Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v marci 2024
Print Mail TW FB WA

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v marci 2024

Posledná aktualizácia: 15.04.2024
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 15.04.2024

Inflácia stále klesala, v marci dosiahla hodnotu 2,3 %

Krátkodobo, medzimesačne rástli najmä ceny imputovaného nájomného, tepelnej energie, odevov a obuvi, ale napríklad aj kaderníckych služieb. V medziročnom porovnaní infláciu podporil hlavne alkohol, pohonné hmoty, a súčasne aj tovary a služby na údržbu domácností, napríklad čistiace prostriedky. Zdražovanie potravín a energií sa takmer úplne zastavilo.

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb vzrástli v marci oproti februáru o 0,1 %, medzimesačný rast cien spomaľuje od začiatku roka. Medziročná inflácia sa po roku nepretržitého spomaľovania dostala na hodnotu 2,3 %, bola najnižšia od začiatku leta 2021.

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (116 kB), alebo vo formáte PNG (230 kB).


Medzimesačný vývoj – marec 2024 v porovnaní s februárom 2024

Spotrebiteľské ceny v marci vzrástli medzimesačne len veľmi mierne. Najväčší vplyv mal rast cien tepelnej energie o 2,5 % a imputovaného nájomného o 0,4 %  v odbore bývanie a energie. Drahšie oproti februáru boli tiež odevy a obuv o 1,2 %, ako aj kadernícke služby o 1,1 % v odbore rozličné tovary a služby. Naďalej pokračovalo zvyšovanie cien viacerých položiek v odbore nábytok a bytové zariadenia a to najmä nábytku a čistiacich prostriedkov.

Medzimesačné zlacnenie sa z celkovo 12 odborov (výdavkových skupín domácností) prejavilo v 3. Najvýraznejší tlmiaci efekt malo zlacňovanie potravín a nealkoholických nápojov1), ceny samotných potravín klesli o 0,5 %. Pokles cien zaznamenali potraviny prvýkrát od leta 2023. Lacnejšie než vo februári boli potraviny v 6 z 9 sledovaných potravinových položiek. Menej platili spotrebitelia najmä za ovocie, mlieko, syry a vajcia, ako aj zeleninu, chlieb a obilniny. Lacnejší bol tiež cukor a cukrovinky, ale k zníženiu cien došlo aj pri alkohole v odbore alkoholické nápoje a tabak.

Medziročný vývoj – marec 2024 v porovnaní s marcom 2023

Inflácia v medziročnom porovnaní aktuálne dosiahla úroveň rastu 2,3 %. Medziročne vyššie ceny boli vo všetkých 12 odboroch (výdavkových skupinách domácností). Najvýznamnejší vplyv na celkový výsledok inflácie malo zdražovanie v troch odboroch spotrebného koša: doprava, alkohol a tabak, ako aj nábytok a bytové zariadenia. Dvojciferný rast stále pretrvával v odbore vzdelávania.

V odbore alkohol a tabakové výrobky negatívne ovplyvnili celkovú mieru inflácie najmä ceny destilátov, ktoré medziročne vzrástli o 19 %. Vplyv zvýšenia spotrebnej dane bol stále badateľný pri cenách tabaku, vyššie boli o 9,1 %.

Čoraz dynamickejšie však rastú ceny v odbore doprava, a to najmä pohonných látok. Tie po roku poklesov už druhý mesiac zdražovali, v marci boli drahšie ako pred rokom až o 5,1 %. Vyššie ceny za pohonné hmoty sa prejavili tiež v cenách dopravných služieb, a to najmä v autobusovej doprave.

V odbore nábytok a bytové zariadenia boli medziročne drahšie najmä čistiace prostriedky, a služby domácnosti, napríklad tepovanie.

Dve podielovo najvýznamnejšie výdavkové skupiny domácností -  potraviny s nealko nápojmi a bývanie s energiami mali výrazne tlmiaci účinok na celkový výsledok inflácie. V odbore bývanie a energie sa tempo zdražovania medziročne takmer nezmenilo. Potraviny boli medziročne drahšie už len o 0,6 %, pred rokom to bolo ešte 29 %. Zdražovanie sa spomaľovalo, zvyšovanie cien neprekročilo 6,5 %. Medziročný pokles zaznamenali 3 položky, spotrebitelia zaplatili menej za mlieko, syry a vajcia (o 4,5 %), tiež zeleninu (o 4,2 %) ako aj za oleje a tuky (o 3,9 %). 

Spolu za tri mesiace roku 2024 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 3,2 %.

Vývoj jadrovej a čistej inflácie

Pri februárovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 2,3 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 2,7 % a čistá inflácia hodnotu 3,4 %. Medzimesačne jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,1 % a čistá inflácia hodnotu 0,3 %.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

Poznámka: Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom z reprezentantov za vybrané druhy tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2024 a sú dostupné v databáze Štatistického úradu SR. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.

1) cenové výstupy za potraviny a nealkoholické nápoje sa od januára 2024 spracovávajú z nového zdroja – transakčných údajov obchodných reťazcov, ktoré nahradili tradičné terénne zisťovanie

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Výstupy k téme inflácia:

Zmena metodiky v zisťovaní spotrebiteľských cien

Štatistický úrad SR spracováva od januára 2024 cenové výstupy za potraviny a nealkoholické nápoje z nového zdroja – z tzv. scanner data, t.j. z transakčných údajov obchodných reťazcov. Nahradili tradičné  terénne zisťovania, výrazne sa tak rozšírili výstupy o spotrebiteľských cenách v uvedených segmentoch. Využívanie skener dát sú dôležitou súčasťou modernizácie cenových štatistík pri udržaní a zvyšovaní jej kvality. Viac v metodických vysvetlivkách – CPI.

Zverejňované typy inflácie

Štatistický úrad SR zverejňuje dva typy inflácie:

 • vývoj spotrebiteľských cien na základe národnej metodiky – Inflácia – Indexy spotrebiteľských cien (zaužívaná je anglická skratka CPI - Consumer Price Index)
 • vývoj spotrebiteľských cien na základe medzinárodne harmonizovanej metodiky EÚ -  Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP -Harmonized Indices of Consumer Prices)

Národná inflácia (CPI):

Ceny sa sledujú na spotrebnom koši, ktorý pozostáva z vybraných druhov tovarov a služieb zatriedených do 12 odborov, 44 skupín a 102 tried podľa klasifikácie COICOP. Ceny sa zisťujú na celom území SR.

Od januára 2024 spracováva ŠÚ SR cenové výstupy za potraviny a nealkoholické nápoje z nového zdroja – z tzv. scanner data, t.j. z transakčných údajov obchodných reťazcov. Vstupy o cenách  v uvedených segmentoch sa výrazne rozšírili a prispeli k skvalitneniu štatistických výstupov. Využívanie skener dát sú dôležitou súčasťou modernizácie a skvalitňovania cenových štatistík.

Ceny v ďalších odboroch sa naďalej získavajú priamo v teréne, vo vybraných predajniach a prevádzkach.

Zverejňované referenčné dáta sú pre celé územie Slovenska a všetky typy spotrebiteľov. Štatistický úrad SR však zverejňuje aj nárast cien pre špecifické sociálne skupiny –  pre domácnosti zamestnancov, dôchodcov a nízkopríjmové domácnosti. Dôchodcovská inflácia vyjadruje zmenu spotrebiteľských cien pre domácnosti dôchodcov. Rozdiel medzi celkovou a dôchodcovskou infláciou spočíva vo váhach tovarov a služieb v spotrebnom koši (COICOP). Podrobné údaje v členení podľa sociálnych skupín obyvateľstva sa zverejňujú približne desať dní po CPI, aktuálne údaje za marec budú dostupné 26. apríla 2024 v kapitole databázy DATAcube: 2. 3. 1. 1 - Indexy spotrebiteľských cien

Medzinárodne harmonizovaná inflácia v EÚ (HICP)

Ide o údaje zisťované podľa jednotnej metodiky EÚ pre absolútnu porovnateľnosť inflácie medzi krajinami. Zoznam cien tovarov a služieb (spotrebné koše) sa čiastočne líši, HICP na rozdiel od národnej inflácie (CPI) neobsahuje „Imputované nájomné“ a vybraté položky veľkých opráv a údržby domácnosti. Indexy HICP v EÚ sa zverejňujú mesačne, niekoľko dní po národnej inflácii CPI v zmysle Kalendára prvého zverejnenia v kapitole databázy DATAcube: 2. 3. 3 - Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (inflácia HICP).

Spotrebný kôš - štruktúra výdavkov domácností

Štatistický úrad každoročne reviduje váhy výdavkových položiek v štruktúre spotrebného koša. Zverejnený graf spotrebného koša je platný pre rok 2024. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Váhy výdavkových položiek sú nevyhnutnou súčasťou výpočtu výšky inflácie (rastu spotrebiteľských cien).

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra výdavkov domácností, ktorý prezentuje spotrebný kôš platný pre rok 2024. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne výdavkové skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Poznanie štruktúry výdavkov domácností je nevyhnutnou súčasťou pre zistenie výšky inflácie (rastu cien), pretože určuje váhy výdavkových položiek pre jej výpočet. Váhy sú každoročne revidované.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (99 kB), alebo vo formáte PNG (178 kB).

 

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v marci 2024 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail