Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Nezamestnanosť v 3. štvrťroku 2013

Nezamestnanosť v 3. štvrťroku 2013

Last update: 29.09.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Demografia a sociálne štatistiky
Domain: Práca
Publish Date: 04.12.2013

Tempo medziročného rastu nezamestnanosti podľa VZPS sa v jednotlivých štvrťrokoch neustále spomaľovalo. V 3. štvrťroku dosiahlo 2,9 %, čo bolo o 1,8 p. b. menej ako v 3. štvrťroku 2012. V absolútnom vyjadrení sa počet nezamestnaných osôb oproti 3. štvrťroku 2012 zvýšil o 10,7 tis. na 382 tis. osôb. Miera nezamestnanosti medziročne vzrástla o 0,4 p. b. na 14,1 %. U mužov vzrástla o 0,7 p. b. na 13,7 %, u žien zostala na úrovni 14,5 %. V medzikvartálnom porovnaní (3. štvrťrok 2013 oproti 2. štvrťroku 2013) vzrástla sezónne očistená nezamestnanosť o 2 tis. (o 0,5 %) na 389,1 tis. osôb.

Najvyšší podiel na trhu práce 66,3 % tvorili dlhodobo nezamestnaní (dlhšie ako 1 rok). V porovnaní s 3. štvrťrokom 2012 sa ich počet zvýšil o 7 % na 253,4 tis. osôb. Problémom boli predovšetkým osoby, ktoré boli nezamestnané viac ako 2 roky. Ich počet vzrástol o 13 % pri 73,7 % podiele na celkovej dlhodobej nezamestnanosti. Najpočetnejšou vekovou skupinou nezamestnaných s počtom 116,4 tis. a podielom 30,5 % bola skupina osôb vo veku 25 - 34 rokov. Najväčší medziročný prírastok nezamestnaných bol vo vekovej kategórii 50 - 54 ročných (12,7 %). Úbytok nezamestnaných bol len vo vekovej skupine 15 - 24 rokov o 6,4 % a u osôb v kategórii 55 - 59 rokov o 2,8 %. Z hľadiska veku a pohlavia sa najviac o 12,3 tis. zvýšil počet nezamestnaných mužov vo veku 25 - 34 rokov.
 
Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac nezamestnaných osôb pracovalo v priemysle (23,2 %). Najvyšší prírastok počtu nezamestnaných bol v odvetviach priemysel 9,3 tis. a obchod 6,1 tis. osôb. Najviac klesol počet nezamestnaných vadministratívnych službách o 3,1 tis. osôb.

Počet nezamestnaných osôb medziročne vzrástol vo väčšine krajov v rozsahu od 0,8 % (Žilinský kraj) do 12,4 % (Trnavský kraj). Nezamestnanosť klesla len v Košickom kraji (o 3,5 %). Na celko-vom počte nezamestnaných v SR sa v najväčšej miere podieľali Košický (18,9 %) a Prešovský kraj (18,8 %). Zároveň tieto dva kraje spolu s Banskobystrickým krajom vykázali aj najvyššiu úroveň miery nezamestnanosti (Košický 18,9 %, Banskobystrický 18,5 % a Prešovský 18,2 %). Miera nezamestnanosti sa medziročne zvýšila vo väčšine krajov, najviac v Trnavskom kraji (o 1,3 p. b.).

V 1. až 3. štvrťroku nezamestnanosť medziročne vzrástla o 3,4 % na 385,8 tis. osôb. Miera nezamestnanosti sa zvýšila o 0,4 p. b. na 14,2 %.

Poznámka: 1) definícia nezamestnanosti je v súlade s Nariadením komisie (ES) č. 1897/2000; 
p. b. percentuálny bod

 

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nezamestnanosť v 3. štvrťroku 2013 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail