Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť vo 4. štvrťroku 2018

Zamestnanosť vo 4. štvrťroku 2018

Posledná aktualizácia: 07.03.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 07.03.2019

 

 

(podľa Výberového zisťovania pracovných síl) 1)

Rast ekonomiky prispel k udržaniu pozitívnych trendov na trhu práce v priebehu celého roka 2018. Úroveň zamestnanosti  podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) dosiahla nové historické maximum, dynamika jej rastu sa oproti 4. štvrťroku 2017 zrýchlila o 0,8 p. b. na 1,9 %. V absolútnom vyjadrení tak počet pracujúcich  2) vzrástol o 49,1 tis. na 2 589,3 tis. osôb. Sezónne očistená celková zamestnanosť sa oproti 3. štvrťroku 2018 zvýšila o 15,4 tis. (o 0,6 %) na 2 587,8 tis. osôb. Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí zamestnanosť na území Slovenska vzrástla o 2,6 % na 2 451,6 tis. osôb.

Nárast celkovej zamestnanosti ovplyvnilo najmä zvýšenie počtu zamestnancov o 45,2 tis. (o 2,1 %) na 2 202,4 tis. osôb. Vzrástol aj počet podnikateľov 3) o 4 tis. (o 1 %) na 385,9 tis. z dôvodu zvýšenia počtu podnikateľov bez zamestnancov o 7,5 tis. na 310,4 tis. osôb. Počet podnikateľov so zamestnancami klesol o 3,6 tis. na 75,4 tis. osôb.

Zamestnanosť sa medziročne zvýšila predovšetkým v odvetviach služieb, kde bol nárast o 55,3 tis. (o 3,6 %) na 1 595,9 tis. osôb. Pracujúci pribudli najmä v obchode o 18,2 tis., doprave a skladovaní o 11,8 tis. a vo vzdelávaní o 11,6 tis. osôb. Pokračoval rast zamestnanosti v stavebníctve, medziročne o 2,4 tis. osôb na 243 tis. osôb. V priemyselnej výrobe sa počet pracujúcich zvýšil o 5,8 tis. osôb. Pokles zamestnanosti v pôdohospodárstve pretrvával aj vo 4. štvrťroku 2018, počet pracujúcich sa znížil o 4,3 tis. osôb na 59,4 tis. osôb.

Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 - 64 rokov 4) sa oproti 4. štvrťroku 2017 zvýšila o 1,8 p. b. na 73,1 %. U mužov vzrástla o 2,1 p. b. na 79,8 % a u žien o 1,4 p. b. na 66,3 %.

Graf - Zamestnanosť vo 4. štvrťroku 2018

Vzdelanostné zloženie trhu práce sa vo 4. štvrťroku 2018 zmenilo vďaka prírastkom vo väčšine kategórii, najviac v prospech pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním. Vplyvom rastu o 58 tis. osôb sa stali druhou najpočetnejšou kategóriou na trhu práce (26,6 %). Najviac zastúpenou vzdelanostnou kategóriou boli naďalej pracujúci s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou (33,6 %), ich počet vzrástol o 32,3 tis. Najvyšší úbytok pracujúcich bol u osôb so stredným odborným (učňovským) vzdelaním bez maturity o 44,2 tis. osôb.

Trh práce ovplyvnili prírastky vo väčšine vekových kategórií, najviac u pracujúcich vo veku    35 - 49 rokov o 29,3 tis. osôb. Počet pracujúcich sa znížil len v dvoch vekových kategóriách, a to u 55 - 59 ročných o 6,3 tis. osôb a u 15 - 24 ročných o 3,9 tis. osôb.

Zamestnanosť vzrástla vo väčšine krajov, najviac v Košickom kraji (o 3,9 %) a v Bratislavskom a Žilinskom kraji (zhodne o 3,8 %). Rovnako aj miera zamestnanosti bola medziročne vyššia

vo väčšine krajov, pričom najrýchlejší rast bol v Žilinskom (o 3,1 p. b.) a  Košickom kraji (o 3 p. b.). Najvyššiu mieru zamestnanosti dosiahol Bratislavský kraj (80,5 %).

V priemere za rok 2018 zamestnanosť medziročne vzrástla o 1,4 % na 2 566,7 tis. osôb.

zahraničí 5) podľa VZPS krátkodobo pracovalo 137,7 tis. osôb. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2017 sa ich počet znížil o 12,1 tis. osôb (o 8,1 %). Medzi migrantmi prevládali pracujúci v stavebníctve (36,8 tis. osôb), priemysle (32,3 tis. osôb) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (25,6 tis. osôb). Z hľadiska vekovej štruktúry prevládala kategória pracujúcich  vo veku 35 - 44 rokov, ich podiel na zamestnanosti v zahraničí tvoril 27,7 %. Z európskych krajín najviac slovenských občanov pracovalo v Rakúsku (42,1 tis. osôb) a v Českej republike (32,7 tis. osôb). Z pohľadu regiónov sa počet pracujúcich v zahraničí zvýšil len v Banskobystrickom (o 3,5 tis. osôb) a Žilinskom kraji (o 1,5 tis. osôb). Naopak, najvýraznejšie sa znížil v Prešovskom kraji (o 7,1 tis. osôb).

Vo 4. štvrťroku 2018 bolo v hospodárstve SR v priemere 27 159 voľných pracovných miest 6) oproti 4. štvrťroku 2017 sa ich počet zvýšil o 3 470 miest (o 14,6 %). Voľné pracovné miesta pribudli najmä v stavebníctve (o 1 388 miest) a vo veľkoobchode a maloobchode (o 1 128 miest). Ponuka miest sa medziročne v piatich činnostiach, najvýraznejšie znížila vo verejnej správe, sociálnom zabezpečení (o 803 miest) a v priemyselnej výrobe (o 520 miest).Poznámka: 1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
2) pracujúci v zmysle VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane  osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na riadnej materskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok, osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia a osôb na platených aktivačných prácach; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku
3) spoločníci firiem, živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, osoby so slobodným povolaním s jediným alebo hlavným zamestnaním
4) v percentách vyjadrený podiel počtu pracujúcich vo veku 20 - 64 rokov z celkového počtu obyvateľstva v rovnakom veku
5) migrácia za prácou do zahraničia do 1 roku vrátane časovo neobmedzenej dochádzky za prácou
6) počet voľných pracovných miest - uvádza sa priemerný počet novovytvorených, neobsadených alebo uvoľnených pracovných miest  podľa štvrťročného štatistického výkazníctva vrátane odhadu za živnostníkov

Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube. [pr0002qs]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť vo 4. štvrťroku 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail