Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zahraničný obchod - predbežné údaje za júl a podrobné údaje za šesť mesiacov roku 2023
Print Mail TW FB WA

Zahraničný obchod - predbežné údaje za júl a podrobné údaje za šesť mesiacov roku 2023

Posledná aktualizácia: 08.09.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 08.09.2023

Dovoz a vývoz tovaru sa v júli prepadli na tohtoročné minimá, bilancia ale skončila s prebytkom takmer 366 mil. eur

Ťahúňom slovenského exportu aj v prvom dovolenkovom mesiaci naďalej zostal vývoz automobilov. Dovoz medziročne klesol už štvrtý mesiac po sebe, a to najmä znížením hodnoty dovozu energetických komodít.

Vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v júli 2023 podľa predbežných výsledkov hodnotu1) 8,1 mld. eur, pri medziročnom raste o 4,6 %. Medziročný rast vývozu pokračuje nepretržite od januára 2023. Dovoz tovaru bol nižší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka už štvrtý mesiac v rade, aktuálne o 2,4 % a dosiahol hodnotu 7,7 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 365,7 mil. eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o takmer 547,8 mil. eur.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (65 kB), alebo vo formáte PNG (98 kB).


Štatistický úrad SR v rámci skvalitnenia dát rozšíril zdroje údajov o dovoze a do štatistických výstupov zahrnul aj údaje za fyzické a právnické osoby neregistrované pre DPH, ktoré si v rámci EÚ kúpili tovar na diaľku (napr. cez internet). Nové údaje boli zapracované do štatistických výstupov od januára 2022.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázali medziročný nárast štyri z nich. Rast celkového vývozu najvýraznejšie ovplyvnila najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 13,2 %. Dvojciferný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak pokračoval už siedmy mesiac po sebe, napriek tomu, že sa tempo oproti júnu výrazne spomalilo. Stroje a prepravné zariadenia v júli tvorili 61,4 % podiel na celkovom exporte. Väčšina strojov a prepravných zariadení (70,0 %) smerovala zo Slovenska na trhy EÚ.

V štruktúre dovozu vykázala z desiatich tried medziročný nárast polovica. Pokles celkového dovozu ovplyvnilo najmä zníženie hodnoty dovozu v triede Minerálne palivá (SITC 3), kam patrí aj ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o vyše polovicu (51,8 %) a zároveň najnižšia od mája 2021. Výraznejšiemu poklesu celkového dovozu zabránil vyšší dovoz triedy Stroje a prepravné zariadenia (SITC7), kam patria aj súčiastky motorových vozidiel. Ich hodnota bola medziročne vyššia o 14,0 %.

Do členských štátov EÚ2) smerovalo 77,1 % vývozu SR a dovoz z nich sa na celkovom dovoze podieľal 67,5 %. Vývoz do členských štátov EÚ v júli medziročne stúpol o 2,1 % a dovoz vzrástol o 0,5 %. Vývoz do zvyšku sveta medziročne vzrástol o 14 % a dovoz klesol o 8 %.

Predbežné údaje za január až júl 2023

Za január až júl 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz o 8,9 % na 63,7 mld. eur  a dovoz sa zvýšil o 1 % na 61,1 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2,6 mld. eur. Za prvých sedem mesiacov roku 2022 bolo saldo pasívne v objeme 1,9 mld. eur.

Spresnené podrobné údaje za január až jún roku 2023

V januári až júni sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz tovaru o 9,5 % na 55,6 mld. eur  a dovoz sa zvýšil o 1,6 % na 53,4 mld. eur.  Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme  2,3 mld. eur, minulý rok skončila za prvých šesť mesiacov bilancia zahraničného obchodu s deficitom v objeme 1,8 mld. eur.

Štatistický úrad SR revidoval v databáze DATAcube. údaje o zahraničnom obchode za rok 2022, ide o definitívne údaje.

 • 1) údaje sú v bežných cenách v hodnote typu FOB, t. j. zahŕňajú transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb (napr. doprava, poistenie, prekládka, skladovanie tovaru a pod.) spojených s dodaním tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny. Všetky dáta zahraničného obchodu Štatistický úrad SR vypracoval na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a zo štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK (hlásenia poskytované dovozcami a vývozcami tovaru v rámci EÚ).
 • 2) údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Predbežné údaje:

Výstupy k téme zahraničný obchod

Klasifikácie zahraničného obchodu:

Štatistika zahraničného obchodu sa zostavuje v štyroch rôznych klasifikáciách. Kombinovaná nomenklatúra (KN) je primárna nomenklatúra, ktorú používajú všetky členské štáty EÚ na vykazovanie zahraničného obchodu s tovarom pri zbere údajov. Vychádza z Harmonizovaného systému (HS) opisu a číselného označovania tovaru a je predmetom každoročných revízií, ktoré zabezpečujú jej aktuálnosť. Člení sa na triedy (označené rímskymi číslicami), kapitoly (HS2), položky (HS4) a podpoložky (HS6) Harmonizovaného systému, z ktorých sa pridaním ďalších dvoch číslic tvorí podpoložka kombinovanej nomenklatúry (KN8).

Prevodníky umožňujú transponovať podrobné údaje zozbierané podľa KN do iných klasifikácií, ako sú napríklad:

 • Štandardná klasifikácia medzinárodného obchodu (SITC), ktorá koreluje s podpoložkami Harmonizovaného systému,
 • Klasifikácia podľa hlavných ekonomických kategórií (BEC), ktorá zoskupuje tovar do ekonomických kategórií s ohľadom na jeho konečné použitie,
 • Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA), ktorá umožňuje prepojiť výrobky, ktoré majú spoločné vlastnosti s činnosťami definovanými podľa NACE.

Predbežné údaje:

Sú zverejňované mesačne najneskôr 6 týždňov po skončení referenčného mesiaca, podľa Kalendára prvého zverejnenia v klasifikácii SITC, Rev. 4. (na úrovni 10 základných tried).

Podrobné spresnené údaje:

Sú publikované mesačne s posunom 1 mesiac (cca do 70 dní po skončení referenčného mesiaca) podľa Harmonizovaného systému (v štruktúre HS4 – približne 1 200 tovarových položiek) aj podľa partnerských krajín.

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zahraničný obchod - predbežné údaje za júl a podrobné údaje za šesť mesiacov roku 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail