo výške 21,4 mld. eur. Rast tejto rozhodujúcej zložky HDP bol 9,3 %, pričom vyššia úroveň rastu bola naposledy zaznamenaná v 1. štvrťroku 2008. Odvetvová výkonnosť sa takmer dostala na úroveň pred pandémiou, oproti 2. štvrťroku 2019 bola nižšia iba o 2,7 %.

Celkovo z 10 skupín odvetví dosiahlo medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty 7, predkovidovú úroveň prekonali však len tri skupiny odvetví. Veľkoobchod, maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby dosiahli vysoký nielen medziročný rast (o 12,9 %), ale aj rovnaké obdobie pred pandémiou už prekonali o takmer 12 %, najmä vďaka rastom vnútorného obchodu. Vyššie výkony zaznamenali aj činnosti v oblasti nehnuteľností, medziročne o 3 %, predkovidovú úroveň presiahli o 1,2 %. Nad úroveň roka 2019 sa už dostala aj verejná správa.

V medziročnom poklese zotrvali odvetvia finančné a poisťovacie činnosti o 14,3 %; umenie, zábava a rekreácia o 1,1 %; odborné, vedecké a technické činnosti o 0,5 %.  

Medziročný dvojciferný rast pridanej hodnoty zaznamenalo podielovo významné odvetvie priemyslu o 26,8 %, avšak v porovnaní s úrovňou pred pandémiou (oproti 2. štvrťroku 2019) bola výkonnosť stále nižšia o viac ako desatinu. Podiel priemyslu na HDP v 2. štvrťroku bol 19 %, rast pridanej hodnoty sme zaznamenali takmer vo všetkých odvetviach. Z významných odvetví ide o medziročný rast napríklad vo výrobe motorových vozidiel o viac ako 76 %, výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o viac ako 36 %, výrobe elektrických zariadení o viac ako 36 % a v odvetví výroby výrobkov z gumy a plastu o viac ako 30 %. V oblasti služieb sme významný, viac ako 34 % rast zaznamenali vo veľkoobchode a maloobchode a v oprave motorových vozidiel a motocyklov. 

Výber čistých daní z produktov bol medziročne vyšší o 12,6 %.

Výdavková metóda

Ekonomická aktivita sa v 2. štvrťroku 2021 dostala nad úroveň predošlého roka a výrazne sa priblížila úrovni roka 2019. Na rozdiel od prvého štvrťroka, k výraznému pozitívnemu vývoju prispel nielen vysoký rast zahraničného dopytu (hore ho ťahali stále najmä automobilové výrobky), ale už aj naštartovaný domáci dopyt. Zahraničný dopyt, ktorý zotrval v raste posledný rok, sa zvýšil v 2. štvrťroku 2021 dokonca o 40 %.

Vo vysokom raste sa udržal aj dovoz výrobkov a služieb, ktorý prekročil úroveň minulého roka o 39,6 %. Saldo zahraničného obchodu výrobkov a služieb tak dosiahlo 10,6 mil. eur.

Pozitívny vývoj vidíme už aj v zotavovaní domáceho dopytu, ktorý po štyroch štvrťrokoch poklesu zaznamenal rast o 9,2 %. Rozhodujúci vplyv na vývoj domáceho dopytu mala opäť rastúca konečná spotreba o 5,9 %, u ktorej rástli všetky zložky. Celkový rast ovplyvnila predovšetkým vyššia konečná spotreba domácností o 5 %, ale tiež konečná spotreba verejnej správy o 8,7 % a neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 3,9 %. Okrem konečnej spotreby sa rozhýbali aj investičné aktivity, po šiestich štvrťrokoch poklesov tempo rastu tvorby hrubého kapitálu dosiahlo dvojciferný rast o 23,5 %, z toho rast tvorby hrubého fixného kapitálu bol vyšší o 5,6 %.

Dôchodková metóda

Z vytvoreného HDP1) tvorili odmeny zamestnancov 10,5 mld. eur. V po­rovnaní s 2. štvrťrokom 2020 vzrástol ich objem o 7,6 %. Hrubý prevádz­kový prebytok a zmiešané dôchodky v hod­note 10,9 mld. eur vzrástli o 17,8 %. Objem vybraných daní z pro­dukcie a do­vo­zu stúpol o 8,2 % na 2,9 mld. eur. Hodnota sub­vencií bola vyššia o 25,4 % a dosiahla 0,4 mld. eur.

Hrubý domáci produkt za prvý polrok 2021

V 1. polroku 2021 dosiahol nominálny objem vytvoreného HDP 45,6 mld. eur. V bežných cenách medziročne vzrástol o 6,3 %. V stálych cenách sa zvýšil o 4,9 %, pričom v 1. polroku 2020 klesol o 7,4 %, za predkovidovým obdobím (1. polrokom 2019) zaostával ešte 2,8 %.

V 1. polroku 2021 sa hrubá pridaná hodnota medziročne zvýšila o 4,6 %. V porovnaní s 1. polrokom 2020 zaznamenali rast všetky významné odvetvia, najviac priemysel o 16,2 %, odvetvie finančných a poisťovacích služieb o 13,6 %, veľkoobchod, maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby o 4,7 % ako aj odvetvie činností v oblasti nehnuteľností o 2,2 %. Pokles zotrval v stavebníctve o 2,8 %, pridaná hodnota v umení, zábave a rekreácii; ostatných činnostiach bola nižšia o 13,7 %, v oblasti odborných, vedeckých a technických činností o 7,1 %. Výber čistých daní z produktov bol medziročne vyšší o 7,6 %.

Zahraničný dopyt bol medziročne vyšší o 23 %. Domáci dopyt sa zvýšil o 2,5 % vplyvom rastu tvorby hrubého kapitálu o 10,8 % (z toho tvorba hrubého fixného kapitálu bola ešte v poklese o 1,9 %). Klesli aj výdavky na konečnú spotrebu domácností o 0,5 % a vzrástli výdavky vo verejnej správe o 3,5 %. Výdavky v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam si udržali rast, zvýšili sa o 7,3 %. Celková spotreba bola vyššia o 0,6 %.


Vyjadrenie Aleny Illiťovej, generálnej riaditeľky sekcie makroekonomických štatistík ŠÚ SR k téme HDP v SR v 2. štvrťroku 2021 (v plnom HD rozlíšení).


Poznámka: podľa metodiky ESA 2010; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra sú v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015
1) absolútne hodnoty a údaje o medziročnom vývoji sú z bežných cenách
2) odmeny zamestnancov (rezidentov aj nerezidentov) vyplatené rezidentskými zamestnávateľmi
p. b. percentuálny bod

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Štvrťročné údaje HDP v bežných cenách [nu0002qs]

Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách predchádzajúceho roka [nu0003qs]

Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015 [nu0004qs]

Štvrťročné údaje HDP podľa odvetví v bežných cenách [nu0005qs]

Štvrťročné údaje HDP podľa odvetví v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2015 [nu0006qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail