Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v marci 2022
Print Mail TW FB WA

Priemyselná produkcia v marci 2022

Posledná aktualizácia: 10.05.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.05.2022

Slovenský priemysel v marci pribrzdil, jeho produkcia medziročne klesla o 7,3 %

Napriek tomu, že väčší počet priemyselných odvetví bol  počas marca 2022 v pluse ako v poklese,  je celkový výsledok nepriaznivý. Môžu za to výraznejšie poklesy v kľučových priemyselných odvetviach ako v energetike, ďalej vo výrobe dopravných prostriedkov či vo výrobe z ropy vrátane produkcie koksu.

Priemyselná produkcia1) v marci 2022 medziročne poklesla o 7,3 %. Marcový výsledok odvetvia tak prehĺbil februárový nepatrný pokles a potvrdil obavy z príchodu výraznejšieho poklesu. Posúdenie skutočného stavu výkonu odvetia v čase rôznych výkyvov počas dvoch rokov reakcií na pandémiu ponúkajú ukazovatele dlhodobého porovnania. Aktuálne v marci slovenský priemysel vyprodukoval o 17,1 % väčšiu hodnotu ako bol priemer mesiacov v bázickom roku 2015. Pred rokom v marci to bolo až o 26,3 % vyššia hodnota ako v mesačnom priemere r. 2015. 

Celkovo z 15 sledovaných odvetví priemyslu (špeciálnych priemyselných zoskupení2)) medziročný pokles produkcie v treťom mesiaci roka 2022 zaznamenalo aktuálne 7 odvetví, medzi nimi viaceré  ťažiskové štruktúry slovenského priemyslu. Napriek tomu, že väčšina, až 8 odvetví priemyslu bolo stále v raste, je celkový výsledok v znamení výraznejšieho poklesu.

Ilustračný obrázok - graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení (PNG - 154 kB).


Aktuálny výsledok najvýznamnejšie ovplyvnil pokles produkcie v dodávke elektriny, plynu a pary4) o 29,7 % (príspevok -3,96 percentuálneho bodu/p. b. k celkovému výsledku odvetvia3)) a súčasne pokles vo výrobe dopravných prostriedkov o 13,9  % (príspevok -3,70 p. b.). Výraznejší pokles o 25,6 % zaznamenala tiež výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, čo vynieslo toto odvetvie na tretiu priečku najvýznamnejšieho vplyvu počas marca 2022 s príspevkom -0,56 p. b., k celkovému výsledku. K medziročnému poklesu výkonov celého priemyslu prispelo tiež takmer štvrtinové  zníženie výkonov  v ťažbe a dobývaní a mierny pokles výkonnosti vo výrobe z gumy a plastu.

Pozitívny vplyv mal najmä rast vo výrobe strojov a zariadení o 3,9 %, čo predstavovalo príspevok k výsledku priemyslu +0,38 p. b., a mierne rasty v ostatných menších odvetviach slovenského priemyslu.

Z hľadiska štruktúry podľa hlavných priemyselných zoskupení medziročne klesla produkcia súvisia­ca s energetikou aj produkcia investičných prostriedkov  či výroba pre medzispotrebu. Naopak vzrástla produkcia predmetov dlhodobej aj krátkodobej spotreby.

Medzimesačne (oproti februáru 2022) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 5,3 %.

V súhrne za celý prvý štvrťrok  2022  priemyselná produkcia klesla medziročne o 1,8 %. Najvýznamnejší vplyv na dynamiku vývoja mal pokles produkcie v energetických dodávkach 4)) o 15,1% (príspevok  -2,20 p. b.). Na druhom mieste bol 7,2 % pokles vo výrobe dopravných prostriedkov (príspevok k štvrťročnému výsledku -1,86 p. b). Za celý štvrťrok boli v poklese aj ťažbe a dobývanie ako aj výroba koksu vrátane spracovania ropných produktov. Z odvetví ťahajúcich priemysel nahor, mala najpodstatnejší vplyv vyššia produkcia vo výrobe z gumy a z plastov4)  o 6,9 % s príspevkom k výsledku +0,64 p. b. Podobne priemysel podržal aj vyšší 17,5 % rast vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov (príspevok +0,54 p. b.).


1) Ukazovateľ vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+, údaje od začiatku časového radu sa upravujú každý mesiac.

2) Štruktúru priemyslu podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 tvoria tri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 odvetví, resp. špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.

3) Príspevok predstavuje hierarchizované rozloženie aktuálnej hodnoty rastu či poklesu celého priemyslu do jednotlivých priemyselných odvetví. Zohľadňujú nielen % rast či pokles produkcie, ale aj váhu (podiel) odvetvia v priemysle SR.

4) Presné názvy jednotlivých priemyselných odvetví ako aj ich špeciálnych zoskupení sú v metodike.


Zdroj údajov databáza DATAcube:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v marci 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail