Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj hospodárstva SR v marci a za tri mesiace roku 2019

Vývoj hospodárstva SR v marci a za tri mesiace roku 2019

Posledná aktualizácia: 17.08.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 17.05.2019

Priemyselná produkcia (PP) 1) v marci medziročne vzrástla o 7,3 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 13,1 % a v priemyselnej výrobe o 7 % a pokles v ťažbe a dobývaní o 13,2 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 13,6 %, výroba strojov a zariadení i.n. o 24,1 %, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 13,1 %, výroba koksu a rafinovaných ropných produktov o 59,5 % a výroba elektrických zariadení o 8,9 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 9,5 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 17,6 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 2,4 %, ťažbe a dobývaní o 13,2 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 0,3 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s marcom 2018 zvýšila produkcia súvisiaca s energetikou o 17,6 %, produkcia investičných prostriedkov o 15,4 % a výroba predmetov dlhodobej spotreby o 3,6 %. Nižšia bola výroba pre medzispotrebu o 3,9 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 0,2 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v marci 2019 oproti februáru 2019 zvýšila o 1,2 %.

Od začiatku roka vzrástla PP medziročne o 6,7 %, v tom v priemyselnej výrobe o 6,8 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,7 %. Produkcia klesla v ťažbe a dobývaní o 4,3 %. 

Tržby za vlastné výkony a tovar 3) v priemysle v marci 2019 oproti februáru po očistení od sezónnych vplyvov (vrátane vplyvu počtu pracovných dní) klesli o 1,1 %. V marci v porovnaní s marcom 2018 sa tržby zvýšili o 9,3  % a od začiatku roku o 11,9 %.  

Stavebná produkcia 4) v marci 2019 dosiahla 393 mil. eur a v porovnaní s marcom 2018 sa znížila o 0,5 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 0,2 % nižšia ako vo februári 2019. Priemerná denná produkcia (18,7 mil. eur) sa pri rovnakom počte pracovných dní medziročne znížila o 0,5 %.

Produkcia realizovaná firmami v tuzemsku sa v porovnaní s marcom 2018 znížila o 0,5 % a dosiahla 369,7 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne zvýšil o 0,1 p. b. na 94,1 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo medziročné zníženie novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 5,6 % na 259 mil. eur a zvýšenie opráv a údržby o 10,8 % na 99,9 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 70,1 % (o 3,7 p. b. menej ako v marci 2018), podiel prác na opravách a údržbe tvoril 27 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s marcom 2018 výstavba na budovách zvýšila o 2,4 % na 262,6 mil. eur a práce na inžinierskych stavbách sa v priebehu marca znížili o 6,8 % na 107,1 mil. eur. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 71 % a ich podiel sa medziročne zvýšil o 2 p. b., práce na inžinierskych stavbách predstavovali z celkového objemu 29 % produkcie. Produkcia realizovaná v zahraničí sa medziročne znížila o 1,5 % na 23,3 mil. eur; z celkového objemu produkcie tvorila 5,9 %.

V stavebných podnikoch v marci oproti februáru 3) sa tržby za vlastné výkony a tovar zvýšili o 0,1 %. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástli v marci 2019 o 7,3 % a od začiatku roka o 6,3 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v  predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 5) v marci v porovnaní s februárom 3) vzrástli o 1 %. V marci 2019 v porovnaní s marcom 2018 vzrástli o 12,9 %. Medziročne tržby vzrástli v predaji motorových vozidiel o 14,9 %, oprave a údržbe motorových vozidiel o 12,7 % a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 11,6 %. Od začiatku roka tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov medziročne vzrástli o 9,1 %.

Vo veľkoobchode 6) klesli tržby za vlastné výkony a tovar v marci oproti februáru 3) v bežných cenách o 3,1 %. Oproti marcu 2018 sa zvýšili v bežných cenách o 2 %. Tržby medziročne vzrástli veľkoobchode so zariadeniami pre IKT o 19,9 %, veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 10,8 %, veľkoobchode so strojmi a zariadeniami o 10,7 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 6,1 %, ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 5,6 % a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 3 %. Tržby klesli v sprostredkovaní veľkoobchodu o 16 % a v nešpecializovanom veľkoobchode o 4,5 %. Za tri mesiace od začiatku roka sa tržby medziročne zvýšili v bežných cenách o 5,5 %.

V marci 2019 v porovnaní s februárom  3) klesli tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode 7) o 0,3 %. Oproti marcu 2018 klesli o 1,9 %. Tržby medziročne vzrástli v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 26,5 %, maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 13,8 %, maloobchode v stánkoch a na trhoch o 12,9 %, maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 6,5 %, maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 5,8 % a v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 2,8 %. Pokles tržieb bol v maloobchode so zariadeniami pre IKT o 10 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 7,5 % a v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 3,1 %. Od začiatku roka boli tržby medziročne vyššie o 0,8 %.

ubytovaní sa v marci 2019 v porovnaní s februárom  3) zvýšili o 6,7 %. Medziročne sa realizovali tržby s rastom o 3,9 %. Od začiatku roka vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar o 1,6 %.

činnostiach reštaurácií a pohostinstiev v medzimesačnom porovnaní v marci 2019 tržby za vlastné výkony a tovar 3) vzrástli o 1,7 %. Medziročne sa realizovali tržby s rastom o 11,4 %. Od začiatku roka sa tržby za vlastné výkony a tovar zvýšili oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 8,9 %.

doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov sa zo sezónne očistených údajov tržby za vlastné výkony a tovar v marci oproti februáru 3) medzimesačne znížili o 2,3 %. V marci 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástli v bežných cenách o 4,1 %. Najväčší podiel na celkových tržbách mala pozemná doprava a doprava potrubím 53,1 %. Najvyšší bol rast tržieb vo vodnej doprave o 44,1 %, ďalej leteckej doprave o 11,2 %, skladových a pomocných činnostiach v doprave o 7,7 %, poštových službách a službách kuriérov o 2,1 % a v pozemnej doprave a doprave potrubím o 1,3 %. Za prvý štvrťrok roka 2019 sa tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní medziročne zvýšili o 6,5 %.

V marci sa nákladnou dopravou prepravilo 19,8 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2018 preprava tovaru vzrástla o 7,8 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru bol vyšší v porovnaní s marcom 2018 o 1,4 p. b. Výkony v tonokilometroch sa medziročne zvýšili o 14 %. Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 61,1 mil. osôb. Medziročne preprava osôb vzrástla o 2,5 % a výkony v osobokilometroch o 3,1 %.

Sezónne očistené tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach v marci oproti februáru 3) vzrástli o 4,2 % (v bežných cenách). Medziročne sa zvýšili o 13,5 %. Podstatnou mierou sa na nich podieľali tržby za počítačové programovanie (47,9 %) a v telekomunikáciách (30 %). Tržby vzrástli vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov a zvukových nahrávok o 37,6 %, nakladateľských činnostiach o 18,6 %, počítačovom programovaní o 17,3 %, informačných službách o 11,8 % a v telekomunikáciách o 6,4 %. Klesli v činnostiach pre rozhlasové a televízne vysielanie o 5,4 %. Za tri mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli tržby v bežných cenách vyššie o 9,8 %.

Vo vybraných trhových službách v marci oproti februáru 2019 tržby za vlastné výkony a tovar 3) vzrástli o 2,3 %. V marci medziročne vzrástli o 16,3 %. Najvyššou mierou sa na nich podieľali tržby za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 54,7 %, administratívne a podporné služby tvorili 26,5 %, umenie, zábava a rekreácia 13,9 % a ostatné činnosti 3,4 %. Vývoj najviac ovplyvnil nárast tržieb za administratívne a pomocné kancelárske a iné obchodné činnosti o 17,5 %, činnosti herní a stávkových kancelárií o 14,8 % a za činnosti v oblasti nehnuteľností o 13,1 %. V priemere za tri mesiace oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka tržby vzrástli o 10,4 %.

Zamestnanosť 8) 9) v marci oproti marcu 2018 vzrástla v stavebníctve o 9,3 %, ubytovaní o 8,5 %, vybraných trhových službách o 7,9 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,6 %, doprave a skladovaní o 4,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 4,1 % a v priemysle o 0,5 %. Klesla vo veľkoobchode o 2,2 % a v maloobchode o 2 %.

Priemerný počet zamestnaných osôb sa za tri mesiace od začiatku roka zvýšil v ubytovaní o 8,3 %, stavebníctve o 8,2 %, vybraných trhových službách o 7,3 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,4 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov a v doprave a skladovaní zhodne o 4,3 % a v priemysle o 0,7 %. Klesol v maloobchode o 1,8 % a vo veľkoobchode o 1,4 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 10) sa v marci 2019 medziročne zvýšila vo vybraných trhových službách o 12,2 %, veľkoobchode o 9,1 %, doprave a skladovaní o 8,8 %, stavebníctve o 7,4 %, priemysle o 6,2 %, ubytovaní o 6 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,8 %, maloobchode o 5,1 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 4,1 %. V informačných a komunikačných činnostiach sa v porovnaní s marcom 2018 priemerná nominálna mesačná mzda znížila o 1,9 %.

Reálna mzda v marci oproti marcu 2018 vzrástla vo vybraných trhových službách o 9,3 %, veľkoobchode o 6,2 %, doprave a skladovaní o 5,9 %, stavebníctve o 4,6 %, priemysle o 3,4 %, ubytovaní o 3,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3 %, maloobchode o 2,3 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 1,4 %. V  informačných a komunikačných činnostiach bola v marci reálna mzda nižšia o 4,5 %.

V priemere za tri mesiace mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v  informačných a komunikačných činnostiach 1970 eur, priemysle 1 116 eur, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 1 034 eur, veľkoobchode 1 019 eur, vybraných trhových službách 992 eur, doprave a skladovaní 977 eur, ubytovaní 748 eur, maloobchode 737 eur, stavebníctve 707 eur a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 496 eur.

V priemere za tri mesiace oproti rovnakému obdobiu minulého roka priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla vo veľkoobchode o 9,9 %, doprave a skladovaní o 9,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 8,5 %, vybraných trhových službách o 8,4 %, ubytovaní o 8,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,1 %, priemysle o 7,2 %, stavebníctve o 7 %, maloobchode o 6,2 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 1,2 %.

Priemerná reálna mesačná mzda od začiatku roka medziročne vzrástla vo veľkoobchode o 7,3 %, doprave a skladovaní o 6,7 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 6 %, vybraných trhových službách o 5,9 %, ubytovaní o 5,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,6 %, priemysle o 4,7 %, stavebníctve o 4,5 % a v maloobchode o 3,7 %. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach sa reálna mzda sa znížila o 1,2 %.

Spotrebiteľské ceny sa v marci v porovnaní s februárom v úhrne zvýšili o 0,6 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 0,7 % (pre tuzemsko o 0,4 % a pre export o 0,9 %). Ceny stavebných prác 11) boli vyššie o 0,4 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,2 %.

V marci 2019 v porovnaní s marcom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,7 % (pri raste regulovaných cien o 3,9 % a jadrovej inflácie o 2,4 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 3,3 % (pre tuzemsko o 4,4 % a pre export o 2,6 %). Ceny stavebných prác boli vyššie o 3,5 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 2,1 %. Ceny produktov poľnohospodárskej výroby vzrástli o 1,4 % v dôsledku rastu cien rastlinných výrobkov o 6,5 % a poklesu cien živočíšnych produktov o 2,3 %.

V priemere za tri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,4 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 2,9 % (pri raste cien pre tuzemsko o 3,9 % a pre export o 2,1 %). Zvýšili sa ceny stavebných prác o 4,1 % a  ceny materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve o 3,2 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli o 1 % pri raste cien rastlinných výrobkov o 6,5 % a poklese cien živočíšnych výrobkov o 3,4 %.

V zahranično-obchodnej činnosti 12) marci 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 7 197,8 mil. eur, pri medziročnom raste o 3,4 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 6,1 % na 6 855,2 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 342,6 mil. eur (o 161,4 mil. eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku).

Za január až marec 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 7,8 % na 20 643,5 mil. eur a celkový dovoz o 6,9 % na 19 670,5 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 973,1 mil. eur (o 220 mil. eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku).


 Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách v činnostiach vnútorného obchodu (okrem veľkoobchodu) sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015.
Počet pracovných dní bol v marci a aj prvom štvrťroku 2019 zhodný ako v roku 2018.
1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní
2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu tržby za vlastné výkony a tovar zahŕňajú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty
3) zo sezónne očistených údajov
4) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami; vrátane odhadu produkcie za stavebné závody nestavebných podnikov
5) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode
6) plný názov odvetvia "veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov"
7) plný názov odvetvia "maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov"
8) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia
9) v informačných a komunikačných činnostiach a vo vybraných trhových službách priemerný evidenčný počet zamestnancov vrátane živnostníkov
10) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby
11) odhady mesačného vývoja cien sa vždy po uplynutí štvrťroka spätne upresňujú podľa výsledkov priameho zisťovania cien v stavebníctve
12) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colnej sekcie finančného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj hospodárstva SR v marci a za tri mesiace roku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail