Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2013

Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2013

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 04.09.2013

Celková zamestnanosť  2) podľa VZPS sa v 2. štvrťroku  medziročne znížila o 6,9 tis. (o 0,3 %) na 2 327,8 tis. osôb. Sezónne očistená celková zamestnanosť oproti 1. štvrťroku 2013 klesla o 4 tis. osôb (o 0,2 %) na 2 327,9 tis. osôb.

Z hľadiska štruktúry pracovných síl bol vývoj celkovej zamestnanosti ovplyvnený medziročným poklesom počtu zamestnancov aj podnikateľov 3). Počet zamestnancov sa znížil o 0,3 % na 1 966,5 tis. a počet podnikateľov o 0,6 % na 359,4 tis. osôb. Počet podnikateľov bez zamestnancov klesol o 0,3 % na 286,8 tis. a počet podnikateľov so zamestnancami o 1,2 % na 72,6 tis. Počet živnostníkov, ktorých práca mala formu závislej práce zamestnanca, sa zvýšil o 1 % na 99,6 tis. osôb.

Situáciu na trhu práce ovplyvnil pokles počtu pracujúcich v priemysle o 7,1 % na 600,1 tis. osôb, z toho najmä v priemyselnej výrobe o 7,7 %. V úhrne za služby zamestnanosť vzrástla o 2,9 % na 1 417 tis. osôb, z toho v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 25,9 %, umení, zábave a rekreácii o 19,9 % a v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb o 19 %.

Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 - 64 rokov 4) v porovnaní s 2. štvrťrokom 2012 klesla o 0,2 p. b. na 65 %. Miera zamestnanosti mužov sa znížila o 0,3 p. b. na 72,5 % a žien o 0,1 p. b. na 57,5 %.

Dlhodobý trend zvyšovania vzdelanostnej úrovne pracujúcich pokračoval aj v 2. štvrťroku 2013. Počet vysokoškolsky vzdelaných osôb vzrástol o 4,9 % v dôsledku výrazného prírastku vysokoškolákov mužov o 17,4 tis. (o 7,8 %). Pribudli aj pracujúce osoby so základným vzdelaním o 7,5 % a s úplným stredným odborným vzdelaním o 5,9 %. Naopak, najviac klesol počet osôb s vyšším odborným vzdelaním o 25,4 % a s učňovským vzdelaním s maturitou o 24,2 %.

Celková zamestnanosť podľa vekového zloženia sa najviac znížila vo vekovej skupine 25 - 34 rokov o 2,3 % a vo vekovej kategórii 50 - 54 rokov o 3,5 %. Najviac sa zvýšil počet pracujúcich nad 55 rokov spolu o 2,9 %. Z hľadiska pohlavia vývoj na trhu práce ovplyvňoval najmä pokles počtu pracujúcich žien vo veku 25 - 34 rokov o 9,7 tis. a mužov v kategórii 50 - 54 rokov o 6,4 tis.

Podiel jednotlivých krajov na celkovej zamestnanosti bol v rozpätí od 11,2 % (Trenčiansky kraj) do 13,8 % (Prešovský kraj). Počet pracujúcich osôb sa medziročne znížil v polovici krajov, relatívne najviac v Banskobystrickom, Bratislavskom a Nitrianskom kraji zhodne o 1,7 %. Vzrástol v štyroch krajoch pri najvyššom zvýšení v Prešovskom kraji (o 2,6 %). Miera zamestnanosti vo vekovej skupine 20 - 64 ročných medziročne klesla v štyroch krajoch, z toho najviac v Bratislavskom kraji o 1,5 p. b.

V priemere za 1. polrok klesla celková zamestnanosť o 0,1 % na 2 327,8 tis. osôb.

Počet pracujúcich v zahraničí do 1 roka podľa VZPS sa v 2. štvrťroku 2013 medziročne zvýšil o 14,2 % na 136,3 tis. osôb. Z európskych krajín pracovali slovenskí občania najmä v Českej republike (32 %) a v Rakúsku (26,8 %). Medzi migrantmi prevládali pracujúci v stavebníctve (32,9 %) a v priemyselných odvetviach (22,7 %). Najviac osôb, ktoré si našli prácu v zahraničí, bolo z Prešovského (37,7 tis.), Nitrianskeho (22,1 tis.) a Žilinského kraja (20,3 tis.).

V 2. štvrťroku bolo v hospodárstve SR k dispozícii 15 076 voľných pracovných miest. 5) V porovnaní s 2. štvrťrokom 2012 ich počet vzrástol o 3,5 % (absolútne o 508 miest). Počty ponúkaných miest sa najviac zvýšili vo verejnej správe a obrane, povinnom sociálnom zabezpečení o 694 miest. Výraznejší rast bol aj v ubytovacích a stravovacích službách (o 513), administratívnych službách (o 321) a v dodávke elektriny, plynu a pary (o 165 miest). Pokles počtu voľných pracovných miest zaznamenalo desať odvetví. Z nich sa tento počet znížil najmä v priemyselnej výrobe (o 454), zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 245) a v činnostiach v oblasti nehnuteľností (o 155 miest).

Poznámka: 
1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu 
2) pracujúci v zmysle VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na riadnej materskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok a osôb na platených aktivačných prácach; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku
3) spoločníci firiem, živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, osoby so slobodným povolaním s jediným alebo hlavným zamestnaním
4) v percentách vyjadrený podiel počtu pracujúcich vo veku 20 - 64 rokov z celkového počtu obyvateľstva v rovnakom veku
5) počet voľných pracovných miest - uvádza sa priemerný počet novovytvorených, neobsadených alebo uvoľnených pracovných miest podľa štvrťročného štatistického výkazníctva vrátane odhadu za živnostníkov

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2013 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail