Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2022
Print Mail TW FB WA

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2022

Posledná aktualizácia: 15.11.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 15.11.2022

Rast ekonomiky SR v treťom štvrťroku 2022 mierne spomalil

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách1) v treťom štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,2 %. Po očistení o sezónne vplyvy2) HDP medziročne vzrástol o 1,2 % a medzikvartálne o 0,3 %. V bežných cenách sa počas tretieho štvrťroka 2022 vytvoril HDP v objeme 28,31 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 8,8 %.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (86 kB), alebo vo formáte PNG (118 kB).


Objem HDP v stálych cenách prekročil hodnoty dosiahnuté za rovnaké obdobie pred krízou (v 3. štvrťroku 2019), a to o 1,6 %. Rast slovenskej ekonomiky podporil najmä domáci dopyt. Pridanú hodnotu v 3. štvrťroku po dlhšom čase pozitívne ovplyvnil predovšetkým vývoj v odvetví výroba motorových vozidiel. Naopak, pokles pridanej hodnoty sme zaznamenali vo výrobe a spracovaní kovov a vo výrobe kovových konštrukcií.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2,43 milióna osôb. V porovnaní s tretím štvrťrokom 2021 sa zvýšila o 1,5 %. Po očistení o sezónne vplyvy celková zamestnanosť vzrástla medziročne o 1,5 % a medzikvartálne o 0,1 %. 

Poznámky:

Ukazovatele sú zostavené podľa metodiky ESA 2010 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku; celková zamestnanosť je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia).

 • 1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2015
 • 2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Výstupy k téme HDP a zamestnanosť:

Údaje k hrubému domácemu produktu a zamestnanosti budú na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnené a zverejnené vrátane štruktúr jednotlivých ukazovateľov v utorok 6. decembra 2022 o 9.00 h na internetovej stránke Štatistického úradu SR (v Katalógu informatívnych správ a v databáze DATAcube. v kapitole 2.1.1.1 - HDP - štrťročné údaje) a následne aj v publikácii Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2022 zverejnenej v Katalógu publikácií ŠÚ SR.

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail