Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v apríli 2024
Print Mail TW FB WA

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v apríli 2024

Posledná aktualizácia: 14.05.2024
ilustratívny obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.05.2024

Inflácia naďalej klesá, v apríli ceny medziročne vzrástli už len o 2,1 %

Medzimesačne vzrástli najmä ceny alkoholu a tabaku, pohonných látok, produktov a služieb osobnej starostlivosti. Významný vplyv na rast cien mali aj zákonom zvýšené správne poplatky o štvrtinu v rámci konsolidácie verejných financií. Aj v medziročnom porovnaní infláciu, teda rast cien ovplyvňovali zložky s menšou váhou vo výdavkov domácností. Ceny potravín medziročne zastali a medzimesačne druhý mesiac za sebou dokonca zlacneli.

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v apríli medzimesačne vzrástli o 0,3 %. Medziročná inflácia pokračovala 15. mesiac za sebou v poklese a aktuálne boli ceny vyššie ako pred rokom o 2,1 %. Bola to najnižšia úroveň inflácie za posledné tri roky.

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (83 kB), alebo vo formáte PNG (110 kB).

Medzimesačný vývoj – apríl 2024 v porovnaní s marcom 2024

Spotrebiteľské ceny počas apríla vzrástli medzimesačne len veľmi mierne. Z celkovo 12 odborov (výdavkových skupín domácností) rast cien sa prejavil v 10, a v 2 ceny klesli. Najväčší vplyv mal rast cien pohonných hmôt (2,0 %) a leteniek v odbore doprava. Druhý najzásadnejší vplyv mal rast cien v odbore rozličné tovary a služby, čo spôsobili drahšie tovary, pomôcky a služby pre osobnú starostlivosť, ale tiež takmer štvrtinový nárast správnych poplatkov po úprave legislatívy (položka ostatné služby). Tretí najzásadnejší vplyv z hľadiska rastu cien malo pokračujúce zvyšovanie cien alkoholických nápojov a tabaku, najmä piva o 2,9 % a tabaku o 0,7 %.

Naopak výrazne tlmiaci účinok na rast cien však malo pokračujúce zlacňovanie potravín a nealkoholických nápojov1), ich ceny oproti marcu klesli o 0,3 % a to pod vplyvom zlacňovania v 6 z 9 sledovaných potravinových zložiek. Menej platili spotrebitelia najmä za ovocie, mlieko, syry a vajcia, ako aj zeleninu, chlieb a obilniny. Výraznejšiemu poklesu potravín bránili medzimesačne vyššie ceny cukru a cukroviniek, tiež olejov a tukov a nakoniec aj nealkoholických nápojov.

Pokles cien v apríli sa prejavil aj v odbore nábytok a bytové zariadenie domácnosti.

Medziročný vývoj cien v apríli 2024 v porovnaní s aprílom 2023

Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla v apríli úroveň rastu 2,1 %. Vyššie ceny ako pred rokom boli v 11 odboroch (výdavkových skupinách domácností),  a v jednom odbore  - rekreácia a kultúra – zostali ceny nezmenené. Najvýznamnejší vplyv na hodnotu inflácie mali medziročne vyššie ceny v troch odboroch spotrebného koša: doprava, ďalej alkohol a tabak, a tiež v odbore rozličné tovary a služby.  

V odbore alkohol a tabakové výrobky negatívne ovplyvňujú celkovú mieru inflácie už niekoľko mesiacov drahšie destiláty (aktuálne v apríli o 16,2 %) a tabak (o 9,7 %) reagujúce najmä zvýšením spotrebných daní. Významný vplyv mal rast cien v odbore doprava o takmer 7%, a to najmä pre medziročne drahšie pohonné látky ale aj dopravné služby, predovšetkým v oblasti autobusovej dopravy. Tretím zásadným vplyvom na medziročnej úrovni boli o 4,5 % vyššie ceny ako pred rokom pri predmetoch a službách osobnej starostlivosti (kadernícke služby drogéria na osobnú hygienu pod).

Dôležitou informáciou pre spotrebiteľov bolo, že dve podielovo najvýznamnejšie výdavkové skupiny slovenských domácností - potraviny s nealko nápojmi a bývanie s energiami k rastu cien prispievali len minimálne. Takmer po troch rokoch boli potraviny rovnako drahé ako pred rokom. Platilo to však stále len v priemere, pretože 3 zlacňujúce štruktúry vykompenzovali mierne rasty cien 6 ostatných zložiek potravín.  Medziročne o 1 až 6 % lacnejšie sa predávalo mlieko, syry, vajcia, zelenina ako aj oleje  tuky.  Naopak mierne viac ako pred rokom, do 4 %, spotrebitelia platili za chlieb s obilninami, mäso, ovocie ale tiež cukor a cukrovinky.

V súhrne za štyri mesiace roku 2024 inflácia (rast spotrebiteľských cien) dosiahla 2,9 %.

Vývoj jadrovej a čistej inflácie

Pri aprílovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 2,1 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 2,3 % a čistá inflácia hodnotu 3,1 %. Medzimesačne jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,3 % a čistá inflácia hodnotu 0,5 %.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín

Inflácia vybraných sociálnych skupín

Aktuálne spolu s rastom cien pre všetky typy domácností úrad výnimočne skôr zverejňuje aj súhrnné údaje o raste či poklese spotrebiteľských cien platné pre rôzne sociálne skupiny (v domácnostiach zamestnancov, dôchodcov a nízkopríjmových domácnostiach). Dôvodom je pravidelné schvaľovanie legislatívy pre úpravy životného minima. Podrobné dáta k téme inflácia v domácnostiach rôznych sociálnych skupín úrad zverejní podľa Kalendára prvého zverejnenia 27. mája 2024.

 Aktuálne sa v apríli ceny v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach medzimesačne zvýšili zhodne o 0,3 % a v domácnostiach dôchodcov vzrástli o 0,2 %. Inflácia (medziročný rast cien) v domácnostiach zamestnancov dosiahla 2,2 %, v nízkopríjmových domácnostiach 1,9 % a v domácnostiach dôchodcov 1,4 %.

V súhrne za štyri mesiace roku 2024 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili v domácnostiach zamestnancov o 3 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 2,8 %, v domácnostiach dôchodcov o 2,3 %.

1) cenové výstupy za potraviny a nealkoholické nápoje sa od januára 2024 spracovávajú z nového zdroja – transakčných údajov obchodných reťazcov, ktoré nahradili tradičné terénne zisťovanie

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Výstupy k téme inflácia:

Zmena metodiky v zisťovaní spotrebiteľských cien

Štatistický úrad SR spracováva od januára 2024 cenové výstupy za potraviny a nealkoholické nápoje z nového zdroja – z tzv. scanner data, t.j. z transakčných údajov obchodných reťazcov. Nahradili tradičné  terénne zisťovania. Nová metodika výrazne rozšírila a prispela k skvalitneniu štatistických výstupov. Využívanie skener dát je dôležitou súčasťou modernizácie a skvalitňovania cenových štatistík. Viac v metodických vysvetlivkách – CPI. Ceny ostatných tovarov a služieb sa naďalej získavajú priamo v teréne, vo vybraných predajniach a prevádzkach, prípadne z webových stránok.

Zverejňované typy inflácie

Štatistický úrad SR zverejňuje dva typy inflácie:

 • vývoj spotrebiteľských cien na základe národnej metodiky – Inflácia – Indexy spotrebiteľských cien (zaužívaná je anglická skratka CPI - Consumer Price Index)
 • vývoj spotrebiteľských cien na základe medzinárodne harmonizovanej metodiky EÚ -  Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP -Harmonized Indices of Consumer Prices)

Národná inflácia (CPI):

Ceny sa sledujú na spotrebnom koši, ktorý pozostáva z vybraných druhov tovarov a služieb zatriedených do 12 odborov, 44 skupín a 102 tried podľa klasifikácie COICOP. Zverejňované referenčné dáta sú pre celé územie Slovenska a všetky typy spotrebiteľov. Štatistický úrad SR však zverejňuje aj vývoj cien pre špecifické sociálne skupiny – pre domácnosti zamestnancov, dôchodcov a nízkopríjmové domácnosti. Rozdiel medzi celkovou infláciou a infláciou sociálnych skupín spočíva vo váhach tovarov a služieb v spotrebnom koši (COICOP).

Podrobné údaje v členení podľa typov domácností sa zverejňujú približne desať dní po CPI, aktuálne údaje za apríl budú dostupné 27. mája 2024 v kapitole databázy DATAcube: 2. 3. 1. 1 - Indexy spotrebiteľských cien

Medzinárodne harmonizovaná inflácia v EÚ (HICP)

Ide o údaje zisťované podľa jednotnej metodiky EÚ pre absolútnu porovnateľnosť inflácie medzi krajinami. Zoznam cien tovarov a služieb (spotrebné koše) sa čiastočne líši, HICP na rozdiel od národnej inflácie (CPI) neobsahuje „Imputované nájomné“ a vybraté položky veľkých opráv a údržby domácnosti. Indexy HICP v EÚ sa zverejňujú mesačne, niekoľko dní po národnej inflácii CPI v zmysle Kalendára prvého zverejnenia v kapitole databázy DATAcube: 2. 3. 3 - Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (inflácia HICP).

Spotrebný kôš - štruktúra výdavkov domácností

Štatistický úrad každoročne reviduje váhy výdavkových položiek v štruktúre spotrebného koša. Zverejnený graf spotrebného koša je platný pre rok 2024. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Váhy výdavkových položiek sú nevyhnutnou súčasťou výpočtu výšky inflácie (rastu spotrebiteľských cien).

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra výdavkov domácností, ktorý prezentuje spotrebný kôš platný pre rok 2024. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne výdavkové skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Poznanie štruktúry výdavkov domácností je nevyhnutnou súčasťou pre zistenie výšky inflácie (rastu cien), pretože určuje váhy výdavkových položiek pre jej výpočet. Váhy sú každoročne revidované.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (99 kB), alebo vo formáte PNG (178 kB).

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v apríli 2024 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail