Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť vo 4. štvrťroku a za rok 2022
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť vo 4. štvrťroku a za rok 2022

Posledná aktualizácia: 03.03.2023
Ilustračný obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 03.03.2023

Zamestnanosť SR koncom roka 2022 stúpala už len mierne, za celý rok počet pracujúcich narástol o 1,7 %

Zamestnanosť SR v pozitívnych číslach udržal nárast počtu pracujúcich v stavebníctve a vo väčšine odvetví služieb, to platilo v posledných troch mesiacoch roka aj za celý rok 2022. V najväčšom odvetví ekonomiky v priemysle však celý rok pracujúcich ubúdalo, vrchol sa prejavil v 4. štvrťroku, kedy v ňom medziročne ubudlo viac ako 64-tisíc pracujúcich.

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)1) v poslednom štvrťroku 2022 medziročne vzrástla o 0,4 %, počet pracujúcich2) v SR  stúpol na viac ako 2 milióny 623-tisíc osôb. Nárast počtu pracujúcich trval už jeden a pol roka. Celková zamestnanosť SR po sezónnom očistení sa medzikvartálne (oproti 3. štvrťroku) zvýšila o 0,1 % na 2 milióny 606-tisíc pracujúcich.

Miera zamestnanosti3), ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva sa medziročne zvýšila o 1,1 percentuálneho bodu (p. b.) na 77,2 %. Porovnať aktuálne dáta o zamestnanosti v dlhšom časovom rade nie je možné, v roku 2021 došlo v dôsledku novej legislatívy EÚ k významným metodickým zmenám.4)

Celkovo z 18 sledovaných odvetví ekonomiky väčšina,10 odvetví, zaznamenala prírastok počtu pracujúcich. Za 4. štvrťrok 2022 v službách narástol počet pracujúcich o 57,5 tisíc pracovníkov, ale v troch výrobných odvetviach 47,4 tisíc pracovníkov ubudlo.

Služby v snahe vyrovnať sa s nepriaznivými dôsledkami dvojročnej pandémie si udržali trend zvyšovania počtu pracujúcich, vo 4. štvrťroku evidovali medziročný nárast počtu pracujúcich o 3,6 %. V službách pracovalo 1 milión 645 tisíc osôb, čo bolo 63 % zo všetkých pracujúcich v SR.

Z veľkých odvetví služieb zamestnávajúcich nad 150-tisíc ľudí medziročne najviac pracujúcich relatívne aj absolútne pribudlo v doprave a skladovaní (o 8,8 %), ďalej v zdravotníctve a sociálnych službách (o 6,3 %) a vo veľkoobchode a maloobchode (o 4,4 %). Vyššie prírastky nad 10 % zaznamenali aj niektoré malé odvetvia – finančné a poisťovacie činnosti, ako aj odborné, vedecké a technické činnosti, každému z nich tak medziročne pribudlo vyše 15-tisíc pracujúcich. Naopak, úbytok pracujúcich (takmer o 8 %) sa v rámci služieb prejavil vo verejnej správe vrátane sociálneho zabezpečenia a o necelých 7 % v ubytovacích a stravovacích službách. 

Z troch výrobných odvetví sa počet pracujúcich navýšil len v stavebníctve (o 9 %), čo predstavovalo zároveň najvyšší medziročný nárast počtu pracujúcich (o vyše 21-tisíc) zo všetkých odvetví ekonomiky. Tento rast však nedokázal vykompenzovať prudší úbytok počtu pracujúcich v priemysle a v pôdohospodárstve. V priemysle sa pokles počtu pracujúcich v posledných troch mesiacoch roka 2022 prehĺbil na 8,9 %, čo predstavovalo vyše 64-tisíc osôb. Úbytok počtu pracujúcich osôb v tomto podľa počtu pracujúcich najväčšom odvetví ekonomiky sa prehlbuje už tretí štvrťrok rok za sebou. Na konci roka 2022 v priemysle pracovalo takmer 657-tisíc zamestnancov a podnikateľov.

Z regionálneho hľadiska počas 4. štvrťroku 2022 počet pracujúcich medziročne vzrástol v 5 z 8 krajov SR, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji - takmer o 7,6 % ( o 27,2 tis. osôb). Nepatrný rast si udržali aj Košický, Žilinský, Trnavský a Nitriansky kraj. Naopak, najdynamickejší pokles o viac než 3 % počtu pracujúcich evidoval Trenčiansky kraj. Úbytok počtu pracujúcich mali aj Prešovský a Banskobystrický kraj.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (184 kB), alebo vo formáte PNG (109 kB).


Najvyššiu mieru zamestnanosti mali regióny na západe a severozápade SR, vyššiu hodnotu ako 80 % dosiahli okrem Bratislavského aj Trnavský a Žilinský kraj. Najvýraznejšia zmena nastala v Košickom kraji, kde sa miera zamestnanosti vo 4. štvrťroku 2022  medziročne zvýšila až o 3,8 p. b. na 72,5 %. Najnižšiu mieru zamestnanosti má dlhodobo Prešovský kraj (necelých 72 %).

Za prácou do zahraničia5) dochádzalo vo 4. štvrťroku 2022 vyše 116-tisíc občanov Slovenska, čo bolo o 2,4 % viac než v rovnakom období r. 2021. Pracovali najmä v stavebníctve, v priemysle a v zdravotníctve a sociálnej pomoci. Väčšina z nich pochádzala z Nitrianskeho kraja (takmer 25-tisíc osôb) a Prešovského kraja (takmer 24-tisíc osôb). Najvyšší medziročný nárast počtu osôb dochádzajúcich za prácou za hranice SR mali Nitriansky a Košický kraj.

Zamestnanosť v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021

Počet pracujúcich v SR v súhrne za rok 2022 stúpol o vyše 43-tisíc osôb (o 1,7 %) na takmer 2 milióny 604-tisíc osôb. Celkovo z 18 sledovaných odvetví ekonomiky sa v 13 počet pracujúcich zvýšil. Aj na celoročnej úrovni bol pozitívny výsledok zamestnanosti dôsledkom prírastku počtu pracujúcich v službách o vyše 46-tisíc osôb (o 3 %). Vývoj zamestnanosti sa však súčasne spomalil úbytkom počtu pracujúcich vo vybraných výrobných odvetviach, najmä v priemysle.

Najvýznamnejšie nárasty počtu pracujúcich boli v stavebníctve (o 6,2 %), spomedzi služieb napr. v odborných, vedeckých a technických činnostiach (o 14,8 %), ďalej vo finančných a poisťovacích činnostiach (o 10,4%). Naopak úbytok o viac ako 20 tisíc (o 2,9%) pracujúcich aj na celoročnej úrovni nastal v priemysle.

Počty pracujúcich medziročne vzrástli v 5 krajoch SR, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji (o 9,3 %). V troch krajoch sa prejavil úbytok počtu pracujúcich, najvýraznejší bol v Trenčianskom kraji (o 1,7 %).

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (184 kB), alebo vo formáte PNG (109 kB).


Miera zamestnanosti SR za celý rok 2022 stúpla o 2,1 p. b. na aktuálnych 76,7 %. Najdynamickejšie sa zmenila v Košickom kraji, kde narástla o 3,9 p. b. na 71,7 %. Počet osôb pracujúcich v zahraničí sa oproti roku 2021 zvýšil o 3,6 %, do zahraničia za prácou dochádzalo 116-tisíc osôb.

Video: vyjadrenie Ivana Chrappu, riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania Štatistického úradu SR k téme Zamestnanosť v hospodárstve SR v 4. štvrťroku 2022 (stiahnite si video v plnom HD rozlíšení – 41,2 MB).

Video: vyjadrenie Ivana Chrappu, riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania Štatistického úradu SR k téme Zamestnanosť v hospodárstve SR v roku 2022 (stiahnite si video v plnom HD rozlíšení – 41,5 MB).


 • 1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
 • 2) pracujúci v zmysle novej metodiky VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 do 89 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na materskej alebo rodičovskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok, osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku; podľa novej metodiky VZPS platnej od roku 2021 osoby na platených aktivačných prácach do tejto skupiny už nepatria; po novom sú medzi pracujúcimi zahrnuté aj osoby na rodičovskej dovolenke; údaje za vzorku boli dopočítané prostredníctvom nových integrovaných váh na populáciu očistenú o osoby v kolektívnych zariadeniach
 • 3) podiel počtu pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva vo veku 20 - 64 rokov vyjadrený v percentách
 • 4) údaje aktuálne od 1. štvrťroka 2021 nie sú kompatibilné so staršími údajmi VZPS za predchádzajúce obdobia. S cieľom zabezpečiť základné informácie o trhu práce boli v maximálnej možnej miere osobitne prepočítané indexy medzi rokmi 2021 a 2020, nie však ostatné či staršie dáta VZPS
 • 5) migrácia za prácou do zahraničia v trvaní do 1 roku, vrátane časovo neobmedzenej dochádzky za prácou cez hranice

Zdroj údajov databáza DATAcube:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť vo 4. štvrťroku a za rok 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail