Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2019

Posledná aktualizácia: 10.02.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 10.05.2019

 

Vývoj v marci 2019 v porovnaní s februárom 2019  1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) sa medzimesačne zvýšili v informačných a komunikačných činnostiach o 4,2 %, vybraných trhových službách o 2,3 %, stavebníctve o 0,1 %. Znížili sa v doprave a skladovaní o 2,3 % a v priemysle o 1,1 %.

Vývoj v marci 2019 v porovnaní s marcom 2018

Tržby v  priemysle vzrástli o 9,3 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 28,2 %; priemyselnej výrobe o 12,1 %, ťažbe a dobývaní o 5,4 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 10 %. Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste tržieb, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali vo výrobe dopravných prostriedkov o 18,2 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 10,1 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 21,8 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 24,9 % a vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 28,5 %. Tržby klesli v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 10 %, výrobe elektrických zariadení o 2,7 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 1,2 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 17,4 %.

stavebníctve sa tržby zvýšili o 7,3 %.

Tržby v  doprave a skladovaní  2) sa zvýšili o 4,1 %. Vývoj ovplyvnil rast vo všetkých činnostiach, predovšetkým v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 7,7 %, pozemnej doprave a doprave potrubím o 1,3 % a vo vodnej doprave o 44,1 %.

Tržby v informačných a komunikačných činnostiach 3) medziročne vzrástli o 13,5 % predovšetkým vplyvom vyšších tržieb v počítačovom programovaní o 17,3 %, telekomunikáciách o 6,4 % a informačných službách o 11,8 %. Pokles bol len v činnostiach pre rozhlasové a televízne vysielanie.

Vo vybraných trhových službách  4) sa celkové tržby zvýšili o 16,3 %. Tržby vzrástli vo všetkých činnostiach vybraných trhových služieb, hlavne v administratívnych, pomocných kancelárskych a iných obchodných pomocných činnostiach o 17,5 %, činnostiach herní a stávkových kancelárií o 14,8 % a v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 13,1 %.

Vývoj za tri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018

Celkové tržby v priemysle sa zvýšili o 11,9 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 23,9 %; priemyselnej výrobe o 14,9 %; ťažbe a dobývaní o 9 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,2 %. Podľa špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví sa tržby za vlastné výkony a tovar zvýšili hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov o 28,6 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 10,8 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 19,2 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 20,1 % a vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 6,8 %. Medziročne tržby klesli len v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,2 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 2,4 %, výrobe chemikálií a chemických produktov o 2,1 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 6,1 %.

Tržby stavebných subjektov sa zvýšili o 6,3 %.

doprave a skladovaní tržby medziročne vzrástli o 6,5 % vplyvom vyšších tržieb vo všetkých činnostiach. Najvýznamnejšie sa zvýšili v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 12,7 %, pozemnej doprave a doprave potrubím o 1,4 % a v poštových službách a službách kuriérov o 9,3 %.

Celkové tržby v informačných a komunikačných činnostiach sa zvýšili o 9,8 %. Medziročne vzrástli vo všetkých činnostiach, najvýznamnejšie v telekomunikáciách o 12 %, počítačovom programovaní o 8,3 % a v informačných službách o 9,8 %.

Vo vybraných trhových službách tržby vzrástli o 10,4 %. Rast ovplyvnili predovšetkým vyššie tržby za administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti o 18,7 %, činnosti herní a stávkových kancelárií o 9,5 % a za právne a účtovnícke činnosti o 8,4 %. Tržby klesli len v architektonických a inžinierskych činnostiach.


Poznámka: z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
3) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
4) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail