Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Vývoj hospodárstva SR v januári 2019

Vývoj hospodárstva SR v januári 2019

Last update: 19.03.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Súhrná štatistika
Publish Date: 19.03.2019

Priemyselná produkcia 1) v januári medziročne vzrástla o 7,2 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 7,9 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 3,5 % a v ťažbe a dobývaní o 2,4 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 38,1 %, výroba strojov a zariadení i. n. o 22,7 %, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,5 %, výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 6,7 % a výroba elektrických zariadení o 5,5 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 7%, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 7,2 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 9,9 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 9,7 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 15,3 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s januárom 2018 zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 28,7 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 2,4 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 2 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 11,5 % a výroba pre medzispotrebu o 6,3 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v januári 2019 oproti decembru 2018 zvýšila o 1,1 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar po očistení od sezónnych vplyvov (vrátane vplyvu počtu pracovných dní) v januári 2019 oproti decembru 2018 vzrástli o 2,8 %. Medziročne vzrástli o 15,4 %.

Stavebná produkcia 3) v januári 2019 bola po zohľadnení sezónnych vplyvov o 1,2 % nižšia ako v decembri 2018. Priemerná denná produkcia sa pri rovnakom počte pracovných dní medziročne znížila o 0,8 %. V porovnaní s januárom 2018 sa stavebná produkcia medziročne znížila o 0,8 % a dosiahla 282,2 mil. eur.

Produkcia realizovaná firmami v tuzemsku sa v porovnaní s januárom 2018 znížila o 1,1 % a dosiahla 264,3 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne znížil o 0,3 p. b. na 93,7 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo medziročné zníženie novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 2,1 % na 182,9 mil. eur a zníženie opráv a údržby o 0,9 % na 76,3 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 69,2 % (o 0,6 p. b. menej ako v januári 2018), podiel prác na opravách a údržbe tvoril 28,8 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s januárom 2018 výstavba na budovách znížila o 0,2 % na 208,8 mil. eur a práce na inžinierskych stavbách v priebehu januára sa znížili o 4,5 % na 55,6 mil. eur. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 79 % a ich podiel sa medziročne zvýšil o 0,8 p. b., práce na inžinierskych stavbách predstavovali z celkového objemu 21 % produkcie. Produkcia realizovaná v zahraničí sa medziročne zvýšila o 4,7 % na 17,8 mil. eur; z celkového objemu produkcie tvorila 6,3 %.

V stavebných podnikoch v januári 2019 oproti decembru 2018 4) boli tržby za vlastné výkony a tovar nižšie v stálych cenách o 1,6 %. V januári 2019 oproti rovnakému obdobiu roka 2018 sa zvýšili o 2,7 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 4) v januári 2019 v porovnaní s decembrom 2018 5) vzrástli v stálych cenách o 8,5 %. Medziročne boli vyššie o 4,9 %. Vývoj ovplyvnil rast tržieb v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 29,6 % a v predaji motorových vozidiel o 4,4 %. V oprave a údržbe motorových vozidiel sa tržby znížili o 6,5 %.

Vo veľkoobchode 6) tržby za vlastné výkony a tovar v januári 2019 v porovnaní s decembrom 2018 5) vzrástli v stálych cenách o 1,4 %. Oproti januáru 2018 boli vyššie o 7,2 %. Vývoj ovplyvnil rast tržieb hlavne v nešpecializovanom veľkoobchode o 21,5 %, veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 16,5 % a v sprostredkovaní veľkoobchodu o 15,5 %. Pokles tržieb bol najmä v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 1,9 %.

V januári 2019 v porovnaní s decembrom 2018 5) vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode 7) v stálych cenách o 0,8 %. Medziročne sa zvýšili o 4,5 %. Rast bol vo väčšine činností, z toho najvýznamnejší v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 7,7 %, maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 18,9 % a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 8 %. Medziročne nižšie tržby boli v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 6 % a v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 6,9 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v ubytovaní v januári 2019 v porovnaní s decembrom 2018 5) boli vyššie v stálych cenách o 16,6 %. V januári 2019 oproti januáru 2018 sa znížili o 6 %.

činnostiach reštaurácií a pohostinstiev tržby za vlastné výkony a tovar v januári 2019 5) medzimesačne vzrástli v stálych cenách o 0,2 %. Medziročne sa zvýšili o 5,9 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov, sa v januári 2019 oproti decembru 2018 5) zo sezónne očistených údajov zvýšili o 6,1 %. V januári 2019 medziročne vzrástli o 9,3 %, pričom tržby vo vodnej doprave vzrástli o 70,8 %, leteckej doprave o 34,4 %, skladových a pomocných činnostiach v doprave o 17,8 %, poštových službách a službách kuriérov o 12,7 % a v pozemnej doprave a doprave potrubím o 2,7 %.

Nákladnou dopravou sa prepravilo 20,9 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2018 preprava tovaru klesla o 0,1 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru bol vyšší v porovnaní s januárom 2018 o 3,5 p. b. Výkony v tonokilometroch sa medziročne zvýšili o 6,2 %. Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 59,2 mil. osôb. Medziročne preprava osôb klesla o 0,1 %, výkony v osobokilometroch vzrástli o 0,5 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach boli v januári 2019 oproti decembru 2018 5) vyššie v bežných cenách o 8,4 %. Medziročne vzrástli o 8,5 %. Rast tržieb bol vo všetkých sledovaných činnostiach s výnimkou tržieb v počítačovom programovaní, poradenstve a súvisiacich službách (pokles o 2,7 %). Vyššie tržby boli v telekomunikáciách o 24,6 %, činnostiach pre rozhlasové a televízne vysielanie o 16,2 %, informačných službách o 15,1 %, nakladateľských činnostiach o 5,1 % a vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov a zvukových nahrávok o 2,9 %.

Vo vybraných trhových službách v januári 2019 v porovnaní s decembrom 2018  5) klesli tržby za vlastné výkony a tovar o 0,5 %. V januári medziročne vzrástli o 6,1 %. Najvyššou mierou sa na nich podieľali tržby za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 52,8 %, administratívne a podporné služby tvorili 26,5 %, umenie, zábava a rekreácia 15,4 % a ostatné činnosti 3,9 %. Vývoj najviac ovplyvnil nárast tržieb za administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné činnosti o 20,7 %, za právne a účtovnícke činnosti o 11,1 % a za činnosti herní a stávkových kancelárií o 6,2 %. Tržby poklesli najmä za architektonické a inžinierske činnosti o 17 % a za činnosti v oblasti nehnuteľností o 5 %.

V januári 2019 zamestnanosť 8) 9) medziročne vzrástla v ubytovaní o 8 %, stavebníctve o 7,4 %, vybraných trhových službách o 6,9 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,2 %, informačných a komunikačných činnostiach o 4,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 4,4 %, doprave a skladovaní o 3,8 % a v priemysle o 0,8 %. Zamestnanosť klesla v maloobchode o 1,4 % a vo veľkoobchode o 0,1 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 10) sa v januári 2019 oproti januáru 2018 zvýšila v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 16,3 %, veľkoobchode a v  ubytovaní zhodne o 15,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,9 %, doprave a skladovaní o 9,3 %, priemysle o 7,9 %, maloobchode o 7,1 %, vybraných trhových službách o 6,6 %, stavebníctve o 5,2 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 2,3 %.

Reálna mzda v januári 2019 v porovnaní s januárom 2018 vzrástla v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 13,8 %, veľkoobchode a v ubytovaní zhodne o 13,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,5 %, doprave a skladovaní o 6,9 %, priemysle o 5,6 %, maloobchode o 4,8 %, vybraných trhových službách o 4,3 %, stavebníctve o 2,9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,1 %.

Najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu v januári 2019 mali zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 902 eur, priemysle 1 123 eur, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 1 089 eur, veľkoobchode 1 054 eur, doprave a skladovaní 992 eur, vybraných trhových službách 976 eur, ubytovaní 774 eur, maloobchode 739 eur, stavebníctve 710 eur a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 501 eur.

Spotrebiteľské ceny v januári 2019 v porovnaní s decembrom 2018 boli vyššie o 1,1 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 0,2 % (pre export zostali nezmenené a pre tuzemsko vzrástli o 0,4 %). Ceny stavebných prác 11) boli vyššie o 0,3 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,5 %.

V januári 2019 oproti januáru 2018 spotrebiteľské ceny vzrástli o 2,2 % (pri raste regulovaných cien o 3,8 % a jadrovej inflácie o 1,9 %). Ceny priemyselných výrobcov sa v úhrne zvýšili o 2,5 % (pre export o 2 % a pre tuzemsko o 3,3 %). Ceny stavebných prác 11) boli vyššie o 3,8 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 4 %. Ceny produktov poľnohospodárskej výroby zostali nezmenené v dôsledku rastu cien rastlinných produktov o 5,9 % a poklesu cien živočíšnych produktov o 5,2 %.

V zahranično-obchodnej činnosti  12) dosiahol v januári 2019 celkový vývoz tovaru 6 753,1 mil. eur, pri medziročnom raste o 13,4 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 11,1 % na 6 578,1 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 175 mil. eur (o 139,9 mil. eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku).


Poznámky: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách v činnostiach vnútorného obchodu (okrem veľkoobchodu) sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015.
Počet pracovných dní bol v januári 2019 rovnaký ako v januári 2018.
1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní
2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu tržby za vlastné výkony a tovar zahŕňajú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty
3) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami; vrátane odhadu produkcie za stavebné závody nestavebných podnikov
4) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode
5) zo sezónne očistených údajov
6) plný názov odvetvia "veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov"
7) plný názov odvetvia "maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov"
8) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia
9) v informačných a komunikačných činnostiach a vo vybraných trhových službách priemerný evidenčný počet zamestnancov vrátane živnostníkov
10) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby
11) odhady mesačného vývoja cien sa vždy po uplynutí štvrťroka spätne upresňujú podľa výsledkov priameho zisťovania cien v stavebníctve
12) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colnej sekcie finančného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj hospodárstva SR v januári 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail