Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2022
Print Mail TW FB WA

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2022

Posledná aktualizácia: 16.11.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 16.11.2022

Medziročná harmonizovaná inflácia dosiahla v októbri 14,5 %, je to najvyššia hodnota od začiatku milénia

Spotrebiteľské ceny v októbri 2022 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 14,5 %, v septembri 2022 bola táto hodnota 13,6 %. Medzimesačná HICP inflácia dosiahla v októbri 1,3 %, zatiaľ čo v októbri minulého roka bola jej hodnota 0,5 %.

Priemerná ročná miera HICP inflácie v októbri 2022 (priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla hodnotu 10,4 %. Je to o 8,1 percentuálneho bodu viac ako bola jej hodnota v októbri minulého roka. Priemerná ročná miera HICP inflácie je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná aj ako jedno zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.

Počas októbra 2022 harmonizované ceny medzimesačne vzrástli o 1,3 %. Tento výsledok najvýraznejšie ovplyvnil kladný príspevok odboru potraviny a nealkoholické nápoje o 0,58 percentuálneho bodu, kde rozhodujúci bol rast cien potravín. Príspevok zvýšenia cien potravín a nealkoholických nápojov spolu zodpovedal za takmer polovicu z celkovej medzimesačnej októbrovej inflácie. Druhý najvýraznejší vplyv na rast cien v porovnaní so septembrom mal odbor odevy a obuv (kladný príspevok 0,18 p. b.). Tretí v poradí príspevkov k medzimesačnej inflácii mal odbor bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (kladný príspevok 0,17 p. b.).

Výstupy k téme HICP:

Štatistický úrad zverejňuje údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices) tzv. HICP infláciu mesačne, zvyčajne v deň zverejnenia dát Eurostatom, čo je niekoľko dní po zverejnení národnej inflácie (CPI). Ide o rast cien počítaný v jednotnej metodike pre celú EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť údajov medzi krajinami EÚ navzájom. Spotrebné koše sa od seba čiastočne líšia, HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložku „Imputované nájomné“ a vybraté položky týkajúce sa veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú niektoré odlišnosti vo váhach ostatných zložiek.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail