Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2020

Posledná aktualizácia: 12.03.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 12.03.2020

 

Vývoj v januári 2020 v porovnaní s decembrom 2019 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) sa medzimesačne zvýšili v priemysle o 7,5 %, stavebníctve o 4,9 % a v doprave a skladovaní o 3,3 %. Znížili sa len v informačných a komunikačných činnostiach o 0,8 %. Vo vybraných trhových službách ostali nezmenené, na úrovni decembra 2019.

Vývoj v januári 2020 v porovnaní s januárom 2019

Tržby v  priemysle vzrástli o 0,2 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v ťažbe a dobývaní o 9,6 %, dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 9,4 %, priemyselnej výrobe o 1,4 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,8 %. Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste tržieb, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,5 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 13 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 5,6 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 5,7 % a v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 9,4 %. Tržby klesli hlavne v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,8 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 24,4 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 6,1 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 14,7 % a vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 1,3 %.

stavebníctve sa tržby oproti januáru 2019 zvýšili o 13,9 %.

Tržby v  doprave a skladovaní 2) sa medziročne znížili o 2,8 %. Vývoj ovplyvnil predovšetkým pokles v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 8,9 %. Tržby klesli aj v leteckej a vodnej doprave.

Tržby v informačných a komunikačných činnostiach 3)medziročne vzrástli o 9,2 % vplyvom vyšších tržieb takmer vo všetkých činnostiach. Celkový rast ovplyvnili vyššie tržby najmä v počítačovom programovaní o 12,8 %. Pokles bol len v činnostiach pre rozhlasové a televízne vysielanie.

Rast tržieb vo vybraných trhových službách 4) pokračoval aj na začiatku roka 2020. Celkové tržby sa zvýšili o 7,3 % predovšetkým vplyvom rastu v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 21,4 %, činnostiach herní a stávkových kancelárií o 13 % a v činnostiach cestovných agentúr a kancelárií o 51,7 %. Tržby sa znížili najviac v reklame a prieskume trhu.


Poznámka: z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2 ) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
3 ) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
4 ) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail