Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v júli 2021
Print Mail TW FB WA

Priemyselná produkcia v júli 2021

Posledná aktualizácia: 10.09.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.09.2021

Priemysel medziročne stúpol takmer o 8 %, rast podporila druhý mesiac po sebe najmä výroba kovov

Júlová priemyselná produkcia prekonala o 4 % aj hodnoty spred pandémie. Z pätnástich priemyselných odvetví1) sa deviatim podarilo prekonať produkciu z júla 2019, pritom tri z nich zaznamenali výrazné, dvojciferné zvýšenie.

Priemyselná produkcia rastie už šesť mesiacov po sebe, v júli 2021 medziročne o 7,8 %.

Z pätnástich priemyselných odvetví vykázalo medziročný nárast produkcie aktuálne dvanásť, pričom rasty dosahovali od 0,1 % až po 31,4 %, a to v prípade výroby kovov. Práve tá sa už druhý mesiac po sebe najviac podieľala na raste celkovej priemyselnej produkcie. Výroba kovov výrazne (o 27,8 %) prekročila aj produkciu z júla 2019. V posledných mesiacoch sa zlepšila situácia na trhu s oceľou, vďaka ktorej aj slovenskí producenti potvrdili zvýšenie výroby.

Na celkovom raste produkcie sa podieľali aj výroba strojov a zariadení, ktorá medziročne vzrástla o 25,6 %, dodávka elektriny a plynu o 8,8 %. Zvyčajne najvplyvnejšia výroba dopravných prostriedkov bola z hľadiska vplyvu na júlový výsledok priemyslu až na štvrtom mieste, medziročne produkcia stúpla o 2,7 %. Napriek tomu, že sa jej po prvýkrát v tomto roku podarilo o 3,6 % prekonať aj produkciu spred dvoch rokov, výroba automobilov nedosahovala predpandemické júlové štandardy. Letné výsledky odvetvia a ich porovnanie totiž v čase výrazne ovplyvňuje nastavenie celozávodných dovoleniek najväčších výrobcov, ktoré sa v jednotlivých rokoch môže odlišovať.

Na zvýšenie celkovej priemyselnej produkcie mala vplyv aj výroba koksu a ropných produktov (medziročný nárast o 10,6 %). Tomuto odvetviu sa zároveň podarilo najvýraznejšie, a to až o polovicu, prekročiť výrobu spred dvoch rokov.

Celkovú produkciu ovplyvnil pokles v ostatnej výrobe (o 12,8 %) a vo výrobe farmaceutických výrobkov (o 26,8 %). Tieto dve odvetvia spolu s výrobou textilu a kože zároveň najvýraznejšie zaostávajú za úrovňou produkcie pred pandémiou. Sú to však podielovo menej významné odvetvia. 

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s júlom 2020 zvýšila produkcia súvisiaca s energetikou o 10 %, výroba pre medzispotrebu o 8,9 %, produkcia investičných prostriedkov o 8,2 % a výroba predmetov dlhodobej spotreby o 0,2 %. Nižšia bola produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 0,4 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júli 2021 oproti júnu 2021 zvýšila o 1 %. Porovnateľnosť produkcie počas letných mesiacov ovplyvňuje nastavenie celozávodných dovoleniek spojené s obmedzením výroby u najväčších priemyselných producentov v SR.

V súhrne od začiatku roka vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 17,7 %, minulý rok za rovnaké obdobie to bol pod vplyvom prvej vlny pandémie prepad o 16 %. Z priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie aktuálne medziročné zvýšenie vo výrobe dopravných prostriedkov (o 26,5 %), výrobe kovov (o 26,6 %), výrobe strojov a zariadení (o 27 %), dodávke elektriny a plynu (o 13,6 %) a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu (o 13,8 %). Produkcia klesla vo výrobe koksu a ropných produktov (o 6,7 %) a vo výrobe farmaceutických výrobkov (o 2,6 %). 

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 27,5 %, produkcia investičných prostriedkov o 23,7 %, výroba pre medzispotrebu o 17,5 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 10 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 3,7 %.


Poznámka: priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. 
1) Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 štruktúru priemyslu tvoria tri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
Plné názvy odvetví podľa SK NACE Rev. 2

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Priemyselná produkcia - vývoj z hľadiska podielu jednotlivých odvetví [pm0003ms]

Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0004ms]

Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0005ms]

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0006ms]

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0007ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v júli 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail