Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2019

Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2019

Posledná aktualizácia: 06.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 06.09.2019

 

 

(podľa Výberového zisťovania pracovných síl) 1)

V domácej ekonomike a v zahraničí pracovalo 2,57 milióna Slovákov, miera zamestnanosti dosiahla 73 %

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)  rástla aj v druhom štvrťroku tohto roka, v domácej ekonomike či v zahraničí pracovalo celkovo 2 569,9 tis. osôb. Medziročný rast zamestnanosti dosiahol 0,5 % . Tempo rastu oproti 2. štvrťroku 2018 sa spomalilo o 0,7 p. b. Počet pracujúcich 2) v absolútnom vyjadrení sa zvýšil o 13,9 tis. osôb. Miera zamestnanosti 3) medziročne vzrástla o 1 p. b. na 73 %. Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí sa zamestnanosť na území Slovenska zvýšila o 1,1 % na 2 442,2 tis. osôb.

Sezónne očistená celková zamestnanosť oproti 1. štvrťroku 2019 klesla o 0,5 %, na 2 576,1 tis. pracujúcich.

Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2019

Najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti mali z odvetvového hľadiska priemysel (26,7 %), obchod (11,9 %) a stavebníctvo (9,5 %). Pracujúci pribudli v stavebníctve o 4,6 tis., v priemyselnej výrobe sa ich počet zvýšil o 8,5 tis. osôb. Z odvetví služieb rast zamestnanosti ovplyvnili najmä prírastky pracujúcich vo vzdelávaní o 21,2 tis. a v odborných vedeckých a technických činnostiach o 13,6 tis. Priaznivý vývoj bol v poľnohospodárstve, po dlhodobom poklese sa zamestnanosť zvýšila druhý štvrťrok po sebe, medziročne o 14,2 tis. osôb.

Celková zamestnanosť z hľadiska štruktúry pracujúcich vzrástla najmä vplyvom vyššieho počtu podnikateľov  4) o 20,3 tis. (o 5,4 %), ich počet dosiahol 393,8 tis. Znížil sa počet zamestnancov, na 2 173,9 tis. osôb, v dôsledku poklesu počtu osôb vykonávajúcich aktivačnú prácu a prácu na dohodu. Bez započítania týchto osôb, počet samotných zamestnancov s pracovnou zmluvou sa zvýšil o 0,6 %, resp. o 12,9 tis. na 2 110,8 tis.

Vekové zloženie trhu práce sa menilo v prospech pracujúcich vo veku 60 a viac rokov, kde bol prírastok o 17,1 % (o 26 tis. osôb viac) a v kategórii 35 - 49 ročných, s rastom o 1,8 %. V ostatných vekových kategóriách sa zamestnanosť znížila, najmä u mladých vo veku 15 - 24 rokov o 13,8 % (ubudlo 22,4 tis. osôb).

Počet pracujúcich sa medziročne zvýšil takmer vo všetkých krajoch, najviac v Bratislavskom (o 1,5 %) a Prešovskom kraji (o 1,2 %). Pokles bol len v Trenčianskom kraji (o 1,1 %).

V priemere za 1. polrok 2019 vzrástla celková zamestnanosť medziročne o 1,2 % na 2 579,2 tis. osôb.

Pracujúci v zahraničí

Počet pracujúcich v zahraničí do 1 roka sa podľa VZPS 5) znížil aj v 2. štvrťroku 2019, dosiahol 127,7 tis. osôb. Oproti 2. štvrťroku 2018 ich počet klesol o 8,7 % ( o 12,1 tis. osôb), dynamika poklesu sa medziročne zrýchlila o 2 p. b.

Medzi migrantmi za prácou prevládali pracujúci v priemysle (34,4 tis. osôb), stavebníctve (31,2 tis. osôb) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (25,7 tis. osôb). Napriek celkovému poklesu o 10,3 tis. osôb, najviac slovenských občanov pracovalo v Rakúsku (40,2 tis.). V rámci európskych krajín Slováci okrem Rakúska odchádzali za prácou vo väčšom počte  do Českej republiky (29,2 tis. osôb) a Nemecka (23,9 tis. osôb). Z regionálneho hľadiska najviac osôb, ktoré si našli prácu v zahraničí, bolo z Prešovského kraja (27 tis. osôb).

Počet voľných pracovných miest 6) v 2. štvrťroku 2019 sa medziročne znížil v priemere o 2 178 (o 9 %) na 22 156 miest. Absolútne najviac ich počet klesol v priemyselnej výrobe (o 950 miest), veľkoobchode a maloobchode (o 589 miest), ubytovacích a stravovacích službách (o 425 miest) a v stavebníctve (o 423 miest). Ponuka voľných pracovných miest sa najviac zvýšila v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 429 miest).


 Poznámka:

1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
2) pracujúci v zmysle VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na riadnej materskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok, osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia a osôb na platených aktivačných prácach; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku
3) v percentách vyjadrený podiel počtu pracujúcich vo veku 20 - 64 rokov z celkového počtu obyvateľstva v rovnakom veku
4) spoločníci firiem, živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, osoby so slobodným povolaním s jediným alebo hlavným zamestnaním
5) migrácia za prácou do zahraničia do 1 roku vrátane časovo neobmedzenej dochádzky za prácou
6) počet voľných pracovných miest - uvádza sa priemerný počet novovytvorených, neobsadených alebo uvoľnených pracovných miest podľa štvrťročného štatistického výkazníctva vrátane odhadu za živnostníkov
Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube. [pr0002qs]

 


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail