Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v decembri 2020
Print Mail TW FB WA

Priemyselná produkcia v decembri 2020

Posledná aktualizácia: 10.02.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.02.2021

Priemyselná produkcia v decembri 2020 rástla prekvapivo najdynamickejšie za rok, na celoročnej úrovni však priemysel prepadol o 9,1 %

Vyšší medziročný rast produkcie priemyslu v decembri 2020 ťahalo viacero odvetví, celkovo  vykázalo vyššiu produkciu až 10 z 15 zložiek priemyslu. Najvplyvnejšia zložka - výroba dopravných prostriedkov vzrástla o 9,9 %. Na celoročnej úrovni sa však výroba dopravných prostriedkov prepadla o 16,4 %. Celkovo nižšiu produkciu v porovnaní s rokom 2019 zaznamenali s výnimkou štyroch všetky zložky priemyslu.

Priemyselná produkcia (PP) sa po nepriaznivom vývoji počas takmer celého roka 2020 na jeho konci zotavila, napriek nastupujúcej druhej vlne pandémie Covid-19. V decembri 2020 priemysel rástol druhý mesiac za sebou po deviatich mesiacoch poklesu, pričom medziročný rast zrýchlil na 6,8 %. Spomedzi15 sledovaných zložiek priemyslu 1) – odvetví, resp. ich špeciálnych zoskupení bol objem výroby medziročne vyšší v desiatich, za úrovňou decembra 2019 tak zaostávalo už len päť z nich.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie vzrástla výroba dopravných prostriedkov o 9,9 %, čo bol najväčší rast vo výrobe dopravných prostriedkov v roku 2020. Pokračoval výrazný rast v dodávke elektriny a plynu, nad úrovňou 10 % sa držal už šiesty mesiac po sebe, v decembri dosiahol 10,7 %. Prvýkrát v roku 2020 vzrástla aj výroba strojov i. n., medziročné zvýšenie  pritom hneď dosiahlo dvojcifernú hodnotu 17,2 %. Významne sa zvýšila aj výroba kovov o 12,8 % a výroba výrobkov z gumy a plastu o 9,6 %.

Celkovú produkciu ovplyvnil pokles vo výrobe koksu a ropných produktov o 24,3 %, ostatnej výrobe o 14,2 %, výrobe textilu a kože o 11,1 %, výrobe potravín o 1,7 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov o 6,6 %.

Pod­ľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s decembrom 2019 zvýšila výroba pre medzispotrebu o 11 %, produkcia investičných prostriedkov o 8 %, produkcia súvisia­ca s energetikou o 4,2 % a výroba predmetov dlhodobej spotreby o 1,3 %. Nižšia bola  produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 6 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v decembri 2020 oproti novembru 2020 znížila o 0,3 %.

 V súhrne od začiatku roka 2020 sa PP medziročne znížila o 9,1 %, pričom z 15 sledovaných zložiek priemyslu 1) – odvetví, resp. ich špeciálnych zoskupení väčšina zaostávala za úrovňou roka 2019, objem výroby vyšší ako v roku 2019 bol len v štyroch.   

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie, bolo najvýznamnejšie zníženie vo výrobe dopravných prostriedkov, a to o 16,4 %. V porovnaní s rokom 2019 bol výrazný pokles aj vo výrobe strojov i. n. o 12,8 %, ostatnej výrobe o 23,4 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu o 9,4 % a vo výrobe kovov o 6,5 %.

Produkcia bola oproti roku 2019 vyššia len v dodávke elektriny a plynu o 6,3 %, ťažbe a dobývaní o 6,5 %, vo výrobe koksu a ropných produktov o 4,5 % a vo výrobe chemikálií o 1,2 %.

Pod­ľa hlavných priemyselných zoskupení sa znížila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 17,7 %, produkcia inves­tičných prostriedkov o 15,3 %, výroba predmetov krátkodobej spotreby o 10 % a výroba pre me­dzi­spotre­bu o 6,4 %. Vyššia bola produkcia súvisia­ca s energetikou o 5,1 %.


Poznámka: predbežné údaje; priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu.  
1) Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 štruktúru priemyslu tvoria tri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
Plné názvy odvetví podľa SK NACE Rev. 2

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Priemyselná produkcia - vývoj z hľadiska podielu jednotlivých odvetví [pm0003ms]

Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0004ms]

Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0005ms]

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0006ms]

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0007ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v decembri 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail