Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2019

Posledná aktualizácia: 12.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 12.06.2019

 

Vývoj v apríli 2019 v porovnaní s marcom 2019  1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) sa medzimesačne zvýšili v doprave a skladovaní o 1,1 %, priemysle o 0,6 %. Znížili sa vo vybraných trhových službách o 1,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1 % a v stavebníctve o 0,6 %.

Vývoj v apríli 2019 v porovnaní s aprílom 2018

Tržby v  priemysle vzrástli o 4,1 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 10,7 %; ťažbe a dobývaní o 6,8 %; priemyselnej výrobe o 4,9 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,4 %. Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste tržieb najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali vo výrobe dopravných prostriedkov o 14,7 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 32,3 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 15,3 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 7,8 % a v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 10,7 %. Tržby klesli hlavne vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 5,1 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 14,3 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,4 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 12,5 % a vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 3,6 %.

stavebníctve sa tržby zvýšili o 5,2 %.

Tržby v  doprave a skladovaní  2) sa zvýšili o 2 %. Vývoj ovplyvnil rast vo väčšine činností, predovšetkým v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 5 % a v poštových službách a službách kuriérov o 19 %. Znížili sa len v pozemnej doprave a doprave potrubím.

Tržby v informačných a komunikačných činnostiach  3) medziročne vzrástli o 11,6 % predovšetkým vplyvom vyšších tržieb v počítačovom programovaní o 19,7 %, informačných službách o 19,1 % a v telekomunikáciách o 3,4 %. Pokles bol len vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov.

Vo vybraných trhových službách  4) sa celkové tržby zvýšili o 12,8 %. Tržby vzrástli vo všetkých činnostiach vybraných trhových služieb, hlavne v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 12,1 %, administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti o 10,6 % a v činnostiach herní a stávkových kancelárií o 10,9 %.

Vývoj za štyri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018

Celkové tržby v priemysle sa zvýšili o 7,9 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 14 %; priemyselnej výrobe o 9,9 %; ťažbe a dobývaní o 5,8 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5 %. Podľa špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví sa tržby za vlastné výkony a tovar zvýšili hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov o 25,2 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 19,9 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 7,3 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 8,8 % a v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 14 %. Medziročne tržby klesli v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 5,8 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 7 %, výrobe elektrických zariadení o 2,2 % a vo výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 1,3 %.

Tržby stavebných subjektov sa zvýšili o 5,6 %.

doprave a skladovaní tržby medziročne vzrástli o 5,3 % vplyvom vyšších tržieb vo všetkých činnostiach, najmä v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 10,6 % a v poštových službách a službách kuriérov o 11,6 %.

Celkové tržby v informačných a komunikačných činnostiach sa zvýšili o 10,2 %. Medziročne vzrástli vo všetkých činnostiach, najvýznamnejšie v počítačovom programovaní o 11 %, telekomunikáciách o 9,5 %, a v informačných službách o 12,1 %.

Vo vybraných trhových službách tržby vzrástli o 11 %. Rast ovplyvnili vyššie tržby predovšetkým za administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti o 16,4 %, činnosti herní a stávkových kancelárií o 9,8 % a za právne a účtovnícke činnosti o 9,9 %. Tržby klesli len v architektonických a inžinierskych činnostiach.

 


Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
3) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
4) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail