Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2020

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2020

Posledná aktualizácia: 15.05.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 15.05.2020

1. štvrťroku 2020 klesol hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách 1) v porovnaní s 1. štvrťrokom 2019 o 3,9 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP znížil oproti 1. štvrťroku 2019 o 4,1 % a oproti 4. štvrťroku 2019 o 5,4 %. 2) 3) 

V bežných cenách sa v 1. štvrťroku 2020 vytvoril HDP v objeme 21 433,7 mil. eur, čo predstavuje pokles o 1 % oproti 1. štvrťroku 2019.

Nepriaznivý hospodársky vývoj evidujeme v dôsledku poklesu pridanej hodnoty v kľúčových  odvetviach priemyslu najmä vo výrobe automobilov a tiež vo viacerých odvetviach služieb. K zníženiu HDP významne prispel zahraničný dopyt, dynamika jeho medziročného poklesu zrýchlila. Rast domáceho dopytu je vďaka súčasnej situácii nedostatočný, najviac rástli výdavky na konečnú spotrebu v sektore verejnej správy. Investičný dopyt po raste v predchádzajúcich štvrťrokoch zaznamenal pokles.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 425,8 tis. osôb. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2019 klesla o 0,5 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť znížila oproti 1. štvrťroku 2019 o 0,4 % a oproti 4. štvrťroku 2019 o 0,5 %. 

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený, doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov a zverejnený 5. júna 2020 o 9.00 h na internetovej stránke úradu (www.statistics.sk) a následne aj publikácii v Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2020.

Upozorňujeme, že vzhľadom na súčasnú výnimočnú situáciu v súvislosti s Covid-19 môžu byť údaje revidované vo vyššej miere ako býva zvykom. Dôvodom je vyšší podiel odhadov spôsobený obmedzením dostupnosti informácií zo zdrojov údajov. Ďakujeme všetkým podnikom, ktoré v súčasnej neľahkej situácii poskytli Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie HDP a zamestnanosti.

Zároveň informujeme, že Štatistický úrad SR vykonal jarnú revíziu údajov národných účtov v súlade s národnou politikou revízií platnou od januára 2020. Revízne úpravy jednotlivých transakcií  a ukazovateľov zohľadnili nové informácie a spresnené zdrojové dáta v časovom rade rokov a štvrťrokov 2016-2018 vrátane predbežného ročného účtu za rok 2019.

Zmena reálneho HDP sa v jednotlivých štvrťrokoch sa pohybuje v rozmedzí od - 0,4 percentuálneho bodu po + 0,3 p. b a zmena v jednotlivých rokoch  bola od -0,1 percentuálneho bodu po +0,1 p. b.

Informácie o revidovaných ročných a následne aj štvrťročných údajoch národných účtov sú zverejnené na webstránke ŠÚ SR a v príslušných databázach.


Poznámka: rýchly odhad je zostavený podľa metodiky ESA 2010 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku spolu; celková zamestnanosť (podľa ESA 2010) je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia)
1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2015
2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade
3) V súlade s odporučením Eurostatu ohľadom sezónnej úpravy časových radov v súvislosti s vplyvom COVID-19, bola hodnota za 1.štvrťrok 2020 modelovaná ako tzv. jednorazový extrém (additive outlier).  Po pridaní nasledujúcich štvrťrokov môže byť typ extrému upravený napr. na zlom trendu (level shift, podobne ako pri 1. štvrťroku 2009), alebo prechodnú zmenu (transitory change), podľa posúdenia vplyvu krízy v časovom rade.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail