Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace 2022
Print Mail TW FB WA

Vývoj zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace 2022

Posledná aktualizácia: 09.05.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 09.05.2022

Import SR aj v marci dynamicky rástol, deficit zahraničného obchodu s tovarom dosiahol rekordnú výšku

Obchodná bilancia Slovenska bola v marci 2022 záporná piaty mesiac v rade, schodok zahraničného obchodu dosiahol 420 mil. eur. Je to po apríli 2020, kedy obchod ovplyvnila pandémia koronavírusu, druhý najvyšší mesačný deficit za posledné desaťročie.

Dovoz tovaru na Slovensko vyskočil v marci 2022 podľa predbežných výsledkov o 14,9 % na historicky najvyššiu hodnotu tesne nad 9 mld. eur. Medziročný rast importu tovaru naďalej ovplyvňovali najmä vyššie ceny nakupovaného zemného plynu, ropy, elektriny, ale tiež železnej rudy a komponentov pre vozidlá. Tempo medziročného rastu dovozu sa však od začiatku roka zmierňuje.

Aj celková hodnota vyvezeného tovaru zo Slovenska počas mesiaca marec bola rekordná, keď dosiahla 8,6 mld. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástla o 1,5 %. Rast vývozu podporil najmä vyšší medziročný vývoz kovov, hutníckych a gumárenských výrobkov, ale aj chemikálií.

Deficit zahraničného obchodu sa v marci prehĺbil z februárových 199,3 mil. eur na marcových 420 mil. eur. Vzhľadom na to, že ide o predbežné výsledky, saldo môže byť v nasledujúcich mesiacoch mierne revidované.

Ilustračný obrázok - Graf

Medziročný rast hodnoty dovozu pokračuje plynule od februára minulého roka. Z desiatich tried v štruktúre dovozu vykázalo medziročný nárast v marci tohto roka deväť z nich. Vyššiu dynamiku celkového dovozu ovplyvnila najmä aktuálne tretia objemovo najväčšia položka v dovoze – Minerálne palivá (SITC 3), medzi ktoré patrí napríklad dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie. Výrazné rasty v tejto triede pokračujú plynule už od apríla minulého roka, aktuálne bola hodnota dovezeného tovaru v tejto triede medziročne vyššia o 151 %, keď dosiahla takmer 1,1 mld. eur. Dovoz minerálnych palív mal aktuálne takmer dva a pol násobne vyššiu hodnotu ako v marci 2021 a 2020.

Hodnota vyvezeného tovaru zo Slovenska bola medziročne vyššia piaty mesiac v rade. Z desiatich tried vykázalo nárast osem z nich. Pokles po štyroch mesiacoch opäť zaznamenala najobchodovanejšia trieda v zahraničnom obchode SR - Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov. Medziročne bol objem tovaru v tejto triede nižší o 9,1 %, aj keď hodnota vyvezeného tovaru bola druhá najvyššia za posledných 12 mesiacov. Výrazne, a to až o vyše 24 % klesol vývoz v tejto triede najmä do krajín mimo EÚ.

K celkovému rastu hodnoty slovenského exportu v marci 2022 najviac prispel o takmer 28 % vyšší vývoz druhej najobchodovanejšej triedy - Trhové výrobky (SITC 6), kam patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví ako je spracovanie kovov, hutníctvo, gumárenstvo a pod. Výraznejšie medziročné rasty zaznamenali menej obchodované triedy – Minerálne palivá (o 34 %) a Chemikálie (o 39 %).

Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v marci 2022 celkový vývoz tovaru hodnotu 7,5 mld. eur, pri medziročnom raste o 1,5 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 12,9 % na 8 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 525,4 mil. eur.

Vývoj za tri mesiace 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021

Za január až marec 2022 hodnota tovarov medziročne vzrástla pri vývoze o 9 % na 24,2 mld. eur a pri dovoze o 21,3 % na 25,2 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 972,7 mil. eur. Za rovnaké obdobie minulého roka pritom bolo aktívne v objeme viac ako 1,4 mld. eur

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až marci 2022 oproti rovnakému obdobiu minulého roku bol vyšší o 12,9 % a z celkového vývozu tvoril viac ako 80 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 61 % a medziročne vzrástol o 13,7 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až marci 2022 oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesol o 5,4 % a z celkového vývozu tvoril necelú pätinu. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celku podieľal 39 % a medziročne dosiahol vyššiu hodnotu o 35,3 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 58,4 % na celkovom vývoze a 44 % na celkovom dovoze.

Poznámka: Údaje sú v bežných cenách v hodnote typu FOB, t. j. zahŕňajú transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb (napr. doprava, poistenie, prekládka, skladovanie tovaru a pod.) spojených s dodaním tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny.
Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 9. júna 2022. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením JDEMETRA+.
Údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail