Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podrobné údaje zahraničného obchodu v auguste a za osem mesiacov roku 2022
Print Mail TW FB WA

Podrobné údaje zahraničného obchodu v auguste a za osem mesiacov roku 2022

Posledná aktualizácia: 09.11.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 09.11.2022

Dovoz tovaru do SR v auguste 2022 prevýšil vývoz, negatívny osemmesačný výsledok salda atakuje 2 miliardy eur

Najvýraznejšiu pasívnu bilanciu v zahraničnom obchode za osem mesiacov roka 2022 mala SR s Ruskou federáciou, Kórejskou republikou a s Čínou. Vývoz výrazne prevýšil dovoz v obchodovaní najmä s Nemeckom, Maďarskom, Rakúskom a s Českom

Na základe spresnených údajov v auguste 2022 celkový vývoz tovaru medziročne vzrástol o 30,2 % na 8,25 mld. eur. Celkový dovoz sa zároveň zvýšil o 29,9 % na 8,37 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo v auguste 2022 pasívne v objeme 117,5 mil. eur (v rovnakom období 2021 bolo saldo pasívne v objeme 103,5 mil. eur).

Keďže v auguste vývoz zaostal za dovozom, výsledok kumulovaného salda zahraničného obchodu za január až august roka 2022 bol pasívny v objeme 1,96 mld. eur.

Najväčšie pasívne saldo mala Slovenská republika s Ruskou federáciou (5,15 mld. eur), Kórejskou republikou (3,56 mld. eur), Čínou (3,2 mld. eur), Vietnamom (2,79 mld. eur), Taiwanom (384,4 mil. eur), Malajziou (371 mil. eur) a Bangladéšom (281,7 mil. eur).

Najväčšie aktívne saldo bolo s Nemeckom (4,04 mld. eur), Maďarskom (2,85 mld. eur), Rakúskom (2 mld. eur), Českom (2 mld. eur), Francúzskom (1,98 mld. eur), Poľskom (1,68 mld. eur), Spojeným kráľovstvom (1,56 mld. eur), Spojenými štátmi americkými (1,42 mld. eur), Talianskom (1,11 mld. eur),  Rumunskom (609,9 mil. eur) a Španielskom (575,4 mil. eur).

Zo Slovenskej republiky sa za osem mesiacov roka 2022 vyviezol tovar v hodnote 66,79 mld. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa zvýšil celkový vývoz o 16,7 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz elektrickej energie o 1,06 mld. eur, osobných automobilov a ostatných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 834,7 mil. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 578,2 mil. eur, nových pneumatík z kaučuku o 368,3 mil. eur, minerálnych alebo chemických hnojív dusíkatých, iných ako v tabletách alebo pod. formách alebo iných ako v baleniach s hrubou hmotnosťou do 10 kg o 364,1 mil. eur, telefónnych súprav, vrátane smartfónov a ostatných telefónov pre celulárnu sieť alebo pre ostatné bezdrôtové siete o 306,2 mil. eur a plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z nelegovanej ocele, plátovaných, pokovovaných alebo potiahnutých o 262,8 mil. eur.

Najviac klesol vývoz monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 111,2 mil. eur a nerafinovanej medi, medených anód na elektrolytickú ratifikáciu o 68,7 mil. eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 11,4 %, Česka o 25,2 %, Maďarska o 51,4 %, Poľska o 13,2 %, Francúzka o 10,2 %, Rakúska o 18,3 %, Talianska o 22,4 %, Spojeného kráľovstva o 7,5 %, Spojených štátov amerických  o 16,3 % a Rumunska o 19,8 %. Znížil sa vývoz do Číny o 1,4 % a Ruskej federácie o 55,7 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 18,9 % (tvoril 80,8 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 17,6 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,8 %).

Do Slovenskej republiky sa za osem mesiacov roka 2022 doviezol tovar v hodnote 68,75 mld. eur pri medziročnom raste o 24 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz ropných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov o 2,12 mld. eur, elektrickej energie o 1,63 mld. eur, častí, súčastí a príslušenstva traktorov a ostatných motorových vozidiel o 624 mil. eur, telefónnych súprav, vrátane smartfónov a ostatných telefónov pre celulárnu sieť alebo pre ostatné bezdrôtové siete o 557,2 mil. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 517,5 mil. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 466,6 mil. eur, čierneho uhlia, brikiet, buliet, a podobných tuhých palív vyrobených z čierneho uhlia o 460,9 mil. eur a osobných automobilov a ostatných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 363,3 mil. eur.

Významne klesol dovoz častí a súčasti plochých panelových zobrazovacích modulov, vysielacích prístrojov na rozhlasové alebo televízne vysielanie, rádiolokačných a rádiosondážnych prístrojov, rozhlasových prijímačov, monitorov a projektorov o 656,7 mil. eur, diagnostických alebo laboratórnych reagencií na podložke a certifikovaných referenčných materiálov o 129,5 mil. eur, odevov a odevných doplnkov, vrátane rukavíc s vulkanizovaného kaučuku o 97,3 mil. eur, strojov na automatické spracovanie údajov a ich jednotiek o 61,2 mil. eur a vznetových piestových motorov s vnútorným spaľovaním o 56,7 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Česka o 13,7 %,  Ruskej federácie o 76,3 %, Číny o 24,4 %, Kórejskej republiky o 25,4 %, Poľska o 19,9 %, Maďarska o 46,9 %, Vietnamu o 11,4 %, Francúzska o 7,5 %, Talianska o 10,2 % a Rakúska o 14,3 %. Poklesol dovoz z Nemecka o 10,8 % a Malajzie o 23,5 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2021 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 19,9 % (tvoril 63 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 10,7 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 59,5 %).

Poznámka: Údaje sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých dovozcami a vývozcami tovaru v rámci EÚ. V údajoch za OECD je od januára 2021 zahrnutá Kostarika (členom OECD je od 25.5.2021).

Zdroj údajov databáza DATAcube:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Podrobné údaje zahraničného obchodu v auguste a za osem mesiacov roku 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail