Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v októbri 2022
Print Mail TW FB WA

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v októbri 2022

Posledná aktualizácia: 29.11.2022
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Obyvateľstvo a migrácia
Dátum publikovania: 25.11.2022

Počet úmrtí aj v októbri prevýšil päťročný priemer, infekcii COVID-19 podľahlo takmer 150 osôb

Viac než dvojtretinový medzimesačný nárast úmrtí na koronavírusovú infekciu spôsobil jej posun v rebríčku najčastejších príčin úmrtí z ôsmeho na šieste miesto. Celková nadúmrtnosť bola v SR na úrovni 5 %. Najhoršia situácia bola v Košickom kraji, kde počet zomretých bol o viac ako 13 % vyšší než priemer rokov 2015 – 2019.

Na Slovensku zomrelo v októbri viac ako 4,6 tisíca osôb, čo je štvrtý najnižší počet za posledných dvanásť mesiacov. Počet zomretých bol o 4,7 % vyšší než priemerná hodnota rovnakého mesiaca rokov 2015 – 2019 pred nástupom pandémie1). Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v októbri 2022, zverejnených Štatistickým úradom SR. Úrad tiež spresnil údaje za prvých deväť mesiacov tohto roka.

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (79 kB), alebo vo formáte PNG (150 kB).


„Dopady koronavírusu na úmrtnosť sa opäť mierne zhoršujú, v októbri ochoreniu COVID-19 podľahlo 145 osôb, čo je o vyše 70 % viac ako v septembri 2022. Počet obetí bol však trojnásobne nižší ako pred rokom v októbri, kedy sa začali výraznejšie prejavovať dôsledky tretej vlny pandémie,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Od začiatku pandémie (marec 2020) ku koncu októbra 2022 spôsobil koronavírus v súhrne na Slovensku úmrtie viac ako 21,5 tisíca osôb.

V porovnaní s 5-ročným priemerom pred pandémiou výrazne menej osôb zomieralo v októbri 2022 v skupine ľudí v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov). Nižší počet zomretých bol zaznamenaný aj v skupine osôb v predproduktívnom veku (od 0 do 14 rokov). Nadúmrtnosť sa prejavovala len v skupine seniorov nad 65 rokov, čo je najpočetnejšia z troch základných vekových skupín v štruktúre zomretých. V októbri 2022 dosiahla takmer 12 %, keď celkovo zomrelo približne 3,6 tisíca seniorov (tvorili vyše 79 % všetkých úmrtí).

Na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov bol vývoj úmrtnosti v obidvoch podskupinách seniorov, teda u mladších seniorov (od 65 do 74 rokov) a u osôb nad 75 rokov, relatívne rovnaký.

Nižší počet úmrtí v porovnaní s 5-ročným priemerom pred nástupom pandémie zaznamenal len Trenčiansky kraj (o 4 %). Zvyšných sedem regiónov dosiahlo nadúmrtnosť, najnižšia sa prejavila v Bratislavskom kraji (2 %) a najvyššia v Košickom kraji (13 %).

V porovnaní so septembrom sa hodnota nadúmrtnosti zhoršila v štyroch krajoch Slovenska, a to v Banskobystrickom, Trnavskom, Košickom a Prešovskom kraji. Nižšiu úmrtnosť zaznamenali Trenčiansky, Bratislavský a Žilinský kraj. V Nitrianskom zostala rovnaká.

COVID-19 opäť stúpol v zozname najčastejších príčin úmrtí

Na následky infekcie COVID-19 zomrelo v októbri 145 osôb. Ich počet medzimesačne vzrástol o viac ako dve tretiny. S vyše 3 % podielom sa posunula táto príčina smrti z ôsmej na šiestu priečku spomedzi 22 skupín ochorení2). V auguste bola siedmou najčastejšou príčinou úmrtí v SR.

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (95 kB), alebo vo formáte PNG (168 kB).


Najčastejšími príčinami smrti v desiatom mesiaci tohto roka boli choroby obehového systému, ktoré tvorili 47 % úmrtí (takmer 2,2 tisíca osôb) a nádory 23 % (vyše 1 tisíc osôb). Tieto dve skupiny úmrtí patria dlhodobo medzi najčastejšie príčiny smrti. Na choroby obehového systému zomrelo v októbri oproti priemeru rokov 2015 – 2019 o 1 % viac osôb. V prípade nádorov zomrelo o takmer 9 % menej ľudí ako predstavuje päťročný priemer 2015 – 2019. Jedine v júni tohto roka zomrelo na túto príčinu viac osôb než v priemere za rovnaký mesiac 2015 – 2019.

Prvú päťku najčastejších príčin2) dopĺňali v októbri úmrtia na choroby dýchacej sústavy (10 %), tráviacej sústavy (5 %) a vonkajšie príčiny úmrtí (4 %).


 • 1) pre objektívnu odpoveď na otázku, do akej miery bola aktuálna úmrtnosť horšia ako v časoch pred pandémiou, ŠÚ SR do 5-ročného priemeru počíta hodnoty za r. 2015 – 2019 - posledné roky neovplyvnené pandémiou. Rok 2020 už bol ovplyvnený pandémiou
 • 2) príčiny úmrtí sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH)

Dáta o úmrtnosti a príčinách úmrtí nájdete na www.statistics.sk v databáze Štatistického úradu SR DATAcube.:

Údaje o počtoch zomretých

Štatistický úrad SR je gestorom spracovania dát o úmrtnosti ako demografického javu v rámci prirodzenej reprodukcie obyvateľstva SR na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Súčasťou štatistiky úmrtnosti sú i príčiny úmrtí. Štatistické dáta o príčinách úmrtí analyzujú špecialisti Štatistického úradu SR spolu s odborníkmi Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v kontexte diagnóz chorôb, ktoré sa týkali zomretého. V rámci osobitného prístupu k spracovaniu dát o úmrtiach na COVID-19 a pre poznanie skutočných dopadov tohto ochorenia na spoločnosť sa venuje špeciálna pozornosť všetkým úmrtiam, ktoré sú prejavmi a dôsledkami podobné COVID-19. Po dôslednej analýze sa predbežné dáta o príčinách úmrtí revidujú v spolupráci s medicínskymi expertmi.

Rozdiel medzi predbežnými a definitívnymi dátami existuje vo všetkých štatistických oblastiach, revízia dát je štandardným postupom. Je to tak pri väčšine štatistických výstupov, vrátane štatistík úmrtí a ich príčin v celej EÚ.

Dáta, ktoré aktuálne denne zverejňuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom korona.gov.sk o počtoch zomretých sú prvé predbežné dáta, ako sú postupne hlásené zo všetkých regiónov. Neskôr sa úmrtia spracujú presne podľa dátumu úmrtia do príslušného dňa, mesiaca a tiež podľa príčin úmrtí, pričom sa príčiny úmrtí analyzujú a revidujú, ak je to potrebné. Úmrtia na COVID-19, ktoré prezentuje ŠÚ SR predstavujú prípady, v ktorých bol COVID-19 hlavnou príčinou úmrtia, tzn. ide o úmrtia „na COVID“, nie úmrtia „s COVID-om“.

Štatistické dáta o zomretých spracováva ŠÚ SR z doručených formulárov „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“, v ktorých sú uvedené základné údaje o zomretom, vrátane diagnózy podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH – 10) uvedenej ako hlavná príčina úmrtia. Formuláre po skončení každého mesiaca poskytuje ŠÚ SR približne tisíc matrík v SR, ktoré zbierajú dáta o zomretých z takmer 3-tisíc miest a obcí SR. Formulár „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“ vypĺňa obhliadajúci lekár. ŠÚ SR je spracovateľom dát, nemá vplyv na údaje uvedené vo formulári.

Regionálne štruktúry uvádzajú zomretých podľa miesta trvalého bydliska (nie miesta kde zomrel).

Definitívne výsledky o počtoch ľudí zomretých na konkrétne ochorenie (hlavná príčina úmrtia) zverejňuje Štatistický úrad SR po skončení referenčného roku v marci nasledujúceho roka.

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v októbri 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail