Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v júni 2023
Print Mail TW FB WA

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v júni 2023

Posledná aktualizácia: 14.07.2023
Ilustračný obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.07.2023

Zmierňovanie rastu inflácie pokračuje, pred letom bola na úrovni 10,8 %

Medziročné spomaľovanie rastu inflácie v júni ovplyvnil najmä rýchlejší pokles cien pohonných hmôt o takmer 19 %, zdražovanie potravín pod 20 % a bývanie s energiami a službami pod 10 %. Pozitívom je, že medzimesačne sa rast cien potravín zastavil prvýkrát od augusta 2021.

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júni 2023 medzimesačne vzrástli o 0,2 %. Medziročne inflácia od roku 2021 bez prestávky rastie, štvrtý mesiac však jej dynamika klesla na úroveň 10,8 %. Stále sú to vysoké hodnoty od začiatku milénia.

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (82 kB), alebo vo formáte PNG (110 kB).


Medzimesačný vývoj – jún 2023 v porovnaní s májom 2023

Medzimesačne rástli ceny v 9 z 12 sledovaných odborov (výdavkových skupín domácností). Najvýraznejší vplyv na celkový výsledok mal rast v odbore doprava, v ktorom opätovne vzrástlo hlavne prevádzkovanie prostriedkov osobnej dopravy o 1,3 %, z toho najviac rástli ceny pohonných látok o 1,6 %.

S príchodom leta sa zvýšili aj ceny organizovaných dovolenkových zájazdov o 6 % a ľudia si viac priplatili aj v  reštauráciách a kaviarňach o 1 %.

Tlmiaci účinok na medzimesačný rast mali ceny potravín, ktorých rast sa v júni zastavil prvýkrát od augusta 2021 a zostal na májovej úrovni. Ceny klesli v 5 z 9 sledovaných potravinových položiek. Ceny mlieka, syrov, a vajec klesli o 1,7 %, znižovali sa tretí mesiac po sebe. Medzimesačne nižšie boli ceny aj pri chlebe a obilninách o 0,4 %, pri zelenine o 1,4 % a pri olejoch a tukoch o 3,5 % (hlavne poklesom cien masla, margarínu). V porovnaní s májom ešte stále rástli ceny mäsa o 0,7 %, ovocia o 6,1 % a cukru a cukroviniek o 0,8 %. Nealkoholické nápoje zaznamenali pokles o 0,2 %, nižšie ceny mala káva aj minerálne vody.

K zmierneniu rastu prispeli aj klesajúce ceny v odbore bývanie a energie, medzimesačne prvýkrát po dvoch rokoch klesli o 0,1 %. Najviac to ovplyvnili nižšie ceny tepelnej energie o 1,3 %, ako aj ceny imputovaného nájomného o 0,1 %, ktoré naposledy klesli v januári tohto roku.

Z ďalších váhovo menej významných položiek sa zvýšili ceny alkoholických nápojov, tovarov a služieb na údržbu domácnosti, farmaceutických výrobkov, služieb osobnej starostlivosti, sociálnych služieb aj ceny odevov.

Index spotrebiteľských cien sa v júni oproti máju znížil v domácnostiach zamestnancov, v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 % a v domácnostiach dôchodcov sa zvýšil o 0,1 %.

Medziročný vývoj – jún 2023 v porovnaní s júnom 2022

Medziročná inflácia sa znížila na 10,8 %, čo bola úroveň naposledy v marci 2022. Vyššie ceny boli v 11 z 12 sledovaných výdavkových skupinách (odboroch) domácností, dvojciferný rast zaznamenávalo stále šesť odborov. Pokles pokračoval iba pri cenách v odbore doprava.

Najväčší vplyv na celkovú infláciu mali ceny potravín s nealko nápojmi, ktoré sú jednou z najvýznamnejších položiek vo výdavkoch domácností. Tie nepretržite rastú už tretí rok a v júni medziročne stúpli o 19 %, čo sú hodnoty spred roka. Dynamika rastu sa spomalila tretí mesiac, avšak ceny vyššie o viac ako 20 % sa stále udržali v 5 spomedzi 9 sledovaných skupín potravín. Najvýznamnejšie boli najmä vyššie ceny chleba a obilnín o 20 %, mlieka, syrov a vajec o 21,6 %, a tiež zeleniny o 25 % aj cukru a cukroviniek o 28,5 %. Nealkoholické nápoje sa zvýšili o 17,7 %.

Pred letom k celkovému výsledku inflácie prispeli aj vyššie ceny za stravovacie služby o 12,9 %, z toho hlavne v reštauráciách a kaviarňach o 14,7 %, ako aj vyššie ceny za ubytovacie služby o 9,5 %. Naďalej rástli ceny za tovary a služby osobnej starostlivosti o viac ako 15 %, z nich hlavne ostatné pomôcky a výrobky o 17,4 %. Vyššie ceny zaznamenalo aj odievanie či vzdelávanie.

Rast cien v odbore bývanie a energie, ktorý tiež patrí k váhovo najvýznamnejším položkám a spolu s potravinami tvorí takmer polovicu všetkých výdavkov domácností, bol aktuálne v júni na úrovni 9,7 %. Hodnotu pod 10 % mal naposledy v decembri 2021. Vyššie ceny zaznamenali pevné paliva o 37,1 % a tepelná energia o 17,7 %, ako aj údržba a oprava obydlia o 15,6 %, či zber smetí o 17,2 %. Dlhodobý vplyv rastu cien stavebných materiálov sa prejavuje v imputovanom nájomnom, to v júni zaznamenalo medziročne zvýšenie cien o 6 %, čo bola najnižšia hodnota za posledné dva roky.

Medziročný rast cien tlmil iba odbor doprava, ceny v ňom klesli o 5,1 %. Najväčší vplyv mal pokles cien pohonných látok, ktoré boli medziročne lacnejšie o 18,6 %.

Index spotrebiteľských cien sa v júni 2023 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 10,7 %, za nízkopríjmové domácnosti o 11,6 % a za domácnosti dôchodcov o 11,4 %.

V súhrne za prvý polrok roka 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 13,6 % (za domácnosti zamestnancov o 13,5 %, za nízkopríjmové domácnosti a za domácnosti dôchodcov zhodne o 14,5 %).

Vývoj jadrovej a čistej inflácie

Pri júnovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 10,8 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 11,6 % a čistá inflácia hodnotu 9,3 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 0,3 % a čistá inflácia 0,4 %.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

Výstupy k téme inflácia:

Národná inflácia (CPI):

Údaje o indexoch spotrebiteľských cien (národná inflácia/CPI) sa zverejňujú mesačne 13. až 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení referenčného obdobia. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca. Ceny sa sledujú na spotrebnom koši, založenom z 740 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb, ktoré sú zatriedené do 12 odborov, 44 skupín a 102 tried podľa klasifikácie COICOP.

Údaje sú dostupné:

Medzinárodne harmonizovaná inflácia v EÚ (HICP):

Údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) v EÚ sa zverejňujú mesačne, niekoľko dní po národnej inflácii CPI. Ide o údaje zisťované podľa jednotnej metodiky EÚ pre vzájomnú porovnateľnosť inflácie medzi krajinami. Zoznam cien tovarov a služieb (spotrebné koše) sa čiastočne líšia, HICP na rozdiel od národnej inflácie (CPI) neobsahuje „Imputované nájomné“ a vybraté položky veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú odlišnosti vo váhach zložiek vo výdavkoch domácností (v spotrebnom koši).

Údaje nájdete:

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra výdavkov domácností, ktorý prezentuje spotrebný kôš platný pre rok 2023. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne výdavkové skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Poznanie štruktúry výdavkov domácností je nevyhnutnou súčasťou pre zistenie výšky inflácie (rastu cien), pretože určuje váhy výdavkových položiek pre jej výpočet. Váhy sú každoročne revidované.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (98 kB), alebo vo formáte PNG (181 kB).

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v júni 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail