Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podrobné údaje zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2022
Print Mail TW FB WA

Podrobné údaje zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2022

Posledná aktualizácia: 09.05.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 09.05.2022

Vo februári sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 zvýšil celkový vývoz tovaru o 11,6 % na vyše 8 mld. eur a celkový dovoz sa zvýšil o 22,9 % na vyše 8, 2 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 199,3 mil. eur.

Saldo zahraničného obchodu za január a február 2022 bolo pasívne v objeme 552,7 mil. eur.

Najväčšie pasívne saldo mala Slovenská republika s Ruskou federáciou (1 702,3 mil. eur), Čínou (779 mil. eur), Kórejskou republikou (764,3 mil. eur), Vietnamom (700,7 mil. eur), Malajziou (102,5 mil. eur), Taiwanom (80,3 mil. eur).

Najväčšie aktívne saldo bolo s Nemeckom (963,2 mil. eur), Českom (608 mil. eur), Maďarskom (554 mil. eur), Poľskom (532,8 mil. eur),  Rakúskom (460,2 mil. eur), Francúzskom (414,7 mil. eur), Talianskom (391,7 mil. eur), a Spojeným kráľovstvom (346,8 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (325,9 mil. eur), Španielskom (200,5 mil. eur) a Rumunskom (191 mil. eur).

Vývoz zo Slovenskej republiky za prvé dva mesiace roku 2022 predstavoval tovar v hodnote 15, 6 mld. eur pri medziročnom raste o 13,7 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 186,1 mil. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 118,6 mil. eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných za tepla, neplátovaných, nepokovovaných alebo nepotiahnutých o 101,2 mil. eur, nových pneumatík z kaučuku o 92,4 mil. eur, elektrickej energie o 83,3 mil. eur, plochých valcovaných výrobkov z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúcej o 77,6 mil. eur, minerálnych alebo chemických hnojív dusíkatých, iných ako v tabletách alebo pod. formách alebo iných ako v baleniach s hrubou hmotnosťou do 10 kg o 71 mil. eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z nelegovanej ocele, plátovaných, pokovovaných alebo potiahnutých o 70,8 mil. eur.

Z tovarového hľadiska najviac klesol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 275,6 mil. eur, motorových vozidiel na nákladnú dopravu o 38,1 mil. eur, telefónnych súprav, vrátane smartfónov a ostatných telefónov pre celulárnu sieť alebo pre ostatné bezdrôtové siete o 35,5 mil. eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 12,1 %, Česka o 30,4 %, Poľska o 15,5 %, Maďarska o 30,6 %, Rakúska o 20,6 %, Talianska o 29 %, Spojeného kráľovstva o 9,1 %, Číny o 2,6 %. Znížil sa vývoz do Francúzska o 3,6 %, Spojených štátov amerických o 4,5 %, Švajčiarska o 8 % a Ruskej federácie o 1,9 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 16,9 % (tvoril 81,9 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 14,5 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 88 %).

Dovoz do Slovenskej republiky za prvé dva mesiace roku 2022 predstavoval tovar v hodnote 16,2 mld. eur pri medziročnom raste o 25,1 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz ropných plynov a ostatných plynných uhľovodíkov o 814,9 mil. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 216,4 mil. eur, elektrickej energie o 94,5 mil. eur, čierneho uhlia, brikiet, buliet, a podobných tuhých palív vyrobených z čierneho uhlia o 81,3 mil. eur, ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 77,2 mil. eur, minerálnych alebo chemických hnojív dusíkatých, iných ako v tabletách alebo pod. formách alebo iných ako v baleniach s hrubou hmotnosťou do 10 kg o 74,4 mil. eur, osobných automobilov a ostatných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 70,4 mil.

Z tovarového hľadiska najviac klesol dovoz častí a súčasti plochých panelových zobrazovacích modulov, vysielacích prístrojov na rozhlasové alebo televízne vysielanie, rádiolokačných a rádiosondážnych prístrojov, rozhlasových prijímačov, monitorov a projektorov o 59,1 mil. eur, traktorov a ťahačov o 33 mil. eur, vznetových piestových motorov s vnútorným spaľovaním o 26,3 mil. eur, sedadiel, ich častí a súčastí o 22,2 mil. eur, spracovaného tabaku a spracovaných náhradiek tabaku, tabakových výťažkov a esencií o 18,2 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Ruskej federácie o 123,6 %, Česka o 6,4 %, Číny o 34,4 %, Kórejskej republiky o 12,3 %, Poľska o 16,6 %, Vietnamu o 6,9 %, Francúzska o 6,1 %, Maďarska o 11,8 % a Talianska o 7,4 %. Poklesol dovoz z Nemecka o 8,2 %, Rumunska o 5,1 %, Španielska o 7 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2021 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 16,4 % (tvoril 60,2 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 5,9 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 56,7 %).

Poznámka: Údaje sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z  INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. V údajoch za OECD je od januára 2021 zahrnutá Kostarika (členom OECD je od 25.5.2021).

Zdroj údajov databáza DATAcube:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Podrobné údaje zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail