Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2022
Print Mail TW FB WA

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2022

Posledná aktualizácia: 17.05.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 17.05.2022

Ekonomika SR v prvom štvrťroku 2022 dosiahla hodnoty z predkrízového obdobia, HDP medziročne vzrástol o 3,1 %

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách1) v prvom štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 3,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy2) sa HDP medziročne zvýšil o 3 % a medzikvartálne o 0,4 %.  V bežných cenách sa v prvom štvrťroku 2022 vytvoril HDP v objeme 23,84 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 9,3 %.

HDP v bežných cenách tak dosiahol hodnotu približne ako v rovnakom období predkrízového roka 2019. V medziročnom porovnaní podporil rast slovenskej ekonomiky predovšetkým domáci dopyt tvorený spotrebiteľským a investičným dopytom, zahraničný dopyt klesol. Na raste pridanej hodnoty sa v tomto štvrťroku významnejšie podieľali najmä odvetvia veľkoobchodu a maloobchodu a odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb. Naopak, pokles bol zaznamenaný v najvýznamnejšom odvetví, vo výrobe motorových vozidiel.

Ilustračný obrázok

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2,41 milióna osôb. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2021 sa zvýšila o 2,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť vzrástla medziročne o 1,9 % a medzikvartálne o 0,4 %. 


Poznámka: Rýchly odhad je zostavený podľa metodiky ESA 2010 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku spolu; celková zamestnanosť (podľa ESA 2010) je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia).

 • 1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2015
 • 2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade; v súvislosti s vplyvom krízy COVID-19 boli niektoré hodnoty časového radu HDP modelované ako extrémy; hodnota za 1. štvrťrok 2020 je modelovaná ako zlom trendu (level shift), hodnoty za 2. štvrťrok 2020 a 1.štvrťrok 2021 sú modelované ako jednorazové extrémy (additive outliers)

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený a zverejnený vrátane štruktúr jednotlivých ukazovateľov v utorok 7. júna 2022 o 9,00 h na internetovej stránke ŠÚ SR (v Katalógu informatívnych správ a v databáze DATAcube.) a následne aj v publikácii Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2022 zverejnenej v Katalógu publikácií ŠÚ SR.

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail