Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2023
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2023

Posledná aktualizácia: 04.09.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 04.09.2023

Zamestnanosť SR aj pred letom rástla vďaka prírastku pracujúcich v službách a predovšetkým v Bratislavskom kraji

Počet pracujúcich medziročne mierne vzrástol v 10 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Vývoj podporil najmä prírastok pracujúcich v službách, ktoré sa kontinuálne zotavujú z dôsledkov pandémie. Vo výrobných odvetviach zamestnanosť klesla, čo bolo ovplyvnené opätovným poklesom v najpočetnejšom odvetví ekonomiky, v priemysle.

Na slovenskom trhu práce podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)1) pracovalo v druhom štvrťroku 2023 takmer 2 milióny 609-tisíc osôb. Počet pracujúcich2) sa medziročne zvýšil o 5,1 tisíc osôb, zamestnanosť tak vzrástla o 0,2 %.

Celková zamestnanosť sa medzikvartálne (oproti predchádzajúcemu štvrťroku) po sezónnom očistení zvýšila o 0,4 % a prekročila úroveň 2 milióny 615-tisíc pracujúcich.

Miera zamestnanosti3), ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva, sa medziročne zvýšila o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.) na 77,5 %.

Prírastok počtu pracujúcich zaznamenalo celkovo 10 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. V službách pribudlo vyše 47-tisíc pracujúcich. Naopak, vo výrobných odvetviach počet pracujúcich klesol takmer o 42-tisíc osôb, pričom v priemysle ubudlo 40,3 tisíca (pokles o 5,9 %).

Služby pokračovali v zotavovaní a v 2. štvrťroku 2023 medziročným rastom zamestnanosti o 3 % nadviazali na stúpajúci počet pracujúcich v tomto odvetví. Aktuálne v nich pracovalo viac než 1 milión 641-tisíc osôb, čo bolo takmer 63 % všetkých pracujúcich.

Rast zamestnanosti v službách najvýznamnejšie ovplyvnil prírastok pracujúcich vo veľkoobchode a maloobchode o 16,3 tisíca, vo finančných a poisťovacích činnostiach o 14,5 tisíca, v doprave a skladovaní o 13,3 tisíca, ako aj v ubytovacích a stravovacích službách o 11,6 tisíca pracujúcich. Výraznejší medziročný úbytok nastal len v informáciách a komunikácii s poklesom o 12,5 tisíca osôb.

Z regionálneho hľadiska počas 2. štvrťroku 2023 počet pracujúcich medziročne vzrástol v polovici z 8 krajov Slovenska, najviac v Bratislavskom kraji o 3,4 %. V regióne s najvyšším podielom na zamestnanosti tak medziročne pribudlo takmer 13-tisíc pracujúcich mužov a žien. Miernejší rast bol zaznamenaný v Prešovskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Vo zvyšných štyroch krajoch sa počet pracujúcich znížil, celkovo o vyše 21-tisíc osôb.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (395 kB), alebo vo formáte PNG (38 kB).


Najvyššiu mieru zamestnanosti zaznamenal Bratislavský kraj 86,2 %, ako jediný zo všetkých krajov SR si ju dlhodobo udržiava okolo úrovne 85 %. Miera zamestnanosti v ostatných krajoch bola pod hranicou 80 %, pričom najnižšiu zaznamenal Košický kraj 71 %. Najviac sa zvýšila v Prešovskom kraji o 2,7 p. b., pričom iba v troch krajoch miera zamestnanosti poklesla, a to od 0,1 po 1 p. b. – v Trnavskom, Trenčianskom a Košickom. 

Za prácou do zahraničia4) vycestovalo v 2. štvrťroku 2023 okolo 114-tisíc občanov Slovenska, čo bolo o 0,2 % menej než v rovnakom období pred rokom. Pracovali najmä v stavebníctve, v priemysle a v zdravotníctve a sociálnej pomoci.

Podstatná väčšina tých, čo v zahraničí pracovali alebo dochádzali za prácou do zahraničia, pochádzala z Prešovského kraja (vyše 26-tisíc osôb), z Nitrianskeho kraja (vyše 20-tisíc osôb), zo Žilinského kraja (takmer 20-tisíc osôb) a z Košického kraja (takmer 17-tisíc osôb). Najväčší medziročný nárast bol práve v Košickom kraji, o 33,5 %, podobný zaznamenal aj Trnavský kraj so zvýšením o 31,4 %.

Zamestnanosť v 1. polroku 2023

V súhrne za prvé dva štvrťroky 2023 stúpol počet pracujúcich o 0,2 % na vyše 2 milióny 594-tisíc osôb. Celkovo z 18 sledovaných odvetví ekonomiky sa v 10 počet pracujúcich zvýšil. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka najviac pracujúcich pribudlo v zdravotníctve (20-tisíc), nasledovali veľkoobchod a maloobchod (vyše 18-tisíc), doprava a skladovanie (vyše 12-tisíc), ako aj stavebníctvo (vyše 11-tisíc).  

Medziročne vzrástli počty pracujúcich v troch krajoch Slovenska, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji o 3,7 %, miernejšie v Prešovskom kraji o 1,5 % a v Žilinskom kraji o 0,9 %. Napriek tomu, že za prvý polrok 2023 zaznamenalo medziročný pokles počtu pracujúcich až 5 krajov SR, toto zníženie bolo len nevýrazné.  

Miera zamestnanosti za 1. polrok 2023 súhrnne za SR stúpla o 0,4 p. b. na aktuálnych 77,1 %. Najdynamickejšia zmena v miere zamestnanosti od začiatku roka nastala v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji, kde bol totožný rast o 1,1 p. b.

Počet osôb pracujúcich v zahraničí do 1 roka sa oproti 1. polroku 2022 zvýšil o 4 % na 116-tisíc osôb. 


 • 1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
 • 2) pracujúci v zmysle novej metodiky VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 do 89 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na materskej alebo rodičovskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok, osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku; podľa novej metodiky VZPS platnej od roku 2021 osoby na platených aktivačných prácach do tejto skupiny už nepatria; po novom sú medzi pracujúcimi zahrnuté aj osoby na rodičovskej dovolenke; údaje za vzorku boli dopočítané prostredníctvom nových integrovaných váh na populáciu očistenú o osoby v kolektívnych zariadeniach
 • 3) podiel počtu pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva vo veku 20 - 64 rokov vyjadrený v percentách
 • 4) krátkodobá migrácia za prácou do zahraničia v trvaní do 1 roku, vrátane časovo neobmedzenej dochádzky za prácou cez hranice

Zdroj údajov databáza DATAcube:

 

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail