Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj hospodárstva SR v decembri a za rok 2019

Vývoj hospodárstva SR v decembri a za rok 2019

Posledná aktualizácia: 17.02.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 17.02.2020

Priemyselná produkcia (PP) 1) v decembri 2019 medziročne klesla o 7,1 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 8,5 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 1,9 % a rast v ťažbe a dobývaní o 9,7 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie, najvýznamnejšie zníženie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 11 %, výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 15,2 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 15,9 %, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov o 21,9 % a výroba drevených a papierových výrobkov, tlač o 8,9 %. Celkovú produkciu ovplyvnil rast vo výrobe elektrických zariadení o 23,3 % a v ťažbe a dobývaní o 9,7 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s decembrom 2018 znížila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 24,7 %, produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 8,6 %, produkcia investičných prostriedkov o 7,9 %, výroba pre medzispotrebu o 6,4 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 2,3 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v decembri 2019 oproti novembru 2019 znížila o 1,4 %.

Od začiatku roka 2019 vzrástla PP medziročne o 0,4 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,6 % a v ťažbe a dobývaní o 5,2 %. Produkcia klesla v priemyselnej výrobe o 0,4 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar 3) v priemysle po očistení od sezónnych vplyvov (vrátane vplyvu počtu pracovných dní) sa v decembri 2019 oproti novembru 2019 nezmenili. V decembri 2019 v porovnaní s decembrom 2018 medziročne klesli o 7,8 %. Za rok 2019 tržby medziročne klesli o 0,9 %

Stavebná produkcia 4) v decembri 2019 dosiahla 536,9 mil. eur a v porovnaní s decembrom 2018 sa znížila o 4,2 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 3,3 % vyššia ako v novembri 2019. Priemerná denná produkcia 28,3 mil. eur sa pri vyššom počte pracovných dní (o jeden deň) medziročne znížila o 9,3 %.

Produkcia realizovaná firmami v tuzemsku sa v porovnaní s decembrom 2018 znížila o 4,7 % a dosiahla 509 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne znížil o 0,5 p. b. na 94,8 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo medziročné zníženie novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, o 4 % na 349 mil. eur a zníženie opráv a údržby o 8,6 % na 146,8 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 68,6 % (o 0,5 p. b. viac ako v decembri 2018), podiel prác na opravách a údržbe tvoril 28,8 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s decembrom 2018 výstavba na budovách znížila o 5,9 % na 363,1 mil. eur, práce na inžinierskych stavbách sa v priebehu decembra znížili o 1,7 % na 146,0 mil. eur. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 71,3 % a ich podiel sa medziročne znížil o 0,9 p. b., práce na inžinierskych stavbách predstavovali z celkového objemu 28,7 % produkcie. Produkcia realizovaná v zahraničí sa medziročne zvýšila o 6 % na 27,9 mil. eur; z celkového objemu produkcie tvorila 5,2 %.

Stavebné podniky dosiahli v decembri 2019 tržby za vlastné výkony a tovar v hodnote 936,7 mil. eur a v porovnaní s decembrom 2018 sa v stálych cenách znížili o 0,8 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov boli tržby o 0,1 % vyššie ako v novembri 2019. Stavebné podniky od začiatku roka 2019 realizovali tržby za vlastné výkony a tovar v objeme 9 801,3 mil. eur, čo je na úrovni roku 2018.

Tržby za vlastné výkony a tovar v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 5) v decembri 2019 v porovnaní s novembrom 2019 3) klesli o 4,4 %. Medziročne sa zvýšili o 2,6 %. Vzrástli v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 17,9 %, oprave a údržbe motorových vozidiel o 4,5 % a v predaji motorových vozidiel o 1,1 %. Za rok 2019 tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov boli medziročne vyššie o 6 %.

Vo veľkoobchode 6) tržby za vlastné výkony a tovar v decembri 2019 oproti novembru 2019 3) klesli v bežných cenách o 1,3 %. Oproti decembru 2018 boli nižšie o 1 %. Tržby medziročne vzrástli vo veľkoobchode so strojmi a zariadeniami o 11,7 %, veľkoobchode so zariadeniami pre IKT o 7,2 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 5,8 % a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 3,4 %. Tržby klesli v sprostredkovaní veľkoobchodu o 9,8 %, nešpecializovanom veľkoobchode o 7,5 %, ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 5,6 % a vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 4,1 %. V roku 2019 sa tržby medziročne znížili o 0,2 %.

V decembri 2019 v porovnaní s novembrom 2019 3) klesli tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode 7) v stálych cenách o 0,2 %. Medziročne boli nižšie o 2,5 %. Tržby medziročne vzrástli v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 6,4 %, v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 1,6 % a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 1,3 %. Pokles tržieb bol v maloobchode so zariadeniami pre IKT o 7,5 %, maloobchode v stánkoch a na trhoch o 5,6 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 4,4 %, maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 3,8 %, maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 1,8 % a v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 1,2 %.V priemere za rok 2019 v porovnaní s rokom 2018 tržby klesli o 1,4 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v ubytovaní boli v decembri 2019 oproti novembru 2019 3) vyššie v stálych cenách o 0,8 %. V decembri 2019 oproti decembru 2018 vzrástli o 16,9 %. Za rok 2019 v porovnaní s rokom 2018 tržby boli vyššie o 13,6 %.

V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev tržby za vlastné výkony a tovar v decembri 2019 oproti novembru 2019 3) vzrástli zo sezónne očistených údajov o 0,2 %. Medziročne sa tržby zvýšili o 22,7 %. V priemere za rok 2019 v porovnaní s rokom 2018 tržby boli vyššie o 18,5 %.

doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov, tržby za vlastné výkony a tovar boli v decembri 2019 oproti novembru 2019 3) nižšie v bežných cenách o 3 %. V decembri 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 klesli v bežných cenách o 1,4 %.

Najväčší podiel na celkových tržbách mala pozemná doprava a doprava potrubím (51,3 %). Rast tržieb bol len v poštových službách a službách kuriérov o 25,2 %. Pokles tržieb bol vo vodnej doprave o 33,7 %, leteckej doprave o 18,4 %, pozemnej doprave a doprave potrubím o 3,9 % a v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 2,1 %. V roku 2019 sa tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní medziročne zvýšili o 3 %.

V decembri 2019 sa nákladnou dopravou prepravilo 18,8 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2018 preprava tovaru klesla o 10,2 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru bol vyšší v porovnaní s novembrom 2018 o 1,1 p.b. Výkony v tonokilometroch sa medziročne znížili o 8,2 %. Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 54,8 mil. osôb. Medziročne preprava osôb vzrástla o 5,3 % a výkony v osobokilometroch o 9 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach v decembri 2019 oproti novembru 2019 3) vzrástli o 2 %. Medziročne sa zvýšili o 20,5 % (v bežných cenách). Tržby vzrástli najmä v počítačovom programovaní o 36,6 %, telekomunikáciách o 22,6 % a v informačných službách o 1,5 %. Pokles tržieb bol vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprave a zverejňovaní zvukových nahrávok o 37,5 %, činnostiach pre rozhlasové a televízne vysielanie o 10,4 %, nakladateľských činnostiach o 0,2 %. V roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 boli tržby v úhrne vyššie o 9,8 %.

Vo vybraných trhových službách v decembri 2019 v porovnaní s novembrom 2019 3) tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli o 2,3 %. V decembri 2019 oproti decembru 2018 boli vyššie o 3,7 %. Najvyššou mierou sa na nich podieľali tržby za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 57,8 %, administratívne a podporné služby tvorili 24,8 %, umenie, zábava a rekreácia 12,9 % a ostatné činnosti 3,3 %. Vývoj najviac ovplyvnil nárast tržieb za administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné činnosti o 21,9 %, činnosti v oblasti nehnuteľností o 14,2 % a za architektonické a inžinierske činnosti o 9,3 %. Tržby poklesli za právne a účtovnícke činnosti o 5,7 %. V roku 2019 oproti roku 2018 tržby vzrástli o 5,9 %.

Zamestnanosť 8) 9) v decembri 2019 oproti decembru 2018 vzrástla v ubytovaní o 14,9 %, informačných a komunikačných činnostiach o 6,2 %, doprave a skladovaní o 5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,3 %, vybraných trhových službách o 3 % a v  stavebníctve o 2,4 %. V decembri 2019 zamestnanosť medziročne klesla maloobchode o 2,9 %, veľkoobchode o 2 %, priemysle o 1,5 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 0,2 %.

Priemerný počet zamestnaných osôb sa za rok 2019 medziročne zvýšil v ubytovaní o 13 %, stavebníctve o 6,4 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,2 %, vybraných trhových službách o 6 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,7 %, doprave a skladovaní o 4,9 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 1,1 %. Klesla vo veľkoobchode a v maloobchode zhodne o 2,2 % a v priemysle o 0,2 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 10) sa zvýšila v decembri oproti decembru 2018 vo veľkoobchode o 9,7 %, informačných a komunikačných činnostiach o 7,5 %, maloobchode o 6,5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,3 %, doprave a skladovaní o 6,2 %, vybraných trhových službách o 4,5 %, ubytovaní o 4,2 %, priemysle a v  stavebníctve zhodne o 3,8 % a v  predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 2,6 %.

Reálna mzda v decembri 2019 oproti decembru 2018 vzrástla vo veľkoobchode o 6,5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 4,4 %, maloobchode o 3,4 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,2 %, doprave a skladovaní o 3,1 %, vybraných trhových službách o 1,5 %, ubytovaní o 1,2 %, priemysle a v  stavebníctve zhodne o 0,8 %. Reálna mzda v decembri 2019 medziročne klesla v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 0,4 %.

V priemere za rok 2019 mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach 1 981 eur, priemysle 1 168 eur, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 1 059 eur, veľkoobchode 1 049 eur, doprave a skladovaní 1 030 eur, vybraných trhových službách 1 026 eur, ubytovaní 786 eur, maloobchode 768 eur, stavebníctve 746 eur a v  činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 518 eur.

V priemere za rok 2019 oproti roku 2018 priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,5 %, veľkoobchode a vo vybraných trhových službách zhodne o 7,2 %, ubytovaní a v doprave a skladovaní zhodne o 7,1 %, maloobchode o 5,8 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 5,6 %, stavebníctve o 4,6 % a v  informačných a komunikačných činnostiach a v priemysle zhodne o 4,4 %.

Priemerná reálna mesačná mzda od začiatku roka medziročne vzrástla v  činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,6 %, veľkoobchodevybraných trhových službách zhodne o 4,4 %, ubytovaní a v doprave a skladovaní zhodne o 4,3 %, maloobchode o 3 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 2,8 %, stavebníctve o 1,9 %a v  informačných a komunikačných činnostiach a v priemysle zhodne o 1,7 %.

Spotrebiteľské ceny v decembri 2019 v porovnaní s novembrom v úhrne klesli o 0,1 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 0,1 % (pre tuzemsko klesli o 0,1 % a pre export vzrástli o 0,2 %). Ceny stavebných prác 11) boli vyššie o 0,5 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli vyššie o 0,6 %.

V decembri 2019 oproti decembru 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 3 % (regulované ceny dosiahli hodnotu 3 % a jadrová inflácia 2,9 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 1 % (pre tuzemsko vzrástli o 1,8 % a pre export o 0,6 %). Ceny stavebných prác 11)  boli vyššie o 3,8 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli vyššie o 1,4 %. Ceny produktov poľnohospodárskej výroby klesli o 1,2 % v dôsledku poklesu cien rastlinných produktov o 2,8 % a rastu cien živočíšnych produktov o 1,6 %.

V priemere za rok 2019 v porovnaní s rokom 2018 vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 2,7 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne boli vyššie o 1,9 % (pri raste cien pre tuzemsko o 2,5 % a cien pre export o 1,5 %). Zvýšili sa ceny stavebných prác o 3,9 % a ceny materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve o 1,8 %. Ceny poľnohospodárskych výrobkov boli vyššie o 1,8 % pri raste cien rastlinných výrobkov o 3,2 % a poklese cien živočíšnych výrobkov o 0,3 %.

zahranično-obchodnej činnosti 12) dosiahol v decembri 2019 celkový vývoz tovaru hodnotu 5 954,4 mil. eur, pri medziročnom raste o 4,9 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 1,4 % na 5 978,7 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 24,3 mil. eur (o 192,9 mil. eur nižší deficit ako v rovnakom období roku 2018).

Za január až december 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 zvýšil celkový vývoz tovaru o 1,9 % na 80 630,3 mil. eur a celkový dovoz o 3,5 % na 79 514,7 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1 115,6 mil. eur (o 1 193,9 mil. eur nižšie ako v rovnakom období roku 2018).


Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách v činnostiach vnútorného obchodu (okrem veľkoobchodu) sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015.
Počet pracovných dní v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 bol v mesiaci december vyšší o jeden deň a nezmenený za celý rok 2019 spolu.
1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní
2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu tržby za vlastné výkony a tovar zahŕňajú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty
3) zo sezónne očistených údajov
4) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami; vrátane odhadu produkcie za stavebné závody nestavebných podnikov
5) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode
6) plný názov odvetvia "veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov"
7) plný názov odvetvia "maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov"
8) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia
9) v informačných a komunikačných činnostiach a vo vybraných trhových službách priemerný evidenčný počet zamestnancov vrátane živnostníkov
10) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby
11) odhady mesačného vývoja cien sa vždy po uplynutí štvrťroka spätne upresňujú podľa výsledkov priameho zisťovania cien v stavebníctve
12) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colnej sekcie finančného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj hospodárstva SR v decembri a za rok 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail