Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júni 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júni 2019

Posledná aktualizácia: 09.08.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 09.08.2019

 


Vývoj v júni 2019 v porovnaní s májom 2019 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) sa medzimesačne zvýšili len vo vybraných trhových službách o 0,4 %. Znížili sa v doprave a skladovaní o 3,2 %, priemysle o 2,7 %, stavebníctve o 1,1 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,6 %.

Vývoj v júni 2019 v porovnaní s júnom 2018

Tržby v  priemysle klesli o 7,4 %, dostali sa na najnižšiu úroveň od júla 2016. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 12,8 %; ťažbe a dobývaní o 7,8 %; priemyselnej výrobe o 7 %. Rast bol len v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 11 %. Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese tržieb, najvýznamnejšie zníženie zaznamenali vo výrobe dopravných prostriedkov o 6,8 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 12,8 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 41,9 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 8,4 % a vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 8,2 %. Tržby vzrástli iba vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 8,2 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 6,4 % a v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 11 %.

stavebníctve sa tržby po ročnom raste v júni 2019 znížili o 2,3 %.

doprave a skladovaní sa tržby medziročne zvýšili o 0,2 %, čo bol najnižší rast od začiatku roka. Tržby vzrástli najmä v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 2 % a v poštových službách a službách kuriérov o 8,7 %. Pokles zaznamenali len v pozemnej doprave a doprave potrubím. 

Tržby v informačných a komunikačných činnostiach 2) medziročne vzrástli o 8,9 % vplyvom vyšších tržieb predovšetkým v počítačovom programovaní o 11,5 % a v telekomunikáciách o 8 %. Pokles bol len vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov.

Vo vybraných trhových službách 3) sa celkové tržby zvýšili o 4,8 %. Rast ovplyvnili vyššie tržby najmä v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 11,8 %, architektonických a inžinierskych činnostiach o 13,6 % a v reklame a prieskume trhu o 9,2 %. Najväčší pokles tržieb bol v činnostiach herní a stávkových kancelárií.

Vývoj za šesť mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018

Celkové tržby v priemysle sa zvýšili o 4,1 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 13,3 %; priemyselnej výrobe o 5,4 %; ťažbe a dobývaní o 3,7 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,1 %. Podľa špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví sa tržby za vlastné výkony a tovar zvýšili hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov o 16,9 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 8,2 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 4,7 %, dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 13,3 % a v ťažbe a dobývaní o 3,7 %. Medziročne tržby klesli najmä v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,1 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 6,9 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 2 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 8,7 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 7,5 %.

Tržby stavebných subjektov sa zvýšili o 3,5 %.

doprave a skladovaní tržby medziročne vzrástli o 4,1% predovšetkým vplyvom rastu v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 9,1 % a v poštových službách a službách kuriérov o 11 %. Tržby sa znížili len v pozemnej doprave a doprave potrubím.  

informačných a komunikačných činnostiach sa celkové tržby zvýšili o 10 %. Rast ovplyvnili vyššie tržby vo všetkých činnostiach, najmä v počítačovom programovaní o 11,9 %, telekomunikáciách o 8,1 % a v informačných službách o 11,1 %.

Vo vybraných trhových službách tržby vzrástli o 10,3 %. Tržby rástli vo všetkých činnostiach, najviac v administratívnych, pomocných kancelárskych a iných obchodných pomocných činnostiach o 13,1 %, činnostiach v oblasti nehnuteľností a v činnostiach herní a stávkových kancelárií zhodne o 7,5 %. 


Poznámka: z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
3) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júni 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail