Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku a za rok 2022
Print Mail TW FB WA

Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku a za rok 2022

Posledná aktualizácia: 07.03.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 07.03.2023

Slovenská ekonomika skončila rok 2022 s rastom 1,7 %, v poslednom štvrťroku však napredovala najpomalšie

Rastu ekonomiky v posledných troch mesiacoch roka 2022 pomohol pozitívny výsledok väčšiny z 10 sledovaných skupín odvetví, najviac sa darilo obchodu a doprave. V súhrne za celý rok 2022 rast HDP  podporili výrazne míňajúce domácnosti aj rastúce investičné aktivity.

Hrubý domáci produkt (HDP) vo 4. štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,1 % (v stálych cenách, sezónne neupravený). Slovenská ekonomika si udržala rast, ale tempo jej rastu bolo najnižšie za posledných sedem štvrťrokov. Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 9,3 % a dosiahol 28,3 mld. eur. Po sezónnej úprave bol HDP medzikvartálne (oproti 3. štvrťroku 2022) reálne vyšší o 0,3 %.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (88 kB), alebo vo formáte PNG (120 kB).


Podľa metodiky ESA 2010 sa HDP kvantifikuje troma spôsobmi (výrobná metóda, výdavková metóda, dôchodková metóda). Vzhľadom na dostupné zdroje informácií je pre SR určujúca výrobná metóda.

Výrobná metóda

Výkony jednotlivých odvetví boli miernejšie ako v 3. štvrťroku. Hrubá pridaná hodnota dosiahla 25,1 mld. eur, čo predstavovalo rast tejto kľúčovej zložky HDP o 1,2 %. Výkonnosť odvetví prekonala predpandemickú úroveň (4. štvrťrok 2019) o 1 %.

Celkovo z 10 skupín odvetví dosiahlo medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty 6. Na tento výsledok mal vplyv najmä rast druhej váhovo najvýznamnejšej skupiny odvetví veľkoobchod, maloobchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby medziročne o 6,6 %. Z tejto skupiny rástol predovšetkým obchod, a to výrazne o pätinu, doprava narástla o viac ako 8 %.

Pozitívny vplyv na HDP mala tiež medziročne vyššia výkonnosť odvetvia odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne služby o 3,9 % a tiež informácie a komunikácia o 1,6 %.

Priemysel, odvetvie s najväčším (štvrtinovým) podielom v ekonomike SR, medziročne znížil výkon o 0,4 %. Jeho bilanciu nedokázali zvrátiť ani vyššie rasty dvoch najsilnejších zložiek -  výroby motorových vozidiel o 16,3 % a výroby kovov a kovových konštrukcií o 14,7 %. 

Medziročný pokles zaznamenalo odvetvie finančné a poisťovacie činnosti o 6,9 % a v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 1,6 %.

Výdavková metóda

Výkon ekonomickej aktivity bol pozitívny aj vo 4. štvrťroku 2022. V poslednom štvrťroku ekonomiku potiahol hlavne domáci dopyt, ktorý zaznamenal najvyššie objemové hodnoty a dosiahol zvýšenie o 6,3 %. Vplyv na to mal rast spotreby domácností o 4,7 %, ktorý pretrval napriek vysokej inflácii. Objem podnikových investícií v stálych cenách vyjadrený hrubým fixným kapitálom dosiahol najvyššie hodnoty za tri roky, medziročne sa zvýšil o takmer 10 %.

Zahraničný dopyt (vývoz) rástol, vo 4. štvrťroku 2022 dosiahol zvýšenie o 2,6 %, pre vyšší rast dovozu však zahraničný obchod skončil so záporným saldom a negatívne tak vplýval na HDP. 

HDP za celý  rok 2022

V súhrne za celý rok 2022 dosiahol HDP nominálny objem 107,7 mld. eur. V stálych cenách (sezónne neupravený) vzrástol o 1,7 %. Výkon ekonomiky bol súčasne o 1,2 % vyšší ako tesne pred pandémiou (porovnanie s rokom 2019).

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (86 kB), alebo vo formáte PNG (122 kB).


V súhrne za rok 2022 dosiahla pridaná hodnota medziročný rast o 1,4 %, celkovo z 10 skupín odvetví 8 malo medziročne vyšší výkon. Najvýznamnejší pozitívny vplyv na vývoj ekonomiky mal rast odvetví zastrešujúcich obchod, dopravu so skladovaním, ako aj ubytovacie a stravovacie služby o 7,5 %, a tiež nárast  vo verejnej správe, obrane a sociálnom zabezpečení; vzdelávaní; zdravotníctve a sociálnej pomoci o 1,8 %. Pozitívny výsledok ekonomiky podporil aj rast o 1,1 % v oblasti nehnuteľností. Výkon ekonomiky však tlmil medziročný pokles významného priemyslu o 1,2 %.

Celkovú výkonnosť ekonomiky podporil najmä rast domáceho dopytu o 3,6 % ovplyvnený zvýšením konečnej spotreby domácností o 5,2 % a rastom investícií o 6,5 %. Medziročne nižšie boli výdavky vo verejnej správe o 3,2 %. Export na celoročnej úrovni vzrástol o 1 %, dovoz o 3 %.

Video: vyjadrenie Alžbety Ridzoňovej, dočasne poverenej vedením sekcie makroekonomických štatistík Štatistického úradu SR k téme HDP v SR vo 4. štvrťroku 2022 (video v plnom HD rozlíšení – 32,6 MB).

Video: vyjadrenie Alžbety Ridzoňovej, dočasne poverenej vedením sekcie makroekonomických štatistík Štatistického úradu SR k téme HDP v SR v roku 2022 (video v plnom HD rozlíšení – 25,1 MB).

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku a za rok 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail