Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v novembri 2018

Priemyselná produkcia v novembri 2018

Posledná aktualizácia: 10.01.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.01.2019

K zmene metodiky v rámci produkcie výroby dopravných prostriedkov bola zverejnená aj osobitná
Tlačová správa

Priemyselná produkcia (PP) v novembri medziročne vzrástla o 3,3 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 5,5 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,8 % a v ťažbe a dobývaní o 15,7 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 20,5 %, výroba strojov a zariadení inde nezaradených o 19,6 %, výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 50 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych  výrobkov o 2 % a výroba drevených a papierových výrobkov, tlač o 3,9 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles najmä v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,8 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 5,1 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 10,5 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 15,6 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 8,1 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s novembrom 2017 zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 17 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 2,6 %. Nižšia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 9,9 %, výroba predmetov dlhodobej spotreby o 7,1 % a výroba pre medzispotrebu o 2,9 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v novembri 2018 oproti októbru 2018 znížila o 0,9 %.

Od začiatku roka 2018 vzrástla PP medziročne o 4,7 %, v tom v priemyselnej výrobe o 6,7 %. Produkcia klesla v ťažbe a dobývaní o 10,2 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7 %. 

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie zvýšenie vo výrobe dopravných prostriedkov o 21 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 11,1 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 2,2 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych  výrobkov o 2,1 % a vo výrobe elektrických zariadení o 3,9 %. Produkcia klesla hlavne v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 9,6 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 6,7 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 7,1 % a v ťažbe a dobývaní o 10,2 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 16 %, výroba predmetov krátkodobej spotreby o 5 % a výroba pre medzispotrebu o 0,5 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 8,9 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 7,4 %.

Revízia údajov:

ŠÚSR sekcia podnikových štatistík pristúpila k prehodnoteniu metodiky v odvetví výroba dopravných prostriedkov, ktorá  je jednou z 13 špeciálnych priemyselných zoskupení v rámci priemyselnej výroby.

Súčasný výpočet indexu priemyselnej produkcie v rámci výroby automobilov sa uskutočňuje z hodnotového vyjadrenia t. j. hodnôt v eurách, oproti pôvodnej metodike postavenej na  naturálnych jednotkách, t. j. počtov ks vyrobených automobilov. Dôvodom zmeny je presnejšie zachytenie reálneho stavu produkcie automobilov v SR, v ktorej sa tento rok zásadnejšie mení portfólio vyrábaných automobilov smerom k výrobe automobilov s kvalitatívne vyššou hodnotou automobilov t.j. automobilov s vyšším objemom valcov. Keďže výroba dopravných prostriedkov, najmä automobilov, je dôležitou zložkou produkcie priemyslu SR, tým aj HDP krajiny, je veľmi dôležité zachytiť  ekonomickú realitu v tomto odvetví.

Prvýkrát sa nová metodika spôsobu výpočtu indexu priemyselnej produkcie zohľadnila pri výsledkoch za mesiac november 2018 (publikované 10. januára 2019). Súčasne bola zrealizovaná revízia údajov od roku 2008, ktorá sa dotkla výroby dopravných prostriedkov a teda aj všetkých agregácií, do ktorých táto zložka vstupuje (priemyselná výroba, priemysel ako celok). Rovnako teda 10. januára 2019 došlo k revízii dát vo všetkých typoch výstupov v rámci priemyselnej produkcie.Poznámka: predbežné údaje; priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v novembri 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 vyšší o jeden deň a od začiatku roka o štyri dni.
p. b.  percentuálny bod

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v novembri 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail