Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2024
Print Mail TW FB WA

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2024

Posledná aktualizácia: 15.05.2024
Ilustračný obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 15.05.2024

Ekonomika SR na začiatku roka 2024 zlepšila svoj výkon, medziročné vzrástla o 2,7 %

Objem HDP v prvom štvrťroku 2024 dynamickejšie rástol medzikvartálne aj medziročne, rast ekonomiky bol najrýchlejší za posledných osem štvrťrokov.

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách1)  v prvom štvrťroku 2024 medziročne vzrástol o 2,7 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medzikvartálne (v porovnaní so 4 . štvrťrokom 2023) zvýšil o 0,7 % a medziročne vzrástol o 2,7 %.2)

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (89 kB), alebo vo formáte PNG (110 kB).


Hodnota HDP v bežných cenách dosiahla 29,8 miliárd eur, čo prestavovalo medziročný nárast o viac ako 2,2 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien hodnota HDP v stálych cenách dosiahla 21,9 mld. eur a bola medziročne vyššia o 583 miliónov eur.

Rast hrubého domáceho produktu bol podporený predovšetkým výraznejším medziročným zvýšením konečnej spotreby, a to ako spotreby domácností tak spotreby verejnej správy.

Súčasne celková zamestnanosť v SR v prvých troch mesiacoch roka 2024 dosiahla 2 milióny 419-tisíc osôb, čo predstavovalo medziročný úbytok o 0,2 %. Počet zamestnaných po očistení o sezónne vplyvy medzikvartálne (v porovnaní so 4. štvrťrokom 2023) aj medziročne klesol zhodne o 0,3 %.

 • 1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2015
 • 2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade

Výstupy k téme HDP a zamestnanosť:

Ukazovatele sú zostavené podľa metodiky ESA 2010 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku; celková zamestnanosť je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia). Údaje k hrubému domácemu produktu a zamestnanosti budú spresnené a zverejnené vrátane štruktúr jednotlivých ukazovateľov na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov vo štvrtok 6. júna 2024 o 9.00 h na internetovej stránke Štatistického úradu SR (vo forme informatívnej správy v Katalógu informatívnych správ a tiež aktualizáciou dátových kociek v databáze DATAcube. v kapitole 2.1.1.1 - HDP - štrťročné údaje) a následne aj v publikácii Štatistická správa o hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2024 zverejnenej podľa Kalendára zverejňovania publikácií.

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2024 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail