Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v januári 2024
Print Mail TW FB WA

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v januári 2024

Posledná aktualizácia: 15.02.2024
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 15.02.2024

Inflácia v januári opäť klesala, jej hodnota 3,9 % bola najnižšia od leta 2021

Trend spomaľovania rastu cien pokračoval a januárová inflácia sa v medziročnom porovnaní dostala po vyše roku pod 4 %. Dynamické utlmovanie zdražovania sa výrazne prejavilo pri bývaní s energiami a potravinách. Oproti decembru ceny vzrástli, ovplyvnili ich najmä sezónne drahšie ovocie a zelenina, poplatky za vzdelávanie a vyššie ceny pohonných látok.

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb vzrástli v januári oproti decembru o 0,7 %. Medziročná inflácia dosiahla 3,9 %, tempo rastu cien spomaľovalo od marca 2023. Ešte v decembri inflácia dosahovala 5,9 %.

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (106 kB), alebo vo formáte PNG (141 kB).

Medzimesačný vývoj – január 2024 v porovnaní s decembrom 2023

Najväčší vplyv na januárový rast inflácie malo zdražovanie potravín a nealkoholických nápojov, ktorých ceny sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšili o 1,3 %. Zdraželo predovšetkým ovocie, zelenina a cukor s cukrovinkami. Významnejšie stúpli tiež ceny minerálnych vôd a štiav. Ceny mäsa, ktoré má spomedzi potravín najvyššiu váhu vo výdavkoch domácností, naopak klesli, v priemere o 1%.

Cenové výstupy za potraviny a nealkoholické nápoje Štatistický úrad SR od januára 2024 spracováva z nového zdroja – transakčných údajov obchodných reťazcov, ktoré nahradili tradičné terénne zisťovanie a výrazne rozšírili a tak skvalitnili výstupy o spotrebiteľských cenách v uvedených segmentoch.

Na druhom mieste vplyvu bol rast cien v odbore doprava, pod čo sa podpísal medzimesačný rast cien pohonných látok a pokračujúce sa zvyšovanie cien v cestnej autobusovej doprave. Ďalším výrazným vplyvom bolo zvyšovanie poplatkov v odbore vzdelávanie o 1,9 %, najmä však úprava cien za škôlky a jazykové kurzy (vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne).

Naopak, výraznejší tlmiaci efekt na medzimesačný rast cien mali novoročné výpredaje  v odbore odevy a obuv. Ceny týchto tovarov sa znížili o 1,3 %. V porovnaní s decembrom sa zvyčajné januárové zdražovanie cien za bývanie a energie neprejavilo, naopak ceny klesli, najmä však za teplo (o 2,6 %).

Medziročný vývoj – január 2024 v porovnaní s januárom 2023

Tempo rastu cien v medziročnom porovnaní spomaľovalo nepretržite už 11 mesiacov, aktuálne dosiahlo hodnotu 3,9 %. Medziročne vyššie ceny boli vo všetkých odboroch (výdavkových skupinách domácností), stále dvojciferný rast bol vo vzdelávaní a v zdravotníctve.

Najväčší vplyv na celkovú infláciu v rámci medziročného porovnania mali naďalej ceny potravín s nealko nápojmi, a tiež ceny bývania a energií. Ide o dve podielovo najvýznamnejšie zložky vo výdavkoch domácností. Obe zložky však naďalej kopírovali celkový trend spomaľovania rastu cien. Tempo zdražovania potravín sa počas minulého roka dynamicky znížilo, z úrovne takmer 29 % zo začiatku minulého roka spomalilo na aktuálnu hodnotu 4,9 %. Medziročne vyššie ceny zaznamenalo aktuálne 7 z 9 zložiek potravín, ale vo všetkých zdražovanie spomaľovalo. Ceny zeleniny a cukru s cukrovinkami rástli však ešte stále dvojciferným tempom. Menej ako pred rokom spotrebitelia platili len za mlieko, syry a vajcia  o 3,2 % a za oleje a tuky o 4,5 %.

Ceny v odbore bývanie a energie klesali, v januári ich rast dosiahol priemernú úroveň 0,5 %, čo je najnižšia hodnota od mája 2021. Spomaľovanie celkového rastu ovplyvnili najmä medziročne nižšie ceny váhovo silných zložiek bývania – energií o 1,2 % a imputovaného nájomného o 0,5 %. Rástli však ceny vodného a stočného, odvozu odpadu ako aj ceny za údržbu a opravy obydlia.

Medziročný pokles cien za pohonné hmoty sa ku koncu roka postupne zmierňoval a v januári platili spotrebitelia už len o 0,4 %, menej ako pred rokom.

Vývoj jadrovej a čistej inflácie

Pri januárovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 3,9 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 4,5 % a čistá inflácia hodnotu 4,3 %. Medzimesačne jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,5 % a čistá inflácia hodnotu 0,2 %.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

Poznámka: Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom z reprezentantov za vybrané druhy tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2024 a sú dostupné v databáze Štatistického úradu SR. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Výstupy k téme inflácia:

Zmena metodiky v zisťovaní spotrebiteľských cien

Štatistický úrad SR spracováva od januára 2024 cenové výstupy za potraviny a nealkoholické nápoje z nového zdroja – z tzv. scanner data, t.j. z transakčných údajov obchodných reťazcov. Nahradili tradičné  terénne zisťovania, výrazne sa tak rozšírili výstupy o spotrebiteľských cenách v uvedených segmentoch. Využívanie skener dát sú dôležitou súčasťou modernizácie cenových štatistík pri udržaní a zvyšovaní jej kvality. Viac v metodických vysvetlivkách – CPI.

Zverejňované typy inflácie

Štatistický úrad SR zverejňuje dva typy inflácie:

 • vývoj spotrebiteľských cien na základe národnej metodiky – Inflácia – Indexy spotrebiteľských cien (zaužívaná je anglická skratka CPI - Consumer Price Index)
 • vývoj spotrebiteľských cien na základe medzinárodne harmonizovanej metodiky EÚ -  Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP -Harmonized Indices of Consumer Prices)

Národná inflácia (CPI):

Ceny sa sledujú na spotrebnom koši, ktorý pozostáva z vybraných druhov tovarov a služieb zatriedených do 12 odborov, 44 skupín a 102 tried podľa klasifikácie COICOP. Ceny sa zisťujú na celom území SR.

Od januára 2024 spracováva ŠÚ SR cenové výstupy za potraviny a nealkoholické nápoje z nového zdroja – z tzv. scanner data, t.j. z transakčných údajov obchodných reťazcov. Vstupy o cenách  v uvedených segmentoch sa výrazne rozšírili a prispeli k skvalitneniu štatistických výstupov. Využívanie skener dát sú dôležitou súčasťou modernizácie a skvalitňovania cenových štatistík.

Ceny v ďalších odboroch sa naďalej získavajú priamo v teréne, vo vybraných predajniach a prevádzkach.

Zverejňované referenčné dáta sú pre celé územie Slovenska a všetky typy spotrebiteľov. Štatistický úrad SR však zverejňuje aj nárast cien pre špecifické sociálne skupiny –  pre domácnosti zamestnancov, dôchodcov a nízkopríjmové domácnosti. Dôchodcovská inflácia vyjadruje zmenu spotrebiteľských cien pre domácnosti dôchodcov. Rozdiel medzi celkovou a dôchodcovskou infláciou spočíva vo váhach tovarov a služieb v spotrebnom koši (COICOP). Podrobné údaje v členení podľa sociálnych skupín obyvateľstva sa zverejňujú približne päť dní po CPI, aktuálne údaje za január budú dostupné  26. februára 2024 v  kapitole databázy DATAcube: 2. 3. 1. 1 - Indexy spotrebiteľských cien

Medzinárodne harmonizovaná inflácia v EÚ (HICP)

Ide o údaje zisťované podľa jednotnej metodiky EÚ pre absolútnu porovnateľnosť inflácie medzi krajinami. Zoznam cien tovarov a služieb (spotrebné koše) sa čiastočne líši, HICP na rozdiel od národnej inflácie (CPI) neobsahuje „Imputované nájomné“ a vybraté položky veľkých opráv a údržby domácnosti. Indexy HICP v EÚ sa zverejňujú mesačne, niekoľko dní po národnej inflácii CPI v zmysle Kalendára prvého zverejnenia v kapitole databázy DATAcube: 2. 3. 3 - Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (inflácia HICP).

Spotrebný kôš - štruktúra výdavkov domácností

Štatistický úrad každoročne reviduje váhy výdavkových položiek v štruktúre spotrebného koša. Zverejnený graf spotrebného koša je platný pre rok 2024. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Váhy výdavkových položiek sú nevyhnutnou súčasťou výpočtu výšky inflácie (rastu spotrebiteľských cien).

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra výdavkov domácností, ktorý prezentuje spotrebný kôš platný pre rok 2024. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne výdavkové skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Poznanie štruktúry výdavkov domácností je nevyhnutnou súčasťou pre zistenie výšky inflácie (rastu cien), pretože určuje váhy výdavkových položiek pre jej výpočet. Váhy sú každoročne revidované.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (99 kB), alebo vo formáte PNG (178 kB).

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v januári 2024 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail