Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj hospodárstva SR v decembri a za rok 2018

Vývoj hospodárstva SR v decembri a za rok 2018

Posledná aktualizácia: 18.02.2019
ilustratívny obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 18.02.2019

Priemyselná produkcia (PP) 1) v decembri 2018 medziročne vzrástla o 3,1 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 4,1 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 1 % a v ťažbe a dobývaní o 3,9 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 26,4 %, výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 73,2 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 3,6 %, výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 4,7 % a výroba koksu a rafinovaných ropných produktov o 1,6 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 10,5 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 11,6 %, výrobe elektrických zariadení o 8,4 %, výrobe chemikálií a chemických produktov o 15,7 % a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 10,7 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s decembrom 2017 zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 15,6 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 6 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 12,1 %, výroba pre medzispotrebu o 6,3 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 0,6 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v decembri 2018 oproti novembru 2018 znížila o 0,9 %.

Od začiatku roka 2018 vzrástla PP medziročne o 4,5 %, v tom v priemyselnej výrobe o 6,5 %. Produkcia klesla v ťažbe a dobývaní o 9,8 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,5 %. 

Tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle po očistení od sezónnych vplyvov (vrátane vplyvu počtu pracovných dní) v decembri 2018 oproti novembru 2018 vzrástli o 0,3 %. V decembri 2018 oproti decembru 2017 vzrástli o 4 %. Od začiatku roka za dvanásť mesiacov tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli o 6,1 %.  

Stavebná produkcia 3) v decembri 2018 dosiahla 540,3 mil. eur a v porovnaní s decembrom 2017 sa zvýšila o 7,9 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 1,4 % nižšia ako v novembri 2018. Priemerná denná produkcia (30 mil. eur) sa pri nižšom počte pracovných dní (o 1 deň) medziročne zvýšila o 13,9 %.

Produkcia realizovaná firmami v tuzemsku sa v porovnaní s decembrom 2017 zvýšila o 7,5 % a dosiahla 515 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne znížil o 0,3 p. b. na 95,3 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo medziročné zvýšenie novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 10,1 % na 350,4 mil. eur a zvýšenie opráv a údržby o 3,6 % na 155,3 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 68 % (o 1,7 p. b. viac ako v decembri 2017), podiel prác na opravách a údržbe tvoril 30,2 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s decembrom 2017 výstavba na budovách zvýšila o 10,7 % na 371,8 mil. eur a práce na inžinierskych stavbách v priebehu decembra sa zvýšili o 0,1 % na 143,2 mil. eur. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 72,2 % a ich podiel sa medziročne zvýšil o 2,2 p. b., práce na inžinierskych stavbách predstavovali z celkového objemu 27,8 % produkcie. Produkcia realizovaná v zahraničí sa medziročne zvýšila o 14,9 % na 25,4 mil. eur; z celkového objemu produkcie tvorila 4,7 %.

Stavebné podniky dosiahli v decembri 2018 tržby za vlastné výkony a tovar v hodnote 910,3 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov boli v porovnaní s novembrom 2018 nižšie o 1,7 %. a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšili o 10,5 %. Od začiatku roka 2018 boli tržby o 10,9 % vyššie ako za rovnaké obdobie roku 2017.

predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 4) sa v decembri oproti 5) tržby za vlastné výkony a tovar v stálych cenách znížili o 2,5 %. Tržby sa realizovali s medziročným poklesom o 5,9 %. Vzrástli v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 1,7 %. Klesli v predaji motorových vozidiel o 6,1 % a v oprave a údržbe motorových vozidiel o 3 %. Od začiatku roka tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli o 4,7 %.

Vo veľkoobchode 6) v medzimesačnom porovnaní tržby za vlastné výkony a tovar  5) oproti novembru 2018 klesli o 1,5 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli v bežných cenách o 2,6 %. Tržby medziročne vzrástli vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 17,7 %, sprostredkovaní veľkoobchodu o 11,8 %, nešpecializovanom veľkoobchode o 8,1 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 5,1 % a v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 1 %. Tržby klesli vo veľkoobchode so zariadeniami pre IKT o 6,6 %, veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 4 % a vo veľkoobchode so strojmi a zariadeniami o 2,4 %.Vo veľkoobchode sa za dvanásť mesiacov medziročne tržby zvýšili v bežných cenách o 7,8 %.

maloobchode 7) sa oproti novembru 2018 tržby za vlastné výkony a tovar 5 znížili o 0,7 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa tržby zvýšili o 0,6 %. Tržby medziročne vzrástli v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 11,6 %, maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 8,9 %, maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 6 %, maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 4,3 % a v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 4 %. Pokles tržieb bol v maloobchode so zariadeniami pre IKT o 20 %, maloobchode v stánkoch a na trhoch o 9,5 %, maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 9,3 % a v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 1 %.Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa tržby za desať mesiacov zvýšili v bežných cenách o 3,6 %.

V ubytovaní sa v decembri 2018 v porovnaní s novembrom tržby za vlastné výkony a tovar 5) znížili o 1,1 %. Tržby za vlastné výkony a tovar sa v decembri realizovali s medziročným rastom o 1,1 % a za dvanásť mesiacov vzrástli o 9,9 %.

V decembri sa v  činnostiach reštaurácií a pohostinstiev v medzimesačnom porovnaní tržby za vlastné výkony a tovar 5) znížili o 0,6 %. Tržby sa realizovali s medziročným rastom o 1,2 %. Od začiatku roka do konca decembra 2018 sa v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev tržby za vlastné výkony a tovar zvýšili oproti rovnakému obdobiu roka 2017 o 6,1 %.

doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov, sa v decembri 2018 tržby za vlastné výkony a tovar zo sezónne očistených údajov medzimesačne v bežných cenách znížili o 1,6 %. V porovnaní s decembrom 2017 vzrástli v bežných cenách o 3,3 %. Na tržbách sa podieľala 52,6 %-ami pozemná doprava a doprava potrubím (tržby medziročne vzrástli o 3,9 %) a 37,3 %-ami skladové a pomocné činnosti v doprave (tržby medziročne vzrástli o 0,5 %). Vysoký nárast tržieb ale pri podstatne menších (1,1 %) podieloch vykázali vodná doprava o 213,2 % a letecká doprava o 32,6 %. Za celý rok 2018 sa tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní medziročne zvýšili o 5 %.

V decembri 2018 sa nákladnou dopravou prepravilo 22,7 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2017 preprava tovaru bola vyššia o 5,5 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru bol nižší v porovnaní s decembrom 2017 o 0,2 p.b. Výkony v tonokilometroch sa medziročne zvýšili o 6,6 %. Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 52 mil. osôb. Medziročne preprava osôb klesla o 4,7 % a výkony v osobokilometroch o 2,1 %.

informačných a komunikačných činnostiach sa v porovnaní s novembrom 2018 sezónne očistené tržby za vlastné výkony a tovar medzimesačne znížili o 5,2 %. Medziročne sa tržby za vlastné výkony a tovar oproti decembru 2017 zvýšili o 1,1 % (v bežných cenách). Podstatnou mierou sa na nich podieľali tržby za počítačové programovanie (46,2 %) a telekomunikácie (27,8 %). Rast tržieb bol vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov a zvukových nahrávok o 98,7 %, činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie o 85,7 %, informačných službách o 27,9 % a v telekomunikáciách o 0,8 %. Pokles bol v nakladateľských činnostiach o 25,8 % a v počítačovom programovaní o 8,5 %. Za celý rok 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 boli tržby v bežných cenách vyššie o 8,3 %.

Vo vybraných trhových službách sa v decembri realizovali tržby za vlastné výkony a tovar 5) s medzimesačným rastom o 0,2 %. Medziročne vzrástli o 12,7 %. Najvyššou mierou sa na nich podieľali tržby za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 59,3 %, administratívne a podporné služby 23,2 %, umenie, zábava a rekreácia 13,1 % a ostatné činnosti 3,3 %. Vývoj najviac ovplyvnil nárast tržieb za činnosti v oblasti nehnuteľností o 29,7 %, administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti o 13,4 %, činnosti herní a stávkových kancelárií o 13,2 % a architektonické a inžinierske činnosti o 12,8 %. Tržby poklesli za činnosti cestovných agentúr a cestovných kancelárií o 9,9 % bezpečnostné a pátracie služby o 1,5 % a za právne a účtovnícke činnosti o 0,4 %. V priemere za dvanásť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka tržby vzrástli o 11,3 %.

Zamestnanosť 8) 9) v decembri 2018 oproti decembru 2017 vzrástla vo vybraných trhových službách o 6,8 %, informačných a komunikačných činnostiach o 6,5 %, stavebníctve o 6,3 %, v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 6,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,7 %, doprave a skladovaní o 4,5 %, ubytovaní o 4,1 %, maloobchode o 2,3 % a v priemysle o 1,9 %. Klesla vo veľkoobchode o 1,3 %.

Priemerný počet zamestnaných osôb sa za celý rok od začiatku roka zvýšil v informačných a komunikačných činnostiach o 6,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov a v doprave a skladovaní zhodne o 6,4 %, vybraných trhových službách o 6,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,9 %, ubytovaní o 5,7 %, maloobchode a v  stavebníctve zhodne o 3,3 %, a v  priemysle o 2,9 %. Znížil sa vo veľkoobchode o 0,1 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 10) sa zvýšila v decembri 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roka v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14,3 %, ubytovaní o 10,3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 9,6 %, vybraných trhových službách o 8,3 %, stavebníctve o 7,5 %, veľkoobchode o 6 %, maloobchode o 5,7 %, priemysle o 4,9 % a v doprave a skladovaní o 4 %. Klesla v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 3,5 %.

Reálna mzda v decembri 2018 oproti decembru 2017 vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 12,4 %, ubytovaní o 8,4 %, informačných a komunikačných činnostiach o 7,6 %, vybraných trhových službách o 6,3 %, stavebníctve o 5,5 %, veľkoobchode o 4,1 %, maloobchode o 3,8 %, priemysle o 2,9 % a v  doprave a skladovaní o 2,1 %. Klesla v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 5,4 %.

V priemere za rok 2018 mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 897 eur, priemysle 1 116 eur, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 1 003 eur, veľkoobchode 979 eur, doprave a skladovaní 962 eur, vybraných trhových službách 956 eur, ubytovaní 734 eur, maloobchode 726 eur, stavebníctve 713 eur a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 473 eur.

V priemere za dvanásť mesiacov roka 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roka priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v informačných a komunikačných činnostiach o 9,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,5 %, ubytovaní o 8,3 %, maloobchode o 7,2 %, veľkoobchode o 7,1 %, priemysle o 6,7 %, stavebníctve o 6,4 %, vybraných trhových službách o 5,9 %, doprave a skladovaní o 5 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 2,1 %.

Priemerná reálna mesačná mzda od začiatku roka medziročne vzrástla v  činnostiach reštaurácií a pohostinstiev informačných a komunikačných činnostiach zhodne o 7 %, ubytovaní o 5,8 %, maloobchode o 4,7 %, veľkoobchode o 4,6 %, priemysle o 4,1 %, stavebníctve o 3,8 %, vybraných trhových službách o 3,3 %, doprave a skladovaní o 2,4 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 0,4 %.

Spotrebiteľské ceny v decembri v porovnaní s novembrom v úhrne klesli o 0,1 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli nižšie o 0,7 % (pre tuzemsko aj pre export klesli zhodne o 0,7%). Ceny stavebných prác 11) zostali nezmenené a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve klesli o 1,1 %.

V decembri 2018 v porovnaní s decembrom 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1,9 % (pri raste regulovaných cien o 2,5 % a jadrovej inflácie o 1,8 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 3 % (pre tuzemsko vzrástli o 4,3 % a pre export o 2,3 %). Ceny stavebných prác 11) vzrástli o 3,7 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 3,2 %. Ceny produktov poľnohospodárskej výroby klesli o 0,8 % pričom ceny rastlinných produktov vzrástli o 8,1 % a živočíšnych produktov klesli o 8,1 %.

V priemere za rok 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,5 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 2,5 % (pri raste cien pre tuzemsko o 4,9 % a pre export o 1,1 %). Zvýšili sa ceny stavebných prác o 3,4 % a ceny materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve o 4,4 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli o 2 % pri raste cien rastlinných výrobkov o 2,7 % a živočíšnych výrobkov o 1,3 %.

zahranično-obchodnej činnosti 12) v decembri 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 5 840,2 mil. eur, pri medziročnom raste o 5,9 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 7,4 % na 5 969,5 mil. eur. Deficit zahraničného obchodu bol v objeme 129,3 mil. eur (o 85,1 mil. eur vyšší ako v rovnakom období minulého roku).

Za január až december 2018 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 6,9 % na 79 897,7 mil. eur a celkový dovoz o 8 % na 77 445,6 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2 452,1 mil. eur (o 599,1 mil. eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku).


Poznámky: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách v činnostiach vnútorného obchodu (okrem veľkoobchodu) sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015.
Počet pracovných dní v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 bol v decembri 2018 nižší o 1 deň a od začiatku roka vyšší o 3 dni.
1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní
2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu tržby za vlastné výkony a tovar zahŕňajú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty
3) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami; vrátane odhadu produkcie za stavebné závody nestavebných podnikov
4) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode
5) zo sezónne očistených údajov
6) plný názov odvetvia "veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov"
7) plný názov odvetvia "maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov"
8) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia
9) v informačných a komunikačných činnostiach a vo vybraných trhových službách priemerný evidenčný počet zamestnancov vrátane živnostníkov
10) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby
11) odhady mesačného vývoja cien sa vždy po uplynutí štvrťroka spätne upresňujú podľa výsledkov priameho zisťovania cien v stavebníctve
12) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colnej sekcie finančného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj hospodárstva SR v decembri a za rok 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail