Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v júli 2022
Print Mail TW FB WA

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v júli 2022

Posledná aktualizácia: 14.09.2022
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 15.08.2022

Inflácia v júli dosiahla 13,6 %, rástla však výrazne pomalšie ako v predošlých mesiacoch

Spotrebiteľské ceny piaty mesiac za sebou rástli dvojciferným tempom. Najvýznamnejšie výdavkové položky slovenských domácností - potraviny a bývanie vrátane energií, boli medziročne drahšie takmer o pätinu. Aktuálne ťahali ceny nahor najmä drahšie pevné palivá, chlieb a mäso. Júl však priniesol zlacňovanie pohonných hmôt.

Spotrebiteľské ceny v júli 2022 medzimesačne vzrástli o 0,8 %, dynamika ich rastu bola však pomalšia ako v júni. Aktuálna hodnota bola výrazne pod priemerom rastov od začiatku roka, kedy sa ceny tovarov a služieb z mesiaca na mesiac zvyšovali v priemere o 1,5 %.

Inflácia medziročne neprerušene rástla už osemnásty mesiac za sebou a dosiahla 13,6 %, celková dynamika jej rastu však má od apríla klesajúcu tendenciu.

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (82 kB), alebo vo formáte PNG (112 kB).

Medzimesačný vývoj - júl 2022 v porovnaní s júnom 2022

Medzimesačne rástli ceny v 9 z 12 odborov (výdavkových skupín domácností). Najvýraznejší vplyv na medzimesačnú zmenu mali aj naďalej rastúce ceny niektorých potravín. V júli sa tempo ich rastu spomalilo z júnových 2,4 % na júlových 1,4 %. Rast cien ovplyvnili najmä vyššie ceny olejov a tukov o 3,9 %, chleba a obilnín o 3,3 %, mlieka, syrov, vajec o 1,7 % a mäsa o 1,5 %. Klesli ceny zeleniny o 3,6 % a ovocia o 1,5 %, pri ktorých však treba zobrať do úvahy aj sezónny vplyv.

Zvýšenie cien v odbore bývanie a energie o 1 % ovplyvnil najmä rast cien imputovaného nájomného o 2 % (vplyv rastu cien stavebných materiálov) a medzimesačne sa zdynamizoval tiež rast cien pevných palív o 4,5 % a naďalej rástli ceny za údržbu a opravy obydlia v júli o 0,8 %.

Naopak tlmiaci efekt na infláciu malo zníženie cien pohonných hmôt o 1,5 %, čo stiahlo celú skupinu tovarov v odbore doprava do veľmi mierneho mínusu. Pohonné hmoty zlacneli v júli prvýkrát od decembra 2021, pričom v prvom polroku 2022 ich ceny medzimesačne rástli v priemere až o 4,6 %.

Nárast cien zaznamenali tiež položky ktoré súvisia s dovolenkovým obdobím. Ceny organizovaných dovolenkových zájazdov zdraželi o 6,5 %. Naopak ceny v odbore reštaurácie a hotely rástli oveľa pomalšie ako v predošlých mesiacoch.

Z hľadiska 12 základných tovarových skupín (odborov) sa pokles cien okrem dopravy prejavil ešte v odbore odevy a obuv.

Index spotrebiteľských cien sa v júli oproti júnu zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,8 %, v domácnostiach dôchodcov o 0,9 %. 

Medziročný vývoj - júl 2022 v porovnaní s júlom 2021

Medziročná hodnota inflácie stúpla v júli 2022 na 13,6 %. Je to ďalší z rekordov za posledných vyše 20 rokov, leto však dynamiku rastu cien utlmilo. V porovnaní s júnom inflácia vzrástla už len o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.), kým v prvých mesiacoch roka boli prírastky inflácie 1,4 p. b..

Počas siedmeho mesiaca roka sa zvýšili ceny vo všetkých sledovaných odboroch spotrebného koša, až polovica z celkovo 12 odborov dosiahla medziročný rast vyšší ako 9 %.

K  rastu cien na medziročnej úrovni prispel predovšetkým odbor potraviny a nealkoholické nápoje. Potraviny boli drahšie o 19,9 % a nealkoholické nápoje o 10,2 %. Najviac infláciu ovplyvnili, s prihliadnutím na podiel kupovaných položiek v nákupnom košíku, medziročne vyššie ceny chleba a obilniny o 23,4 %, mäsa o 20,1 %, ako aj mlieka, syrov a vajec o 21,8 %. Súčasne rast cien olejov a tukov prekonal v júli hranicu 50 %. Vrchol letnej sezóny mierne tlmil medziročný rast cien zeleniny a ovocia, za zeleninu však spotrebitelia naďalej platili o desatinu viac ako pred rokom.

Na druhom mieste, z hľadiska vplyvu na rast cien, bolo zdražovanie v odbore bývanie a energie. Odbor tvorí najväčší, až štvrtinový podiel vo výdavkoch domácností. Ceny v tomto odbore boli počas júla medziročne vyššie o 16,1 %, pričom k rastu cien energií zo začiatku roka sa pridal vplyv zdražovania pevných palív. Pokračoval aj vplyv zdražovania stavebných materiálov, ktorý posunul imputované nájomné medziročne na nové maximum 19,9 %.

V odbore doprava boli ceny medziročne vyššie o pätinu, pričom hlavný ťahúň - pohonné látky boli o 36,5 % drahšie ako pred rokom. Ešte v júni však ich medziročný rast prekračoval 40 %.

O viac ako 20 % boli medziročne vyššie tiež ceny reštaurácií a hotelov, aktuálne sa však počas júla výraznejšie nemenili. Naďalej však rástli ceny ďalších odborov - tovary a služby patriace do skupiny osobná starostlivosť sa medziročne posunuli na hodnotu rastu 11,3 % (kadernícke služby a podobne). K hranici 15 % v rámci medziročného posunu cien sa dostali tiež tovary pre domácnosť na krátkodobú spotrebu, čo ovplyvnili najmä drahšie čistiace prostriedky.

Index spotrebiteľských cien sa v júli 2022 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov 13,5 %, za nízkopríjmové domácnosti o 13,9 %, za domácnosti dôchodcov o 14,7 %.

V súhrne za sedem mesiacov roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 11,3 % (za domácnosti zamestnancov o 11,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o 11,4 %, za domácnosti dôchodcov o 12,2 %).

Vývoj jadrovej a čistej inflácie

Pri júlovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 13,6 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 13,3 % a čistá inflácia hodnotu 11,4 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 0,9 % a čistá inflácia hodnotu 0,8 %.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

Poznámka: Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom zo 738 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2022. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Výstupy k téme inflácia:

Národná inflácia (CPI):

Údaje o indexoch spotrebiteľských cien (národná inflácia/CPI) sa zverejňujú mesačne 13. až 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení referenčného obdobia. Ceny sa sledujú na spotrebnom koši, založenom z 738 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb, ktoré sú zatriedené do 12 odborov, 44 skupín a 102 tried podľa klasifikácie COICOP.

Údaje sú dostupné:

Medzinárodne harmonizovaná inflácia v EÚ (HICP):

Údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) v EÚ sa zverejňujú mesačne, niekoľko dní po národnej inflácii CPI. Ide o údaje zisťované podľa jednotnej metodiky EÚ pre vzájomnú porovnateľnosť inflácie medzi krajinami. Zoznam cien tovarov a služieb (spotrebné koše) sa čiastočne líšia, HICP na rozdiel od národnej inflácie (CPI) neobsahuje „Imputované nájomné“ a vybraté položky veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú odlišnosti vo váhach zložiek vo výdavkoch domácností (v spotrebnom koši).

Údaje nájdete:

ŠÚ SR zverejňuje graf Štruktúra výdavkov domácností, ktorý prezentuje spotrebný kôš platný pre rok 2022. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne výdavkové skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Poznanie štruktúry výdavkov domácností je nevyhnutnou súčasťou pre zistenie výšky inflácie (rastu cien), pretože určuje váhy výdavkových položiek pre jej výpočet.

Gestor: Riaditeľ odboru cenových štatistík Ing. Štefan Adamec

Ilustračný obrázok - graf
  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v júli 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail