Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v novembri 2018

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v novembri 2018

Posledná aktualizácia: 14.01.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 14.01.2019

 

Vývoj v novembri 2018 v porovnaní s októbrom 2018  1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) sa medzimesačne zvýšili vo vybraných trhových službách o 1,9 % a v doprave a skladovaní o 0,2 %. Znížili sa v priemysle o 0,9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,5 %. V stavebníctve ostali nezmenené.

Vývoj v novembri 2018 v porovnaní s novembrom 2017

Tržby v priemysle vzrástli o 5,9 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 16,9 %; ťažbe a dobývaní o 15,5 %; priemyselnej výrobe o 8,2 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 10,4 %. Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste tržieb, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali vo výrobe dopravných prostriedkov o 25,3 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 3,6 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 6,2 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 7,1 % a v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 16,9 %. Tržby klesli v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 10,4 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 12 %, výrobe elektrických zariadení o 14,8 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 20,4 % a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 0,8 %.

stavebníctve sa tržby zvýšili o 10,3 %.

Tržby v  doprave a skladovaní  2) sa zvýšili o 4 % vplyvom vyšších tržieb predovšetkým v pozemnej doprave a doprave potrubím o 4,2 % a v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 3,9 %. Znížili sa len v poštových službách a službách kuriérov o 0,2 %.

Tržby v informačných a komunikačných činnostiach  3) medziročne vzrástli o 7,1 %. Najvýznamnejšie sa zvýšili v oblasti počítačového programovania o 16,1 % a v telekomunikáciách o 6,4 %. Pokles tržieb bol v nakladateľských činnostiach a v činnostiach pre rozhlasové a televízne vysielanie.

Vo vybraných trhových službách  4) sa celkové tržby zvýšili o 17,9 %. Vývoj ovplyvnil rast vo všetkých činnostiach, najvýznamnejšie v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 33,4 %, architektonických a inžinierskych činnostiach o 24,6 % a v administratívnych, pomocných kancelárskych a iných obchodných pomocných činnostiach o 17 %.

Vývoj za jedenásť mesiacov roku 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017

Celkové tržby v priemysle sa zvýšili o 6,3 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 8,2 %; priemyselnej výrobe o 7,6 %; ťažbe a dobývaní o 5 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,4 %. Podľa špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví sa tržby za vlastné výkony a tovar zvýšili najvýznamnejšie vo výrobe dopravných prostriedkov o 18,6 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 8,1 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 7 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 7,1 % a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 6,5 %. Medziročne tržby klesli vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 14,6 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,4 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 6,9 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 2,1 % a vo výrobe elektrických zariadení o 0,7 %.

Tržby stavebných subjektov sa zvýšili o 11 %.

doprave a skladovaní tržby medziročne vzrástli o 5,1 %. Vývoj ovplyvnil predovšetkým rast tržieb v pozemnej doprave a doprave potrubím o 5,6 % a v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 5,1 %. Tržby sa medziročne znížili len vo vodnej doprave o 19,6 %.

Celkové tržby v informačných a komunikačných činnostiach sa zvýšili o 9,2 %. Vzrástli hlavne v počítačovom programovaní o 18,1 %, informačných službách o 16 % a v telekomunikáciách o 3,6 %. Nižšie tržby boli len v nakladateľských činnostiach o 25,5 %.

Vo vybraných trhových službách tržby vzrástli o 11,1 % vplyvom rastu predovšetkým v administratívnych, pomocných kancelárskych a iných obchodných pomocných činnostiach o 24,9 %, činnostiach v oblasti nehnuteľností o 22,6 % a v reklame a prieskume trhu o 11,4 %. Tržby klesli len v právnych a účtovníckych činnostiach o 3,2 %.

 


Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
3) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
4) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v novembri 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail