Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2023
Print Mail TW FB WA

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2023

Posledná aktualizácia: 04.09.2023
Ilustračný obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Náklady práce
Dátum publikovania: 04.09.2023

Výrazný rast nominálnych miezd a nižšia inflácia prispeli k zmierneniu poklesu reálnej mzdy na úroveň 2 %

Priemerné hrubé zárobky medziročne vzrástli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva, reálny rast miezd však dosiahlo šesť z nich. Odvetvia zamestnávajúce na Slovensku najviac ľudí, obchod a priemysel, zaznamenali o niečo vyššie prepady reálnych miezd ako bol celoslovenský priemer.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2023 dosiahla 1 419 eur pri medziročnom raste o 9,9 %. V hrubom dostávali zamestnanci v priemere o 128 eur viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Tempo zvyšovania bolo druhé najrýchlejšie za posledných pätnásť rokov, napriek tomu mzdy stále ešte nedokázali odolať vysokej inflácii. Pokles reálnej mzdy však už druhý kvartál výrazne spomalil, aktuálne sa medziročne znížil o 2 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2023 vzrástla o 2,5 %.

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (168 kB), alebo vo formáte PNG (50 kB).


Medziročný rast priemernej nominálnej mzdy v druhom štvrťroku tohto roka zaznamenalo všetkých 19 sledovaných odvetví hospodárstva. V takmer tretine z nich bol už rast dostatočný na kompenzovanie inflácie a zamestnancom sa tak zvýšila aj reálna mzda. Relatívne najrýchlejšie vzrástli mzdy pracujúcim v oblasti nehnuteľností (o 15,4 %), v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 13,8 %) a vo verejnej správe (o 13,6 %). Celkovo vyššie rasty o viac ako 10 % v porovnaní s  2. štvrťrokom 2022 dosiahlo 11 odvetví.

Najvýraznejší prepad reálnej mzdy v intervale od 3,6 % do 4,8 %, pocítili zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, v odvetví informácie a komunikácia a predovšetkým v umení, zábave a rekreácii.

Priemysel ako najväčší zamestnávateľ vykázal počas 2. štvrťroka 2023 medziročný rast miezd na úrovni 9,8 % (na 1 518 eur), reálne však mzdy klesli o 2,1 %. V obchode, v ktorom pracuje druhý najväčší počet osôb v SR, nominálne mzdy vzrástli o 9,1 % (na 1 356 eur). Reálny pokles platov pracovníkov v obchode dosiahol 2,8 %, čo bolo viac ako v priemere za celé hospodárstvo SR.

Aktuálne najvyššiu priemernú mesačnú mzdu, na úrovni 2,4 tisíca eur a viac, mali v odvetví finančné a poisťovacie činnosti, dodávka elektriny, plynu a pary a informácie a komunikácia. V jedenástich z 19 odvetví ekonomiky bola mzda nižšia ako v priemere za celé hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu, ktorá nedosiahla ani tisíc eur, mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, ostatných činnostiach. Tretiu najnižšiu mzdu mali pracujúci v stavebníctve, ktorí sa ale prvýkrát dostali tesne nad hranicu tisíc eur.

Z územného hľadiska bola priemerná nominálna mesačná mzda vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR iba v Bratislavskom kraji (1 737 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 1 080 eur v Prešovskom kraji do 1 339 eur v Košickom kraji. Vo všetkých regiónoch bola priemerná mzda vyššia ako v 2. štvrťroku 2022, s najvyšším relatívnym prírastkom o 11 % v Nitrianskom kraji. Reálne mzdy klesli najmenej v Nitrianskom (o 1,1 %) a najviac v Košickom kraji (o 5,3 %).

V 1. polroku 2023 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1 373 eur. Medziročne sa zvýšila o 9,7 %, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zrýchlilo o 2 p. b. Reálna mzda klesla o 3,4 %. Tempu inflácie stačilo odolať, aj keď len minimálne, jedno odvetvie - stavebníctvo.

Video: Vyjadrenie Ivana Chrappu, riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania Štatistického úradu SR k téme Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2023 (stiahnite si video v plnom HD rozlíšení – 110 MB).


Poznámka: Údaje sú spracované zo štvrťročného štatistického výkazníctva; bez podnikateľských príjmov, vrátane štatistického odhadu mzdy zamestnancov u živnostníkov.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail