Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2013

Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2013

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 04.12.2013

Počet pracujúcich  2) podľa VZPS sa v 3. štvrťroku medziročne znížil o 8,4 tis. (o 0,4 %) na 2 334,4 tis. osôb. Sezónne očistená celková zamestnanosť oproti 2. štvrťroku 2013 vzrástla o 0,5 tis. osôb na 2 329,3 tis. osôb.


Vývoj celkovej zamestnanosti ovplyvnil najmä medziročný pokles počtu podnikateľov 3) o 2,3 % na 354,7 tis. osôb. Počet podnikateľov bez zamestnancov klesol o 3,3 % na 283,2 tis. a počet podnikateľov so zamestnancami vzrástol o 1,7 % na 71,4 tis. Počet živnostníkov, ktorých práca mala formu závislej práce zamestnanca, sa zvýšil o 6,7 % na 107,6 tis. osôb.

Situáciu na trhu práce najviac ovplyvnil pokles počtu pracujúcich v priemysle o 35,1 tis. na 596,8 tis. osôb, z toho najmä v priemyselnej výrobe o 33,3 tis. osôb. Výrazne sa znížila aj zamestnanosť v stavebníctve o 14,2 tis. osôb. V úhrne za služby zamestnanosť vzrástla o 2,9 % na 1 424,1 tis. osôb, z toho v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb o 16,7 % a v činnostiach domácností o 16,3 %.

Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 - 64 rokov 4) v porovnaní s 3. štvrťrokom 2012 klesla o 0,2 p. b. na 65,2 %. Miera zamestnanosti mužov sa znížila o 1 p. b. na 72,3 %, u žien vzrástla o 0,5 p. b. na 58 %.

Dlhodobý trend zvyšovania vzdelanostnej úrovne pracujúcich pokračoval aj v 3. štvrťroku. Počet vysokoškolsky vzdelaných osôb vzrástol o 3,9 % v dôsledku výrazného prírastku vysokoškolákov mužov o 12,9 tis. (o 5,6 %). Pribudli aj pracujúce osoby s úplným stredným odborným vzdelaním o 5,7 % a so základným vzdelaním o 5,2 %. Naopak, najviac klesol počet osôb s učňovským vzdelaním s maturitou o 15,1 % a so stredným vzdelaním bez maturity o 14,1 %.

Celková zamestnanosť podľa vekového zloženiasa najviac znížila vo vekovej skupine 15 - 24 rokov a 25 - 34 rokov zhodne o 3,2 %. Najviac sa zvýšil počet pracujúcich nad 55 rokov spolu o 4,4 %. Z hľadiska pohlavia vývoj na trhu práce ovplyvňoval najmä pokles počtu pracujúcich mužov v kategórii 25 - 34 rokov o 19,5 tis. a žien vo veku 15 - 24 rokov o 3,3 tis.

Podiel jednotlivých krajov na celkovej zamestnanosti bol v rozpätí od 11,2 % (Trenčiansky kraj) do 13,8 % (Prešovský kraj). Počet pracujúcich osôb sa medziročne znížil vo väčšine krajov, relatívne najviac v Trenčianskom kraji o 2,8 %. Vzrástol v troch krajoch, najviac v Košickom kraji o 2,9 %. Miera zamestnanosti vo vekovej skupine 20 - 64 ročných medziročne klesla v piatich krajoch. Najvýraznejší pokles o 2,1 p. b. bol v Bratislavskom kraji pri najvyššej miere zamestnanosti (74,2 %).

V priemere za 1. až 3. štvrťrok klesla celková zamestnanosť o 0,2 % na 2 330 tis. osôb.

Počet pracujúcich v zahraničí do 1 roka podľa VZPS sa v 3. štvrťroku medziročne zvýšil o 10,3 % na 139,5 tis. osôb. Najvyšší podiel tvorili pracujúci v stavebníctve (33,3 %) a v priemyselných činnostiach (20,6 %). Z európskych krajín pracovali slovenskí občania najmä v Českej republike (31,2 %) a v Rakúsku (27,4 %). Najviac osôb, ktoré si našli prácu v zahraničí, bolo z Prešovského kraja (39 tis.). Bratislavský kraj vykázal druhý najnižší podiel (5,9 %), ale v porovnaní s 3. štvrťrokom 2012 zaznamenal najvyšší index rastu (178,3 %).

V 3. štvrťroku bolo v hospodárstve SR k dispozícii 15 514 voľných pracovných miest  5) V porovnaní s 3. štvrťrokom 2012 ich počet vzrástol o 15,8 % (absolútne o 2 114 miest). Počty ponúkaných miest sa najviac zvýšili vo verejnej správe a obrane, povinnom sociálnom zabezpečení o 1 362 miest. Výraznejší rast bol aj v ubytovacích a stravovacích službách (o 501), priemyselnej výrobe (o 344) a v dodávke elektriny, plynu a pary (o 316 miest). Pokles počtu voľných pracovných miest zaznamenalo osem odvetví. Z nich sa tento počet znížil najmä v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 213) a v stavebníctve (o 180 miest).

Poznámka: 
1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu 
2) pracujúci v zmysle VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na riadnej materskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok a osôb na platených aktivačných prácach; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku
3) spoločníci firiem, živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, osoby so slobodným povolaním s jediným alebo hlavným zamestnaním
4) v percentách vyjadrený podiel počtu pracujúcich vo veku 20 - 64 rokov z celkového počtu obyvateľstva v rovnakom veku
5) počet voľných pracovných miest - uvádza sa priemerný počet novovytvorených, neobsadených alebo uvoľnených pracovných miest podľa štvrťročného štatistického výkazníctva vrátane odhadu za živnostníkov

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2013 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail