Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2019

Posledná aktualizácia: 13.03.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 13.03.2019

 

Vývoj v januári 2019 v porovnaní s decembrom 2018  1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) sa medzimesačne zvýšili v informačných a komunikačných činnostiach o 8,4 %, doprave a skladovaní o 6,1 % a v priemysle o 2,8 %. Znížili sa vo vybraných trhových službách o 5 % a v stavebníctve o 1,6 %.

Vývoj v januári 2019 v porovnaní s januárom 2018

Tržby v  priemysle vzrástli o 15,4 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 22,4 %, priemyselnej výrobe o 20 %, ťažbe a dobývaní o 10,9 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,2 %. Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste tržieb, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali vo výrobe dopravných prostriedkov o 51,9 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 12,1 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 15,8 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 16,5 % a vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 7,4 %. Tržby klesli v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 6,2 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 7,1 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 5,1 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 5,3 %.

stavebníctve sa tržby zvýšili o 2,7 %.

Tržby v  doprave a skladovaní  2) sa zvýšili o 9,3 % vplyvom vyšších tržieb vo všetkých činnostiach. Najvýznamnejšie vzrástli v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 17,8 %, pozemnej doprave a doprave potrubím o 2,7 % a v poštových službách a službách kuriérov o 12,7 %.

Tržby v informačných a komunikačných činnostiach  3) medziročne vzrástli o 8,5 % predovšetkým vplyvom vyšších tržieb v telekomunikáciách o 24,6 % a informačných službách o 15,1 %. Pokles bol len v počítačovom programovaní o 2,7 %.

Vo vybraných trhových službách  4) sa celkové tržby zvýšili o 6,1 %. Vývoj ovplyvnil rast hlavne v administratívnych, pomocných kancelárskych a iných obchodných pomocných činnostiach o 20,7 %, právnych a účtovníckych činnostiach o 11,1 % a v činnostiach herní a stávkových kancelárií o 6,2 %. Tržby sa znížili v architektonických a inžinierskych činnostiach o 17 % a v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 5 %.


Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
3) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
4) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail