Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Správa o deficite a dlhu predložená Slovenskou republikou Európskej komisii (Eurostatu) k 1. 10. 2018 za roky 2014 - 2018

Správa o deficite a dlhu predložená Slovenskou republikou Európskej komisii (Eurostatu) k 1. 10. 2018 za roky 2014 - 2018

Posledná aktualizácia: 22.10.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 22.10.2018

V súlade s článkom 3 Nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, je Slovenská republika povinná vykazovať údaje o dlhu a deficite za sektor verejnej správy pre účely posúdenia plnenia tzv. Maastrichtských kritérií v oblasti rozpočtu.

V nadväznosti na to Slovenská republika zostavuje správu, ktorú pravidelne dvakrát ročne zasiela Eurostatu, a to k 1. aprílu a spresnené údaje k 1. októbru kalendárneho roka.

Údaje o deficite a dlhu za sektor verejnej správy sú zostavené na základe účtovných výkazov, dodatočných podkladov a informácií za subjekty klasifikované v sektore verejnej správy.

Údaje za sektor verejnej správy boli zostavené v súlade s metodikou Európskeho systému národných a regionálnych účtov (ESNÚ 2010), ostatnými metodickými pokynmi a odporúčaniami Eurostatu relevantnými pre vyčíslenie deficitu a dlhu za sektor verejnej správy.

Deficit a dlh za roky 2014 - 2018

v mil. Eur

  2014 2015 2016 2017 2018 (1)
Deficit -2 056,1 -2 026,9 -1 804,7 -659,3 -543,0
Deficit / HDP v % -2,70% -2,56% -2,22% -0,78% -0,60%
Dlh 40 725,0 41 295,0 42 053,2 43 229,8 44 699,0
Dlh / HDP v % 53,52% 52,18% 51,77% 50,95% 49,41%
HDP 76 087,8 79 138,2 81 226,1 84 850,9 90 463,6

 

2014 - definitívne údaje 2015, 2016, 2017 polodefinitívne údaje
(1) plán pre rok 2018 zostavilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 

Údaje za rok 2017 boli zostavené z údajov z účtovných výkazov ako aj z ostatných administratívnych podkladov spôsobom porovnateľným s predchádzajúcimi rokmi. Pri výpočte deficitu a dlhu za roky 2014 až 2017 sme vychádzali z najaktuálnejších dostupných údajov za subjekty klasifikované v sektore verejnej správy a odporúčaní Eurostatu.

 


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Správa o deficite a dlhu predložená Slovenskou republikou Európskej komisii (Eurostatu) k 1. 10. 2018 za roky 2014 - 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail