Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť vo 4. štvrťroku 2020
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť vo 4. štvrťroku 2020

Posledná aktualizácia: 05.03.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 05.03.2021


 

Zamestnanosť v roku 2020 aj v jeho poslednom štvrťroku zaznamenala pokles o 2 %, v ekonomike za rok ubudlo vyše 50-tisíc pracujúcich

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) vo 4. štvrťroku 2020 medziročne klesla o 2 %. Na trhu práce tak bolo celkovo 2 538,9 tis. pracujúcich, 2) ich počet bol o 52,3 tis. osôb nižší ako v rovnakom období roka 2019. Sezónne očistená celková zamestnanosť sa oproti 3. štvrťroku 2020 zvýšila o 2,5 tis. osôb (o 0,1 %). Pokles zamestnanosti sa prejavil najmä v 2. štvrťroku, následne miera poklesu spomaľovala.

 Miera zamestnanosti, 3) ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa oproti 4. štvrťroku 2019 znížila o 0,9 p. b. na 72,7 %. Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí zamestnanosť na území Slovenska klesla o 1,7 % na 2 420,8 tis. osôb.

Ilustračný obrázok - graf

Celkovo z 19 sledovaných odvetví dopad krízy v podobe úbytku pracujúcich pocítili v 10 odvetviach (v 3. štvrťroku to bolo v 11 odvetviach a v 2. štvrťroku až v 15 odvetviach). Najväčšie úbytky pracujúcich boli od začiatku roka 2020 v službách, tempo poklesu sa však postupne spomaľovalo. Najhoršia situácia bola v ubytovacích a stravovacích službách, kde v poslednom štvrťroku prišlo o prácu 17,1 tis. osôb (16 %) a v doprave a skladovaní pri poklese o 12,4 tis. osôb (o 7,3 %). Naopak, výraznejšie sa zamestnanosť zvýšila v informáciách a komunikácii o 13,5 %. Relatívne najviac vzrástol počet pracujúcich v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 15,5 %, tie však na celkovej zamestnanosti tvorili menej významný podiel.

Počet pracujúcich sa znížil aj v hlavnom odvetví hospodárstva v priemysle o 1,3 %. Naďalej sa prehlboval aj pokles zamestnanosti v poľnohospodárstve, medziročne klesla o 21 %.

Zamestnanosť klesla vo všetkých krajoch a to tretí štvrťrok po sebe. Najmenej priaznivá situácia bola v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, ktoré zaznamenali najvyššie úbytky pracujúcich aj najväčší pokles miery zamestnanosti. V Prešovskom kraji klesol počet pracujúcich medziročne o 11,4 tis., miera zamestnanosti bola najnižšia (67,6 %) a klesla o 2 p. b. V Banskobystrickom kraji úbytok pracujúcich rovnako presiahol 10 tis. osôb a pokles miery zamestnanosti bol druhý najvyšší (o 1,5 p. b.). Rast miery, aj to len mierny o 0,1 p. b, dosiahli len v Trnavskom kraji.

Počet pracujúcich v zahraničí do 1 roka dosiahol vo 4. štvrťroku 118,1 tis. osôb. Za prácou do zahraničia 4) odchádzalo zo Slovenska o 8,5 % menej osôb ako vo 4. štvrťroku 2019. Dynamika poklesu sa medziročne zrýchlila o 2,3 p. b. Pracovné uplatnenie našli najmä v stavebníctve, ich počet sa medziročne zvýšil o 11,6 tis. osôb, v priemysle (pokles o 9,9 tis. osôb) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (pokles o 7,8 tis. osôb). Z európskych krajín našli uplatnenie najčastejšie v Rakúsku (32,4 tis. osôb), a to napriek najväčšiemu medziročnému poklesu. Prácu v zahraničí našlo najviac pracujúcich pochádzajúcich z Prešovského kraja (30 tis. osôb).

Zamestnanosť v roku 2020

Zamestnanosť v priemere za rok 2020 medziročne klesla o 2 %, celkový počet pracujúcich sa znížil o viac ako 50-tisíc osôb na 2 531,3 tis. pracujúcich. Počty pracujúcich najviac klesli v 2. štvrťroku (o 2,5 %), v nasledujúcich štvrťrokoch sa pokles zmierňoval. Miera zamestnanosti pri medziročnom poklese o 0,9 p. b. bola na úrovni 72,5 %.

Ilustračný obrázok - graf

Najväčší pokles pracujúcich bol medzi mladými do 25 rokov, ročný úbytok prekročil 10 %, naopak mierne sa zvýšil počet pracujúcich nad 55 rokov. Ubudlo najviac pracujúcich osôb s najnižším dosiahnutým vzdelaním – základným, o 18,4 %.

Celkovo z 19 sledovaných odvetví dopad krízy v podobe poklesu počtu pracujúcich pocítili až v 13 odvetviach. Najväčšie úbytky boli počas celého roka v službách, najmä v ubytovacích a stravovacích službách, kde zamestnanosť klesla o 12,3 % a v doprave a skladovaní a v odborných, vedeckých a technických činnostiach pri poklese zhodne o 7,6 %. Naopak, prírastky boli najmä v informáciách a komunikácii, kde sa počet pracujúcich zvýšil takmer o štvrtinu (o 21,2 %).

Poľnohospodárstvo prišlo za rok o 9,2 % pracujúcich, v stavebníctve bol pokles miernejší, o 2,9 %.  

Na regionálnej úrovni zamestnanosť klesla v roku 2020 vo všetkých krajoch, k najväčším poklesom došlo v Prešovskom kraji o 2,8 % a v Bratislavskom a Nitrianskom kraji zhodne o 2,5 %. Zamestnanosť sa najlepšie darilo udržať v Trnavskom kraji, medziročný pokles bol najmiernejší (o 0,5 %) a ako jediný dosiahol mierne zvýšenie miery zamestnanosti o 0,2 p. b. Súčasne najväčší pokles miery zamestnanosti bol v Prešovskom kraji o 1,8 p. b., ktorý spolu s Košickým krajom dlhodobo dosahujú jej najnižšiu úroveň v SR pod hodnotou 70 %. Druhý najväčší pokles ročnej miery zamestnanosti bol v Bratislavskom kraji (o 1,5 p. b.), ktorý, naopak vykazuje najvyššiu mieru zamestnanosti v krajine. V roku 2020 bola na úrovni 79,8 %. Pokles miery zamestnanosti o 1 p. b. a viac bol aj v Žilinskom a Nitrianskom kraji.

Počet osôb pracujúcich v zahraničí do 1 roka sa oproti roku 2019 znížil o 5,2 % na 121,9 tis. osôb, bol to najnižší počet od roku 2012. Pracovali najmä v stavebníctve, ich počet sa napriek celkovému poklesu zvýšil o 23,5 %. Takmer štvrtina pracujúcich v zahraničí pochádzala z Prešovského kraja, najväčší ročný prírastok bol však v Trnavskom kraji (o 25,5 %).

Z dôvodu obmedzujúcich opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 rozširujeme prezentáciu makroekonomických výsledkov SR vo 4. štvrťroku a za celý rok 2020 o krátke video. K téme poskytujeme vyjadrenie riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania ŠÚ SR Ivana Chrappu:Poznámka: 
1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
2) pracujúci v zmysle VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na riadnej materskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok, osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia a osôb na platených aktivačných prácach; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku
3) v percentách vyjadrený podiel počtu pracujúcich vo veku 20 - 64 rokov z celkového počtu obyvateľstva v rovnakom veku
4) spoločníci firiem, živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, osoby so slobodným povolaním s jediným alebo hlavným zamestnaním

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl [pr0002qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť vo 4. štvrťroku 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail