Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v októbri 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v októbri 2019

Posledná aktualizácia: 12.12.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 12.12.2019

 

Vývoj v októbri 2019 v porovnaní so septembrom 2019  1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) sa medzimesačne zvýšili vo vybraných trhových službách o 2,2 %, doprave a skladovaní o 1,6 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,8 % a v priemysle o 0,4 %. Klesli v stavebníctve o 3 %.

Vývoj v októbri 2019 v porovnaní s októbrom 2018

Tržby v priemysle klesli piaty mesiac po sebe, oproti októbru 2018 sa znížili o 6,1 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 13,5 %; priemyselnej výrobe o 5,4 %; ťažbe a dobývaní o 1,3 % a rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 0,2 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese tržieb, najvýznamnejšie zníženie zaznamenali vo výrobe dopravných prostriedkov o 5,8 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 13,5 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 8,5 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 11,6 % a vo výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 13,4 %. Tržby vzrástli iba vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 7,2 %, výrobe chemikálií a chemických výrobkov o 8,3 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 1,8 % a v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 0,2 %.

Tržby v stavebníctve po raste v predchádzajúcich mesiaci znova klesli, oproti októbru 2018 sa znížili o 2,7 %.

Tržby v  doprave a skladovaní 2) v porovnaní s októbrom 2018 vzrástli o 4,1 %. Rast ovplyvnili medziročne vyššie tržby vo všetkých činnostiach, najmä v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 5,3 % a v poštových službách a službách kuriérov o 15,9 %.

Tržby v informačných a komunikačných činnostiach 3) medziročne vzrástli o 6,5 % predovšetkým vplyvom rastu v počítačovom programovaní o 7,1 % a v telekomunikáciách o 6,3 %. Klesli len v nakladateľských činnostiach.

Vo vybraných trhových službách 4)  sa tržby medziročne zvýšili o 3,9 %. Vzrástli vo väčšine činností, najmä v administratívnych, pomocných kancelárskych a iných obchodných pomocných činnostiach o 19,4 %, činnostiach v oblasti nehnuteľností o 14 % a v architektonických a inžinierskych činnostiach o 11,6 %. Klesli len v právnych a účtovníckych činnostiach a v bezpečnostných a pátracích službách.

Vývoj za desať mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018

Celkové tržby v priemysle medziročne vzrástli o 0,6 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 10,7 %; priemyselnej výrobe o 1,9 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 10 % a ťažbe a dobývaní o 4,6 %. Podľa špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví sa tržby za vlastné výkony a tovar zvýšili vo výrobe dopravných prostriedkov o 7,1 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 7,6 %, výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 5 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 2,5 % a v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 10,7 %. Medziročne tržby klesli najmä v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 10 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 7,9 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 2,6 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 6,5 % a vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 2,2 %.

Tržby stavebných subjektov sa zvýšili o 0,5 %.

doprave a skladovaní tržby medziročne vzrástli o 3,6 % vplyvom rastu najmä v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 7,6 % a v poštových službách a službách kuriérov o 14,7 %. Medziročný pokles tržieb bol len v pozemnej doprave a doprave potrubím.  

informačných a komunikačných činnostiach sa celkové tržby zvýšili o 8,1 %. Vývoj ovplyvnil rast predovšetkým v počítačovom programovaní o 11,5 % a v telekomunikáciách o 5,9 %. Tržby sa medziročne znížili len vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov.

Vo vybraných trhových službách tržby vzrástli o 6,9 %. Zvýšili sa najmä v administratívnych, pomocných kancelárskych a iných obchodných pomocných činnostiach o 13,6 %, činnostiach v oblasti nehnuteľností o 9,3 % a v právnych a účtovníckych činnostiach o 5,7 %. Medziročne nezmenené ostali tržby v činnostiach cestovných agentúr a kancelárií, žiadna z činností nezaznamenala pokles.Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
3) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
4) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v októbri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail