Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nákladná a osobná doprava v decembri 2023
Print Mail TW FB WA

Nákladná a osobná doprava v decembri 2023

Posledná aktualizácia: 23.02.2024
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Doprava a poštové služby
Dátum publikovania: 23.02.2024

Počty cestujúcich v osobnej doprave boli najvyššie za posledné štyri roky a takmer sa dotiahli na predpandemické hodnoty

Ukazovatele osobnej dopravy dosiahli v roku 2023 najvyššie hodnoty za posledné štyri roky, počty cestujúcich aj osobokilometre rástli dvojciferným tempom. Nákladná doprava skončila za rok v mínuse o takmer 4 %, nižšie boli objemy prepraveného tovaru aj výkony.

Osobná doprava vykázala v decembri rast počtu cestujúcich o 9 %. Vyššiu dynamiku rastu cestujúcich zaznamenala cestná doprava, o takmer desatinu. Dlhodobo stále platí, že 90 % cestujúcich vo verejnej doprave cestuje po cestách, a to autobusmi alebo inými dopravnými prostriedkami. Decembrové výkony osobnej dopravy, ktoré zohľadňujú aj dĺžku ciest, boli oproti minulému roku vyššie o 12,6 %.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (86 kB), alebo vo formáte PNG (76 kB).


Objem nákladnej prepravy v poslednom mesiaci roka 2023 medziročne klesol o 7,1 %. Pokles bol výsledkom nižších objemov v cestnej doprave, táto podielovo najvýznamnejšia zložka medziročne klesla o 9 % po troch mesiacoch rastov. Naopak, piaty mesiac za sebou sa prepravovalo medziročne výraznejšie viac tovaru po železnici, v decembri to bol o 15,3 % väčší objem tovaru. Výkony v nákladnej doprave zohľadňujúce aj prepravné vzdialenosti medziročne klesli o 17,7 %, bol to najvýraznejší pokles počas roka 2023.

Vývoj osobnej a nákladnej dopravy za rok 2023

V osobnej doprave sa za celý rok 2023 prepravilo takmer 686 miliónov osôb, medziročne viac o 12,6 %. Dvojciferným tempom rástla preprava po ceste, počet cestujúcich po železnici bol medziročne vyšší o 7,2 %. Vplyvom dynamických rastov počas posledných štyroch rokov sa počty cestujúcich takmer dotiahli na predpandemické hodnoty, chýbalo už len 2,3 % cestujúcich. Výrazne nahor sa posunula hlavne cestná doprava, ktorá v porovnaní s rokom 2019 strácala už iba 1 % cestujúcich, v železničnej doprave chýbala ešte viac ako desatina cestujúcich. Naopak, MHD už prekročila hodnoty roka 2019 o desatinu.  

Výkony v osobokilometroch boli tiež medziročne vyššie takmer o 14 %, avšak zaostávanie za hodnotami z roku 2019 bolo výraznejšie. Po zohľadnení prepravných vzdialeností, ktoré cestujúci najazdili oboma druhmi osobnej dopravy, v cestnej doprave stále chýbalo viac ako 20 % výkonov spred pandémie a v železničnej doprave 11 %.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (150 kB), alebo vo formáte PNG (86 kB).


Všetkými druhmi nákladnej dopravy sa počas roka 2023 prepravilo bez mála 220 miliónov ton tovaru. Medziročne tento objem klesol o 3,8 %, ovplyvnil ho najmä pokles prepraveného tovaru v ostatnej doprave (v ktorej je dôležitá doprava potrubím). Objemy prepraveného tovaru klesali posledné štyri roky, v porovnaní s rokom 2019 boli nižšie o takmer o 23 %.

Výkony v tonokilometroch zohľadňujúce prepravné vzdialenosti sa v nákladnej doprave medziročne znížili o 11 %, v porovnaní so záverom roka 2019 boli dokonca nižšie o viac ako 15 %.

Rozhodujúca zložka odvetvia – cestná doprava, si v porovnaní s rokom 2022 len mierne polepšila. Dopravnými prostriedkami sa po cestách medziročne síce previezlo o 1 % viac tovaru, avšak výkony po započítaní prepravných vzdialeností klesli medziročne o 11,3 %. Viac tovaru sa za rok prepravilo aj nákladnou železničnou dopravou, objem prepraveného tovaru sa medziročne zvýšil o takmer 2 %. Výkony v tonokilometroch sa znížili o viac ako 4 %.

Dáta za 4. štvrťrok 2023 boli revidované a spresnené na základe výsledkov týždenného zisťovania v cestnej nákladnej doprave,  z ktorého výstupy sú prílohou informatívnej správy.


Zdroj údajov:

Súvisiace informácie:

Tržby1) v odvetví doprava za december 2023 boli uverejnené 12.2.2024 v IS Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v decembri 2023.

Dáta za zamestnanosť a mzdy v doprave za december 2023 sú súčasťou IS Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v decembri 2023, ktorá bola zverejnená 12.2.2024.

Metodika:

Štatistický úrad SR od dát za mesiac apríl 2022 (zverejnené v júni 2022) upravil metodiku cestnej nákladnej dopravy, ktorá sa dotkla mesačných údajov (tabuliek) vo výstupoch v rámci informatívnej správy - Nákladná a osobná doprava - podľa Kalendára prvého zverejnenia. Objem prepraveného tovaru ako aj výkony v tonokilometroch cestnej nákladnej dopravy sú vykazované za podniky verejnej dopravy (majú hlavný predmet činnosti dopravu a skladovanie SK NACE 49 – 53) aj za podniky neverejnej dopravy (majú hlavný predmet činnosti iné ako dopravu, teda iné ako SK NACE 49 – 53, ale realizujú nákladnú dopravu ako vedľajšiu činnosť).

Ukazovatele osobnej a nákladnej dopravy sú vytvárané z údajov zo štatistického zisťovania Dop 1-12, ktoré vypĺňajú podniky verejnej dopravy s počtom 20 a viac zamestnancov vyčerpávajúco a malé podniky (do 20 zamestnancov) výberovo s dopočtom na celú populáciu podnikov. Za ostatné podniky (realizujú dopravu ako vedľajšiu činnosť), sú mesačné údaje odhadované a štvrťročne spresňované a revidované na základe sumáru z týždenného výberového štatistického zisťovania v cestnej nákladnej doprave.

  • 1) tržby za vlastné výkony a tovar v bežných cenách
  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nákladná a osobná doprava v decembri 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail